Čekejte, prosím...
A A A
354/1999 Sb. znění účinné od 30. 12. 1999

354

 

ZÁKON

ze dne 9. prosince 1999,

kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách

a o změně některých dalších zákonů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, se mění takto:

1.

V příloze č. 1 k zákonu č. 167/1998 Sb. se za položku „Difenoxylát“ vkládá do sloupce „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce“ slovo „Dihydroetorfin“ a do sloupce „Chemický název“ slova „7,8-dihydro-7-a-[1-(R)-hydroxy-1-methyl-butyl]-6,14-endo-ethantetrahydrooripavin“ a za položku „Racemorfan“ se vkládá do sloupce „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce“ slovo „Remifentanil“ a do sloupce „Chemický název“ slova „methylester kyseliny 1-(2-methoxykarbonylethyl)-4-(fenylpropionylamino)-piperidin-4-karboxylové“.

 

2.

Text poznámky na konci přílohy č. 4 k zákonu č. 167/1998 Sb. zní: „Včetně stereoizomerů psychotropních látek, až na výslovné výjimky, uvedených v tomto seznamu ve všech případech, kdy tyto stereo-izomery mohou existovat podle zvláštního chemického označení a solí psychotropních látek uvedených v tomto seznamu ve všech případech, kdy mohou existovat․“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.