Čekejte, prosím...
A A A
361/1999 Sb. znění účinné od 19. 2. 2001
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 61/2001 Sb.

19.2.2001

 

361

 

ZÁKON

ze dne 10. prosince 1999,

kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,

ve znění zákona č. 242/1992 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 20/1987 Sb.,

o státní památkové péči,

ve znění zákona č. 242/1992 Sb. (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., se mění takto:

1.

V § 14 odstavec 8 zní:

"(8) Obnovu kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi (dále jen "restaurování"), mohou provádět fyzické osoby na základě povolení vydaného podle § 14a, přičemž restaurováním se rozumí souhrn specifických výtvarných, uměleckořemeslných a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu.".

 

2.

Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně poznámek pod čarou č. 11a) až 11c) zní:

" § 14a

Povolení k restaurování kulturní památky

 

(1) Restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, může provádět fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům a bezúhonná, na základě povolení (dále jen "povolení k restaurování").

(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin podle zvláštního právního předpisu.11a)

(3) Povolení k restaurování uděluje ministerstvo kultury fyzické osobě po předchozím prokázání její odborné způsobilosti.

(4) Odborná způsobilost se prokazuje splněním

a)

kvalifikačních předpokladů pro restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění, jimiž je vysokoškolské vzdělání v oboru restaurování a pro restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou uměleckořemeslnými pracemi, vyšší odborné nebo úplné střední odborné vzdělání v oboru restaurování nebo vyšší odborné nebo úplné střední odborné vzdělání v příslušném oboru a 5 let praxe; pro specializace, pro něž středoškolské studium nebylo zřízeno, vyučení v příslušném oboru11b) a 8 let praxe při restaurování věcí, které nejsou kulturními památkami, a

b)

odborných schopností, které jsou souhrnem znalostí a dovedností, zaručujících zachování hmotné podstaty kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi při respektování jejich autenticity; prokazují se předložením dokumentace, ze které vyplývá, že fyzická osoba žádající o udělení povolení k restaurování již úspěšně a samostatně restaurovala věci, které nejsou kulturními památkami.

(5) Povolení k restaurování je udělováno na základě písemné žádosti, která musí obsahovat vymezení požadované restaurátorské specializace podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu. K žádosti se přikládají

a)

vyplněný evidenční dotazník, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu,

b)

ověřené kopie dokladů o dosaženém odborném vzdělání,

c)

dokumentace nejméně tří restaurátorských prací na věcech, které nejsou kulturními památkami, z nichž nejméně jedna nesmí být starší dvou let․

(6) Dokumentace podle odstavce 4 písm. b) musí obsahovat komplexní vyhodnocení příslušných průzkumů a výzkumů, fotodokumentaci stavu díla před započetím restaurátorské práce, v průběhu jednotlivých etap, a po ukončení práce, popis použitých technických a technologických postupů a materiálů, rozbor a vyhodnocení případných nových zjištění o díle a pokyny pro jeho další ochranný režim.

(7) V rozhodnutí o udělení povolení k restaurování ministerstvo kultury stanoví specializaci restaurátorské činnosti podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu a další podmínky pro její výkon, jakož i dobu, na kterou se povolení uděluje.

(8) Ministerstvo kultury vede Seznam osob s povolením k restaurování (dále jen "seznam osob"), do něhož se zapisuje

a)

jméno a příjmení fyzické osoby, rodné číslo, trvalý a přechodný pobyt,

b)

specializace restaurátorské činnosti a doba, na kterou bylo povolení k restaurování uděleno,

c)

změny uvedených údajů,

d)

zrušení povolení k restaurování nebo pozastavení výkonu práv spojených s povolením k restaurování.

Do seznamu osob může nahlížet každý, kdo osvědčí právní zájem. Ochrana osobních údajů, které se zapisují do seznamu osob, se řídí zvláštním právním předpisem.11c)

(9) Držitel povolení k restaurování je povinen oznámit změnu údajů podle odstavce 8 písm. a) neprodleně ministerstvu kultury a zároveň je tuto skutečnost povinen doložit do 30 dnů od vzniku těchto změn.

(10) Ministerstvo kultury zruší povolení k restaurování, jestliže držitel povolení k restaurování

a)

byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo mu byla způsobilost k právním úkonům omezena,

b)

přestal splňovat podmínku bezúhonnosti,

c)

hrubým způsobem prokazatelně poškodil při restaurování kulturní památku nebo její část, která je dílem výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi,

d)

uvedl v žádosti podle odstavce 5 nepravdivé údaje,

e)

požádal o zrušení povolení k restaurování.

(11) Ministerstvo kultury může rozhodnout o pozastavení restaurátorské činnosti prováděné na základě povolení k restaurování, jestliže proti jeho držiteli

a)

bylo zahájeno trestní řízení, v jehož důsledku může přestat splňovat podmínku bezúhonnosti,

b)

bylo zahájeno řízení o zbavení nebo omezení jeho způsobilosti k právním úkonům,

a to až do nabytí právní moci rozhodnutí, kterým toto řízení končí.

(12) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na fyzické osoby, které vykonávají restaurátorskou činnost jako součást svého řádného studia v oboru restaurování na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole zařazené v síti škol, předškolních zařízení a školských zařízení11b) pod dohledem pedagoga, který je držitelem povolení k restaurování.

__________

11a)

§ 257 odst. 2 písm. c) trestního zákona.

11b)

Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

11c)

Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.".

 

3.

V § 39 odst. 2 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

"i)

jako držitel povolení k restaurování neoznámil ministerstvu kultury neprodleně změnu údajů podle § 14a odst. 9,".

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).

 

4.

V § 42 se v odstavci 6 na konci textu za slovo "nevztahuje" doplňují tato slova: "s výjimkou § 14a".

 

5.

Doplňují se přílohy č. 1 a 2, které znějí:

"Příloha č. 1

 

TŘÍDNÍK SPECIALIZACÍ RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ

 

Třídění je provedeno v základních strukturách, které umožňují přesný popis restaurátorské specializace buď kumulováním jednotlivých odborností z rozličných řádů, jejich doplňování podle skutečné specializace nebo naopak vyčleňování pouze jednotlivé úzké specializace z nabídky uvedené v příslušném řádku.

 

1 - malířská umělecká díla

2 - sochařská umělecká díla

3 - uměleckořemeslná díla

Kód

Položka třídníku

1

Malířská umělecká díla na plátně, dřevěných a kovových deskách, na papíře a

pergamenu, na skle a jiných nestavebních materiálech, nástěnné malby, figurální

sgrafita a polychromie na sochařských dílech

2 a

Polychromovaná sochařská umělecká díla z kamene, dřeva, kovu, keramiky, terakoty,

štuku, sádry , umělého kamene a jiných výtvarných materiálů

2 b

Nepolychromovaná sochařská umělecká díla z kamene, dřeva, kovu, keramiky,

terako ; štuku, sádry , umělého kamene a jiných výrtvarných materiálů

3 a

Polychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla z kamene; štuku, umělého

kamene, sádry

3 b

Nepolychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla z kamene; dřeva, štuku,

umělého kamene, sádry

3 c

Uměleckořemeslná díla z umělého mramoru

3 d

Uměleckořemeslná nefigurální malířská díla

3 e

Uměleckořemeslné ovrchové úpravy na nefigurálních dílech

3 f

Zbroj, zbraně mechanické přístroje; stroje a další dobné předměty

3 g

Uměleckořemeslná díla ze skla, keramiky a porcelánu, drahých kovů, z obecných kovů,

z textilu, z papíru a pergamenu, z přírodních materiálů

3 h

Hudební nástroje

3 i

Ostatní uměleckořemeslná díla

 

Příloha č. 2

 

EVIDENČNÍ DOTAZNÍK

ŽADATELE O POVOLENÍ K RESTAUROVÁNÍ

 

Příjmení, jméno, titul: ..........................................................................................

Datum a místo narození: .....................................................................................

Rodné číslo: ....................................................................................................... fotografie

Trvalý pobyt: .....................................................................................................

............................................................................ telefon: ..................................

Přechodný pobyt: ...............................................................................................

............................................................................ telefon: ..................................

Adresa ateliéru: .................................................................................................

.............................................................................telefon: ..................................

Vzdělání a kvalifikace pro obor restaurování

 

Název a sídlo školy

Obor

Rok ukončení

Druh zkoušky

 

Odborné

 

 

 

 

Uplné odborné

 

 

 

 

Vyšší odborné

 

 

 

 

Vysokoškolské

 

 

 

 

Postgraduální

 

 

 

 

Kursy, školení, stáže

 

 

 

 

 

Délka odborné praxe srovnatelné s restaurováním:

.......................................................................................................................................................

Odborná spolupráce s institucemi i jednotlivými odborníky v oblasti restaurování:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Teoretická činnost (přednášky; publikace, restaurátorské výstavy) k problematice restaurování:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Další informace, které považujete za důležité pro udělení povolení k restaurování, je možné

uvést na samostatném listě.

 

Prohlašuji, že údaje uvedené v tomto dotazníku a přiloženém Chronologickém přehledu provedených restaurátorských prací jsou pravdivé a že dokumentaci, předloženou k žádosti o povolení k restaurování, jsem osobně zpracoval na základě mnou samostatně provedených restaurátorských prací.

 

 

 

..........................................

Datum

..........................................

Podpis

 

 

 

Chronologický přehled restaurátorských prací

 

Název díla

Provenience a umístění díla

Charakteristika provedeného restaurátorského zásahu

Rok zahájení a dokončení restaurování

Údaje o případné spolupráci s jinými restaurátory včetně uvedení jejich jména".

 

 

 

 

 

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Povolení k restaurování udělená fyzickým osobám

a)

před 1. červnem 1992 podle § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, nebo

b)

v době od 1. června 1992 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona podle § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb.,

se považují za povolení podle § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 361/1999 Sb.

2.

Řízení o udělení povolení k restaurování nebo o odnětí povolení k restaurování podle § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., zahájená přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ

ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovící, že živností není restaurování kulturních památek nebo jejich částí.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.