Čekejte, prosím...
A A A
89/1999 Sb. znění účinné od 18. 5. 1999 do 31. 12. 2005

89

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. dubna 1999,

kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností

 

 

 

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů:

Čl. I

Nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, se mění takto:

 

1.

V § 1 odst. 1 písmena l) až t) zní:

l)

v příloze č. 12 seznam utajovaných skutečností v působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,

m)

v příloze č. 13 seznam utajovaných skutečností v působnosti Komise pro cenné papíry,

n)

v příloze č. 14 seznam utajovaných skutečností v působnosti Národního bezpečnostního úřadu,

o)

v příloze č. 15 seznam utajovaných skutečností v působnosti zpravodajských služeb České republiky,

p)

v příloze č. 16 seznam utajovaných skutečností v působnosti Kanceláře prezidenta republiky,

r)

v příloze č. 17 seznam utajovaných skutečností v působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu,

s)

v příloze č. 18 seznam utajovaných skutečností v působnosti Úřadu vlády České republiky,

t)

v příloze č. 19 seznam utajovaných skutečností v působnosti České národní banky.“.

 

2.

V § 1 odst. 1 se písmeno u) vypouští.

 

3.

Přílohy č. 1 až 19 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb. zní:

 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

 

 

Seznam utajovaných skutečností - obecná část

 

 

Pořadové Utajovaná skutečnost Stupeň utajení

číslo

 

1. Krizové plánování (obranné plánování, civilní nouzové plánování) V - D

2. Mezinárodní jednání, smlouvy, protokoly, zápisy nebo informace

v oblasti mezinárodní spolupráce, pokud se tak smluvní strany dohodnou V - PT

3. Systém bezpečnostní ochrany informačních systémů nakládajících

a) s utajovanými skutečnostmi V - PT

b) s neutajovanými skutečnostmi, pokud by neoprávněné nakládání

s nimi mohlo způsobit újmu1) zájmům2) České republiky V - D

4. Zpráva o stavu zabezpečení ochrany utajovaných skutečností V - T

5. Systém a organizace ochrany objektů, ve kterých se vyskytují utajované

skutečnosti, včetně systémů technického, elektrického a elektronického

zabezpečení V (není-li dále stanoveno jinak)

 

 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

 

 

Seznam utajovaných skutečností v působnosti

Ministerstva financí

 

 

Pořadové Utajovaná skutečnost Stupeň utajení

číslo Resort Přímo řízené Nižší Organizace

organizace výkonné

orgány

Analytická a kontrolní činnost ve finanční oblasti

1. Informace o prostředcích, pomůckách a provádění zkoumání pravosti

listin, dokladů a bankovkových materiálů V - D V - D

 

Bankovní operace a kapitálový trh

2. Měsíční přehledy o stavech účtů za vojenský materiál V - D V - D V - D

3. Výkaz o stavech vládních dlouhodobých úvěrů - vojenský materiál V - D V - D V - D

4. Vládní úvěry

a) měsíční specifikace vládních úvěrů za vojenský materiál podle zemí V - D V - D

b) čtvrtletní specifikace o vládních úvěrech za vojenský materiál dle zemí

a úvěrových dohod V - D V - D

 

Opatření celních úřadů

5. Činnost celních úřadů při odhalování trestných činů a jejich pachatelů

prováděná utajovaným způsobem, její postupy a výsledky V - D V - D

6. Příprava a použití operativní techniky a operativně pátracích prostředků,

kromě skutečností, se kterými je nezbytné seznámit osobu, která dala

k použití těchto prostředků vůči své osobě souhlas V - D V - D

7. Výsledky použití operativní techniky a operativně pátracích prostředků V - D V - D

8. Opatření celních orgánů po dohodě s celními orgány cizích států ke

sledování nezákonně dovážených, vyvážených nebo provážených

omamných a psychotropních látek vedoucí ke zjištění totožnosti osob

zapojených do nezákonného obchodu V - D V - D

9. Dokumentace a údaje o vývoji a provozu informačních systémů V V

10. Údaje o finančním a materiálně technickém zabezpečení používání

operativně pátracích prostředků a operativní techniky při plnění úkolů

Celní správy České republiky V - D V - D

11. Údaje o útvarech Celní správy České republiky určených pro používání

operativně pátracích prostředků a operativní techniky a údaje o jejich

personálním obsazení V - D V - D

12. Opatření k posílení celního dohledu a při pátrání po zboží uniklém

celnímu dohledu prováděná utajovaným způsobem V V

13. Celkové údaje o vyzbrojení příslušníků celní správy, počtu zbraní

a střeliva V V

Pohledávky

14. Pohledávky a přehledy pohledávek České republiky v oblasti vládních

úvěrů za vojenský materiál, postupy a způsoby jejich likvidace v členění

podle jednotlivých dlužnických zemí a materiály vztahující se k jejich

řešení V - T V - T

 

Údaje zpravodajských služeb

15. Řešení dílčích problémů financování zpravodajských služeb (daňové,

majetkové apod.) V - T V - T

 

Výroba a zásoby

16. Speciální zajišťovací prvky uplatňované v technologii dokladů a cenin V - D

17. Dokumentace a plány elektronické zabezpečovací signalizace, včetně

mechanických zábran a kamerových systémů ve výrobě V

18. Informace o zabezpečení přesunů vadných tisků peněz a cenin mimo

objekt tiskárny V

19. Systém evidence a ochrany při výrobě bankovek, dokladů nebo cenin V

20. Plány rozmístění trezorů pro úschovu ochraňovaných materiálů

a výrobků V

21․ Informace o organizaci a zabezpečení přesunů prvotních originálů

a tiskových podkladů k výrobě bankovek, dokladů a cenin V

22. Projektová dokumentace elektronické požární signalizace výrobních

a souvisejících zařízení V

 

 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

 

Seznam utajovaných skutečností v působnosti

Ministerstva zahraničních věcí

 

 

Pořadové Utajovaná skutečnost Stupeň utajení

číslo Resort

 

 

 

Spisová a kurýrní služba

1. Předávací protokoly utajovaných skutečností na zastupitelských úřadech V - D

2. Detailní postupy a pokyny pro práci a převoz kurýrní pošty V

3. Informace o obsahu diplomatické a kurýrní zásilky V - T

Objektová ochrana

4. Umístění, účel, režim ochrany nebo informace o plánovaném využití

zvlášť určených pracovišť Ministerstva zahraničních věcí V - T

5. Informace o stavu ochrany objektů cizích zastupitelských úřadů v České

republice V - D

Personální ochrana

6. Návrhy na jmenování velvyslanců a vojenských a leteckých přidělenců

do udělení agrément D

Kryptografická ochrana - šifrová služba

7. Seznam prostředků pro utajovanou komunikaci V - T

8. Údaje o organizaci a provádění šifrové služby, včetně technologie

přenosu utajovaných informací a distribuce šifrových zpráv D - PT

Ostatní skutečnosti

9. Spolupráce útvarů Ministerstva zahraničních věcí a podřízených

organizací se zpravodajskými službami České republiky, včetně její

evidence V - PT

10. Pokyny k udělování víz ve zvláštním zájmu V - T

11. Plány činnosti zastupitelských úřadů České republiky V - T

12. Hodnocení stykových akcí ústavních činitelů České republiky

s partnery v zahraničí V - T

13. Informace o připravovaných obchodních jednáních a kontraktech,

jejichž vyzrazení by zvýhodnilo zahraničního konkurenta na úkor

českého dodavatele D

14. Důležité informace a dokumenty v oblasti bezpečnostní politiky

České republiky a důležité skutečnosti projednávané v Severoatlantické

alianci a Západoevropské unii V - PT

15. Návrhy na udělení řádů a vyznamenání cizím státním příslušníkům V

16. Příprava a stanoviska České republiky pro jednání před mezinárodními

a rozhodčími institucemi V - T

 

 

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

 

 

Seznam utajovaných skutečností v působnosti

Ministerstva kultury

 

 

Pořadové Utajovaná skutečnost Stupeň utajení

číslo Resort

 

 

 

1. Bezpečnostní systémy ochrany movitého kulturního dědictví V

2. Seznam objektů k zabezpečení ochrany movitého kulturního dědictví V

 

 

 

 

 

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

 

 

Seznam utajovaných skutečností v působnosti

Ministerstva zdravotnictví

 

 

Pořadové Utajovaná skutečnost Stupeň utajení

číslo Resort Ostatní

 

 

 

1. Žádosti Ministerstva zdravotnictví o prošetření podnětů upozorňujících

na nedodržování právního předpisu upravujícího zacházení s omamnými

a psychotropními látkami V V

 

 

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

 

 

Seznam utajovaných skutečností v působnosti

Ministerstva spravedlnosti

 

 

PořadovéUtajovaná skutečnost Stupeň utajení

číslo Resort Nejvyšší a Krajské Okresní

vrchní soud, soudy a soudy,

Nejvyšší a krajská okresní státní

vrchní státní státní zastupitelství

zastupitelství zastupitelství a ostatní

organizace

 

 

 

1. Bezpečnostní projekty a plány ochrany určených osob, majetku

a informací V - T V - D V - D V - D

2. Přípravné práce spojené s amnestií prezidenta republiky D D D D

3. Rozhodnutí o povolení k použití operativní a zpravodajské techniky

a operativně pátracích prostředků podle zvláštních právních předpisů,

včetně administrativních pomůcek k jeho evidenci V - D V - D

4. Rozhodnutí o nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního

provozu podle trestního řádu V - D V - D V - D

5. Rozhodnutí o záměně zásilky podle trestního řádu V - D V - D V - D

6. Rozhodnutí o povolení vstupu do věznice za účelem použití operativní

techniky a operativně pátracích prostředků V - D

7. Spisy nebo části spisů týkající se řízení, pokud v jeho průběhu vyšly

najevo utajované skutečnosti, včetně informací a zpráv k tomu

zpracovávaných V - PT V - PT V - PT V - PT

8. Totožnost a podoba utajovaného svědka a způsob zajištění jeho

ochrany V - D V - D V - D

9. Spolupráce orgánů činných v trestním řízení při odhalování závažné

trestné činnosti V - T V - T V - D V - D

 

Pořadové Utajovaná skutečnost Stupeň utajení

číslo Generální Vazební

ředitelství věznice a

věznice

 

 

 

Vězeňská služba České republiky

10. Údaje o činnosti, formách, metodách, prostředcích a výsledcích práce

vnitřní ochrany Sboru nápravné výchovy České republiky vzniklé do

30. dubna 1991, pokud nepominul důvod utajení V - D

11. Komplexní provozní údaje o radiotelefonní síti (kmitočty, volací znaky

a čísla) V V

12. Přípravné práce spojené s amnestií prezidenta republiky D D

13. Systém nasazení, využití a provoz spojovacích a signálně

zabezpečovacích prostředků V V

14. Údaje o součinnosti s orgány Policie České republiky a zpravodajskými

službami České republiky - realizační dohody V - D V - D

 

 

 

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

 

 

Seznam utajovaných skutečností v působnosti

Ministerstva vnitra

 

 

Pořadové Utajovaná skutečnost Stupeň utajení

číslo Resort Policie Útvar Policie

České České

republiky republiky

 

Archiv Ministerstva vnitra

1. Údaje o činnosti, formách, metodách, prostředcích a výsledcích práce

vzniklé do 31. prosince 1992 z činnosti útvarů v působnosti Federálního

ministerstva vnitra, Ministerstva vnitra České republiky a Ministerstva

vnitra Slovenské republiky, pokud nepominul důvod utajení V - D

Bezpečnost České republiky

2. Bezpečnostní opatření směřující k ochraně důležitých státních zájmů

a bezpečnosti České republiky V - D V - D V - D

3. Systém organizace a řízení, vymezené metody a formy ochrany státních

hranic a utajované prostředky k provádění hraniční kontroly V - D V - D

Činnost Policie České republiky při odhalování trestných činů

4. Činnost Policie České republiky při odhalování trestných činů

a zjišťování jejich pachatelů prováděná utajovaným způsobem, její

postupy a výsledky V - D V - D V - D

5. Příprava a použití operativní techniky a operativně pátracích prostředků,

odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu, kromě skutečností,

se kterými je nezbytně nutné seznámit osobu, která dala k použití těchto

prostředků vůči své osobě souhlas V - D V - D

6. Metody a postupy práce při použití operativní techniky a operativně

pátracích prostředků V - D V - D

7. Výsledky použití operativní techniky a operativně pátracích prostředků V - D V - D

8. Utajované technické prostředky a zařízení zajišťující použití operativní

techniky a operativně pátracích prostředků, jejich výzkum, vývoj

a výroba, včetně technické dokumentace a přípravy policistů k jejich

používání V - D V - D

9. Zvláštní technické kontroly V - D

Finanční a materiálně technické zabezpečení

10. Dokumentace, výkazy a nakládání se zvláštními finančními prostředky V V V

11. Perspektivní a roční plány materiálně technického zabezpečení a jejich

plnění u určeného útvaru Policie České republiky3) V

12. Rozpočet příjmů a výdajů podle rozpočtových položek a jeho plnění

u určeného útvaru Policie České republiky V V

13. Souhrnné údaje o rozsahu a druzích výzbroje a o zásobách munice V V V

14. Identifikační údaje o dopravních prostředcích a státních poznávacích

značkách určeného útvaru Policie České republiky V - D V - D V - D

Informační systémy

15. Určená část dokumentace, údaje o provozu, výzkum a vývoj

informačních systémů V - D V - D

Kriminalistická expertizní činnost

16. Speciální utajovaná technická zařízení, přístroje, předměty a látky

sloužící k provádění expertiz a rozborů V - D V - D

17. Vývoj, výzkum a výroba utajovaných technických prostředků,

zaváděných postupů v oblasti expertizní činnosti, jakož i oponentní

posudky funkčních vzorů V - D V - D

Kryptografická ochrana

18. Koncepce a plány rozvoje kryptografické ochrany V - D V - D V - D

19. Kryptografické prostředky, pravidla jejich používání, evidence

a dokumentace V - D V - D V - D

20. Návrhy a realizace klíčového hospodářství kryptografické ochrany D - T D - T D - T

Mezinárodní styky

21. Spolupráce s policejními službami cizí moci a součinnost při odhalování

trestné činnosti s mezinárodním prvkem V - D V - D

Ochrana objektů, osob a předmětů

22. Ochrana objektů

a) systém a organizace ochrany objektů4) V - D

b) systém a organizace pohotovostní ochrany jaderných zařízení5) V - D

c) systém a organizace ochrany utajovaných objektů a pracovišť Policie

České republiky V - D

d) zvláštní režimy ochrany určených objektů a pracovišť Policie České

republiky V V V

e) dislokace a kapacita muničních skladů a skladů zbraní a výbušnin V V V

f) dislokace a dokumentace ochrany objektů chráněných pracovišť V V

23. Ochrana osob

a) systém ochrany ústavních činitelů a osob, kterým je poskytována

osobní ochrana podle mezinárodních dohod6) V - D V - D

b) systém ochrany jiných osob7) V - D V - D

24. Organizace a údaje důležité k zajištění speciálních přeprav V - D V - D

25. Systém a organizace ochrany předmětů, které z důvodu zájmu České

republiky vyžadují zvláštní režim ochrany V - D

26. Utajované bezpečnostní systémy, zařízení a technika, jejich výzkum,

vývoj, výroba a použití, včetně výsledků grantových projektů

a poskytovaných služeb V - D V - D V - D

Organizace a dislokace

27. Organizační řád, organizační struktura a systemizace pracovních míst

určeného útvaru Policie České republiky V

28. Dislokace vybraných organizačních celků určeného útvaru Policie

České republiky V V V

Personální oblast

29. Příslušnost vybraného policisty k určenému útvaru Policie České

republiky nebo k Policii České republiky V - D V - D V - D

Spojení

30. Údaje o organizaci, řízení, výstavbě a provozu systémů vládního

spojení, včetně údajů o použitých prostředcích V - T

31. Návrhy a realizace klíčového hospodářství vládního utajeného spojení V - T

32. Systém kurýrní služby a kurýrní trasy V V

Správní činnosti

33. Způsoby zabezpečení občanských průkazů, cestovních dokladů a víz,

služebních průkazů, určených razítek a jiných důležitých dokumentů

a listin proti padělání a pozměňování V - D V

Veřejná bezpečnost

34. Utajované bezpečnostní akce a utajované mimořádné bezpečnostní akce

na úseku veřejného pořádku a bezpečnosti silničního provozu V V

35. Utajovaná bezpečnostní opatření a zákroky V - D V - D V - D

36. Rozpracované případy závažné trestné činnosti V V

Vyšetřování trestných činů

37. Spisy nebo části spisů související s utajovanými skutečnostmi V - PT V - PT

 

 

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

 

 

Seznam utajovaných skutečností v působnosti

Ministerstva průmyslu a obchodu

 

 

Pořadové Utajovaná skutečnost Stupeň utajení

číslo Resort Organizace

 

 

 

1. Souhrnné informace o výzkumu, vývoji, výrobě a aplikaci výbušnin

a o subjektech působících v tomto oboru V V

2. Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji vybraných zbrojních výrobků

Prům (MPO) P2-04 V V

3. Výzkum a vývoj vybraných řešení a výrobků zbrojního průmyslu V V

4. Údaje Úřadu pro kontrolu zákazu chemických zbraní, vyměňované

v rámci Organizace pro zákaz chemických zbraní, označené jejím

vnitřním stupněm utajení Highly Protected V V

5. Údaje o ochraně a technickém zabezpečení ochrany důležitých

energetických zařízení pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny V

6. Plány úplných telekomunikačních a počítačových sítí energetiky V

7. Projektová dokumentace dávající celkový přehled o rozmístění

a kapacitách produktovodních tras pro dopravu pohonných hmot V V

8. Situace produktovodních tras pro dopravu pohonných hmot, na mapách

v měřítku 1:50 000 a větším, ohraničených přečerpávacími stanicemi

a sklady V V

Obchodně politické koncepce

9. Zásadní obchodně politické koncepční a strategické záměry České

republiky pro budoucí období V V

Dovoz a vývoz vojenského materiálu

10. Materiály a informace z jednání o spolupráci v zahraničním obchodě

v oblasti vojenského materiálu a jiných druhů citlivého zboží, pokud

utajení odráží dohodu či zájem zúčastněných stran D V

11. Přehledy vydaných individuálních licencí a souhrnné statistické nebo

jiné údaje o uskutečněných vývozech a dovozech vojenského materiálu,

pokud je z nich zřejmá identifikace výrobků, jejich množství, hodnota

a odběratelské nebo dodavatelské země, jde-li o

a) významný vojenský materiál D D

b) ostatní vojenský materiál V

12. Údaje o ochraně a technickém zabezpečení ochrany důležitých

plynárenských zařízení V

13. Údaje o velmi vysokotlakých plynovodech a důležitých plynárenských

zařízeních v uceleném souřadnicovém systému objektů V

14. Plány a údaje rozhodujících přenosů dat řídicího a informačního

plynárenského systému V

15. Projektová a jiná písemná dokumentace dávající úplný technicko-

dispoziční přehled o přepravních a skladovacích kapacitách zemního

plynu V

 

 

 

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

 

 

Seznam utajovaných skutečností v působnosti

Ministerstva zemědělství

 

 

Pořadové Utajovaná skutečnost Stupeň utajení

číslo Resort Územní Přímo řízené Organizace

odbory organizace

 

 

1. Údaje o strategických zásobách vybraných zemědělských komodit

a potravin D D D D

2. Dokumentace o strategických zdrojích podzemních vod D D D D

 

 

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

 

 

Seznam utajovaných skutečností v působnosti

Ministerstva obrany

 

 

Pořadové Utajovaná skutečnost Stupeň utajení

číslo Resort Svaz Svazek Útvar

 

Automatizace a informatizace

1. Zvláštní programové a technické vybavení V - T V - D V - D V

2. Opatření a regulace přístupu k utajovaným informacím D D D D Bezpečnost komunikačních a informačních systémů

3. Informace z oblasti šifrové ochrany informací V - T V - T V - T V - T

4. Prostředky kryptografické ochrany informací V - PT V - PT V - PT V - PT

5. Identifikační údaje pro oprávněnost přístupu k informacím stupně utajení

Tajné a Důvěrné D - T D - T D - T D - T

6. Evidence pracovníků šifrové služby a určených osob pro styk

s utajovanými skutečnostmi stupně utajení Přísně tajné, Tajné a Důvěrné D V

Civilní ochrana

7. Podklady pro zabezpečení hospodářské mobilizace zdrojů k zahájení

válečné výroby techniky a materiálu civilní ochrany D V

8. Dislokace a dokumentace objektů civilní ochrany D V

9. Programová struktura a cíle výstavby civilní ochrany D

10. Dokumentace rozvojových projektů V

11. Plán investičního rozvoje civilní ochrany V V

Finanční zabezpečení

12. Údaje o finančním zabezpečení a hospodaření v Armádě České

republiky pro období ohrožení státu a období válečného stavu V - D V

Logistika vojsk

13. Souhrnná analýza o zabezpečení Armády České republiky materiálem

a službami pro období ohrožení státu a období válečného stavu T D V - D

14. Souhrnný přehled o rozmístění a kapacitě muničních skladů, skladů

pohonných hmot a skladů střelných zbraní D D D

15. Směrnice a podklady pro zabezpečení mobilizačních příprav výrobních

organizací a jiných fyzických a právnických osob u zástupců vojenských

správ V - D V - D V - D V - D

16. Kapalné raketové pohonné hmoty - chemické složení a jakostní ukazatele D

Objekty, prostory, stavby, zařízení a jejich výstavba

17. Bezpečnostní identifikační přístupové systémy do chráněných objektů,

prostor a zařízení D - T D D D

18. Souhrnná projektová dokumentace utajované výstavby vojenského

objektu V - T

Obranný výzkum a vývoj, technický rozvoj a vědecko-informační

činnost

19. Údaje z oblasti obranného a technického výzkumu a vývoje V - T

Operační záležitosti

20. Souhrnné operační plány a bojové dokumenty k obraně České

republiky D - PT D - T D D

21. Dílčí plány a pomocné dokumenty k obraně České republiky D - T V - D V V

22. Plány operací a bojové činnosti v době stavu ohrožení a za válečného

stavu D - PT D - T V - T V - D

23. Plány, směrnice a hodnocení úkolů na období a výcvikový rok V - D V V

24. Vlastní informace a dokumenty o území cizích států, které obsahují

údaje o vojenských objektech států Severoatlantické aliance V - T

25. Vlastní informace a dokumenty o území cizích států, které obsahují

údaje o vojenských objektech ostatních států D

Bojová a mobilizační pohotovost

26. Organizace a hodnocení bojové pohotovosti T D - T V - D V - D

27. Koncepce mobilizačního rozvinutí Armády České republiky T

28. Mobilizační plány a hodnocení mobilizační pohotovosti V - PT V - T V - D V - D

29. Doplňování ozbrojených sil České republiky mobilizačními zálohami D D V V

30. Evidence mobilizačních záloh (mužstva a poddůstojníků, praporčíků,

důstojníků a generálů v záloze, věcných prostředků z civilního sektoru

a ostatních věcných prostředků) V - D V - D V V

31. Doplňování ozbrojených sil České republiky odvedenci a vojáky na

trvalé dovolené V V

32. Evidence mužstva a poddůstojníků v základní (náhradní) službě V V

33. Mobilizační předpisy D

34. Mobilizační příprava vojsk vojenských územních orgánů státní správy D D V V

Organizace Armády České republiky

35. Válečné organizační struktury (schémata) Armády České republiky

podle jednotlivých velitelských stupňů, včetně dislokace útvarů

a válečných počtů T T D V

36. Působnosti součástí a zařízení za války D D V V

37. Tabulky počtů součástí a zařízení V

38. Soubor tabulek počtů součástí a zařízení za celou Armádu České

republiky podle identifikačních listů (záznamů) tabulek počtů,

plánované mírové a válečné počty osob T D V

39. Skutečný charakter součástí (zařízení) a jejich dislokace, krytý

legendovým názvem D

40. Přehled o otevřených názvech součástí (zařízení) ve spojitosti s dislokacíT T D V

Personální práce

41. Perspektivní a roční plány doplňování velitelského sboru, kontrolní

zprávy, rozbory a jejich plnění V

42. Osobní spisy generálů, důstojníků, praporčíků, poddůstojníků v další

službě, absolventů škol důstojníků v záloze a občanských zaměstnanců V

43. Resortní katalog číselníků V

Strategie obrany státu, obranné plánování

44. Strategické záměry, koncepce a cíle obrany státu D - T

45. Strategické záměry a plány výstavby resortu obrany D - T

46. Stav a prognóza vojenské strategické situace D

47. Dlouhodobé plánování rozvoje zbraňových systémů, výzbroje, raket

a munice, ostatní vojenské techniky a movitého a nemovitého materiálu V - D

Systém plánování, programování a rozpočtování

48. Dokumenty fáze plánování, programování a rozpočtování V - D V - D V

49. Programový plán D D

50. Kalkulační listy D D V V

Topografická služba

51. Rozhodující dokumenty pro řízení a rozvoj topografického zabezpečení

a topografické služby Armády České republiky V - D V - D V V

52. Transformační vztahy pro převod prostorových, zeměpisných,

geodetických a rovinných souřadnic mezi systémy WGS 84

a S 1942/83 a ostatními užívanými souřadnicovými geodetickými

systémy určenými pro potřebu obrany státu V V V V

53. Katalogy souřadnic geodetických bodů v souřadnicovém systému

S 1942/83 nebo WGS 84 v knižním zpracování nebo na digitálních

médiích určené pro potřeby obrany státu V V V V

54. Speciální mapy, vojenskogeografické a další podklady všech měřítek

vyjádřené graficky, textem nebo na digitálních médiích, určené pro

potřeby obrany státu V - T V - T V - D V - D

55. Souřadnice bodů (skupiny bodů) na objektech (v prostorech) se

zvláštním režimem ochrany v jakémkoliv geodetickém systému

a zobrazení V - T V - T V - D V - D

Velení a spojení

56. Kmitočtová pásma radioelektronických prostředků Armády České

republiky, jejich rozdělení a využití D D

57. Jmenovité kmitočty D - PT D - T D - T D - T

58. Organizace, systemizace a ochrana spojovací soustavy V - T V - D V - D V

Vojenská policie

59. Údaje o prostředcích práce a výsledcích činnosti bezpečnostní služby

Vojenské policie v konkrétních prošetřovaných případech D V V V

60. Přehledy a informace o závažných událostech a trestné činnosti D V - D V - D V

61. Výsledky bezpečnostních prohlídek a s nimi spojených měření

elektromagnetického vyzařování D D

62. Bezpečnostní posouzení specifických pracovišť s omezeným vstupem

osob D D

63. Systémy technické ochrany objektů Armády České republiky D D V V

64. Dopravně správní evidence D D V V

Všeobecné záležitosti

65. Organizace a činnost Inspekce ministra obrany V - T

66. Informace o zabezpečení státně důležitých letů V - D V - D

67. Zdravotní stav vojsk v období ohrožení státu a v období válečného stavu D

68. Hygienicko-epidemiologická situace v Armádě České republiky v období

ohrožení státu a v období válečného stavu D

69. Standardizace V - T V V

Zahraniční styk

70. Dokumentace, která obsahuje zvláštní poznatky z jednání s vojenskými

a leteckými přidělenci akreditovanými v České republice V - D

 

 

Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

 

 

Seznam utajovaných skutečností v působnosti

Ministerstva dopravy a spojů

 

 

Pořadové Utajovaná skutečnost Stupeň utajení

číslo Resort Orgány a Orgány a

organizace organizace

s celostátní s regionální

působností a místní

působností

 

1. Strategické záměry hospodářského rozvoje dopravy a spojů, pokud

obsahují údaje, které se týkají obrany a bezpečnosti státu V - T V - D V - D

2. Souhrnné materiály a hodnocení hospodářské situace dopravy a spojů,

pokud obsahují údaje, které se týkají obrany a bezpečnosti státu V - T V - T V - T

3. Seznamy a související dokumentace dopravních staveb (objektů)

důležitých pro obranu a bezpečnost státu a jejich střežení V - D V - D V - D

4. Průběh a parametry železniční a silniční sítě důležité pro obranu

a bezpečnost státu, včetně plánů jejich technické ochrany a obnovy,

a interní předpisy s tím související V - D V - D V

5. Příprava, souhrnné přehledy a zabezpečení speciálních přeprav a interní

předpisy s tím související V - D V - D V

6. Konkrétní údaje o využití telekomunikačních sítí, zařízení a poštovních

objektů pro potřeby obrany a bezpečnosti státu (dislokace, provozní

údaje polního poštovního spojení atd.), včetně údajů o zabezpečení

telekomunikačních a poštovních služeb pro tyto účely V - T V - D V - D

7. Seznamy kmitočtů určených pro potřeby Ministerstva obrany

a Ministerstva vnitra k obraně a bezpečnosti státu V - T

8. Dokumentace telekomunikačního spojení pro období krizových situací.

Údaje o telekomunikačních vedeních pronajatých a zřízených pro potřeby

obrany a bezpečnosti státu, pokud je z nich patrný účel, podrobný průběh,

přesné místo ukončení vedení a umístění důležitých orgánů státní správy V - T V - D V - D

9. Souhrnné údaje o centrálně uplatněných a vyřízených požadavcích

oprávněných státních orgánů na poskytnutí údajů z telekomunikačních

databází a zajištění podmínek k provádění odposlechů a záznamů

telekomunikačního provozu V - D

 

 

Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

 

 

Seznam utajovaných skutečností v působnosti

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

 

 

Pořadové Utajovaná skutečnost Stupeň utajení

číslo Úřad Organizace

 

 

 

Státní systém fyzické ochrany jaderných materiálů a jaderných

zařízení

Fyzická ochrana jaderných materiálů a jaderných zařízení

zařazených do I. kategorie

1. Návrh způsobu a způsob zajištění fyzické ochrany T T

2. Analýza potřeb a možností zajištění fyzické ochrany, změny v zajištění

fyzické ochrany a průkazy zajištění fyzické ochrany T T

3. Technický systém fyzické ochrany; projektová dokumentace, takticko-

-technická data, aplikační programové vybavení, hesla, kódy, výsledky

a rozbory hodnocení účinnosti T T

4. Plány provedení součinnostních cvičení Policie České republiky

s držitelem povolení, výsledky a rozbory cvičení T T

5. Komplexní periodické hodnotící zprávy o zajištění fyzické ochrany

jaderného zařízení, zpracovávané držitelem povolení T T

6. Součinnostní dohody držitele povolení a Policie České republiky D D

Fyzická ochrana jaderných materiálů a jaderných zařízení

zařazených do II. a III. kategorie

7. Návrh způsobu a způsob zajištění fyzické ochrany D D

8. Analýza potřeb a možností zajištění fyzické ochrany, změny v zajištění

fyzické ochrany a průkazy zajištění fyzické ochrany D D

9. Systém zabezpečovací techniky pro fyzickou ochranu; projektová

dokumentace, takticko-technická data, hesla, kódy, výsledky a rozbory

hodnocení účinnosti D D

10. Plány provedení součinnostních cvičení Policie České republiky

s držitelem povolení, jejich výsledky a rozbory D D

11. Součinnostní dohody držitele povolení s Policií České republiky

k provedení služebního zákroku k odvrácení útoku vedenému proti

jadernému zařízení D D

Fyzická ochrana přeprav jaderných materiálů zařazených do

I. a II. kategorie

12. Způsob zajištění fyzické ochrany přepravy T T

13. Souhrnné údaje obsahující termíny, harmonogramy, grafikony a trasy

přeprav jaderných materiálů, organizaci spojení a systém hlášení T T

14. Způsob zajištění fyzické ochrany přeprav jaderných materiálů ve

střeženém prostoru jaderného zařízení D D

Fyzická ochrana přeprav jaderných materiálů zařazených do

III. kategorie

15. Způsob zajištění fyzické ochrany přepravy D D

16. Souhrnné údaje obsahující termíny, harmonogramy, grafikony a trasy

přeprav jaderných materiálů a způsob zabezpečení dispečerského

sledování dopravy D D

 

 

 

Příloha č. 13 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

 

 

Seznam utajovaných skutečností v oboru působnosti

Komise pro cenné papíry

 

 

Pořadové Utajovaná skutečnost Stupeň utajení

číslo Komise

 

 

1. Analýzy, zprávy, jejich části a informace o účastnících kapitálového trhu

a jejich činnosti, které se týkají ochrany důležitých ekonomických a politických

zájmů České republiky V - D

 

 

Příloha č. 14 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

 

 

Seznam utajovaných skutečností v působnosti

Národního bezpečnostního úřadu

 

 

Pořadové Utajovaná skutečnost Stupeň utajení

číslo Úřad

 

 

 

1. Bezpečnostní spis k navrhované osobě V - PT

2. Spis o bezpečnostní prověrce organizace V - PT

3. Evidence určených osob D

4. Organizace a systém ochrany objektu a pracovišť Národního

bezpečnostního úřadu, včetně dokumentace, přístupových hesel,

identifikačních kódů a dalších informačních hodnot sloužících

k ovládání systému V - T

5. Analýzy a informační zprávy týkající se bezpečnostních prověrek

fyzických osob a organizací D - PT

6. Souhrnné přehledy utajovaných skutečností evidovaných nebo

uložených v ústředních registrech V - T

7. Souhrnná dislokace pracovišť Národního bezpečnostního úřadu

a dislokace stanovených pracovišť V - D

8. Plán práce specializovaných pracovišť D - T

9. Koncepce a plány rozvoje v oblasti kryptografie, kryptoanalýzy

a šifrových systémů V - PT

10. Souhrnné a dílčí údaje o výzkumně-vývojových úkolech v oblasti

kryptografie, kryptoanalýzy a šifrových systémů V - PT

11. Návrhy šifrovacích algoritmů a šifrových systémů, včetně klíčového

hospodářství V - PT

12. Kryptologické a kryptologicko-technické rozbory šifrovacích algoritmů

a prostředků, včetně posudkové činnosti V - PT

13. Návrhy provozně-technické a výrobní dokumentace šifrovacích

prostředků V - T

14. Návrhy norem pro provádění šifrové služby a provoz šifrovacích

prostředků v působnosti Národního bezpečnostního úřadu V - T

15. Vstupní a výstupní informace z oblasti kryptoanalýzy V - PT

16. Tématické plány výuky a studijní materiály pro odbornou přípravu

pracovníků kryptografické ochrany V - PT

17. Metody a způsoby organizace, řízení a provádění kryptografické ochrany V - T

18. Klíčové materiály kryptografických zařízení V - PT

19. Kryptografické prostředky a zařízení, Včetně výrobní a provozní

dokumentace V - PT

20. Koncepce a plány rozvoje výzkumu a vývoje kryptografických

prostředků D - T

21. Řešení výzkumu a vývoje kryptografických prostředků V - PT

22. Výroba, zkoušení, provozování a evidence kryptografických prostředků V - PT

23. Podklady k provedení certifikace a metody, postupy a dílčí výsledky

certifikačního řízení V - PT

24. Evidence pracovníků kryptografické ochrany mimo Národní

bezpečnostní úřad V - T

 

 

Příloha č. 15 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

 

 

Seznam utajovaných skutečností v působnosti

zpravodajských služeb České republiky

 

 

Pořadové Utajovaná skutečnost Stupeň utajení

číslo Služba

 

 

 

1. Formy, metody, zásady a směrnice pro zpravodajskou činnost V - PT

2. Administrativní pomůcky k evidenci utajovaných skutečností V - PT

3. Plány zpravodajské činnosti D - PT

4. Vyhodnocení a výstupy zpravodajské činnosti V - PT

5. Bezpečnostní rozbory a bezpečnostní opatření k ochraně důležitých

zájmů České republiky V - PT

6. Materiálně technické zabezpečení, evidence a doklady, výzkum a vývoj

prostředků V - T

7. Finanční zabezpečení, evidence a doklady, rozbory hospodaření V - T

8. Organizační struktura V - T

9. Dislokace a ochrana stanovených organizačních částí V - PT

10. Plány přípravy a příprava zpravodajských orgánů D - T

11. Zpravodajské a specifické prostředky, včetně jejich ochrany V - PT

12. Údaje o stanovených informačních zdrojích V - PT

13. Plány realizace, průběh a výsledky zpravodajské činnosti V - PT

14. Organizace spojení, informační systémy V - PT

15. Evidence vedené za účelem plnění úkolů v působnosti zpravodajské

služby V - PT

16. Spolupráce se zpravodajskými službami cizí moci V - PT

17. Příslušnost stanovených osob ke zpravodajské službě D - PT

18. Personální a bezpečnostní evidence zpravodajské služby V - PT

19. Údaje o formách, metodách, prostředcích a výsledcích činnosti,

včetně příslušné dokumentace a evidencí vzniklých do 31. 12. 1992

z činnosti bezpečnostních orgánů státu, pokud nepominul význam

chráněného zájmu V - PT

 

 

Příloha č. 16 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

 

 

Seznam utajovaných skutečností v působnosti

Kanceláře prezidenta republiky

 

 

Pořadové Utajovaná skutečnost Stupeň utajení

číslo Kancelář

 

Bezpečnostní opatření

1. Program prezidenta republiky a osob, kterým je poskytována ochrana -

do realizace D

2. Program státních návštěv - do realizace D

3. Komplexní systém zabezpečení korunovačních klenotů PT

4. Komplexní plány systému kolektorů a štol Pražského hradu D

5. Komplexní systém fyzické, technické a režimové ochrany Pražského

hradu, Státního zámku Lány a dalších objektů určených pro potřeby

prezidenta republiky T

Rozhodnutí prezidenta republiky

6. Podklady pro rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii D

7. Podklady pro rozhodnutí prezidenta republiky, vyjma rozhodnutí

o amnestii V

 

 

 

Příloha č. 17 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

 

 

Seznam utajovaných skutečností v působnosti

Nejvyššího kontrolního úřadu

 

 

Pořadové Utajovaná skutečnost Stupeň utajení

číslo Úřad Oblastní Organizace

odbory

 

 

1. Zabezpečení ochrany a ostrahy objektů Nejvyššího kontrolního úřadu D V V - D

 

 

Příloha č. 18 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb..

 

 

Seznam utajovaných skutečností v působnosti

Úřadu vlády České republiky

 

 

Pořadové Utajovaná skutečnost Stupeň utajení

číslo Úřad Organizace

 

Bezpečnostní rada státu

1. Plánovací, přípravné a realizační dokumenty zpracovávané v oblasti

zajišťování bezpečnosti České republiky T - PT

2. Zprávy o stavu zajišťování bezpečnosti České republiky T - PT

3. Zásady realizace opatření civilní ochrany vyplývající z prozatímní

instrukce Ministerstva obrany pro činnost Úřadu vlády České

republiky při přípravě k obraně České republiky V - T

Ochrana objektů

4. Projektová dokumentace a údaje o elektronickém zabezpečovacím

systému vybraných objektů V - D V - D

Rada pro zpravodajskou činnost

5. Dokumentace související s jednáním Rady pro zpravodajskou činnost V - PT

6. Technické provedení interních telefonních sítí, poboček a jejich

rozmístění V V

 

 

Příloha č. 19 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

 

 

Seznam utajovaných skutečností v působnosti

České národní banky

 

 

Pořadové Utajovaná skutečnost Stupeň utajení

číslo Ústředí Pobočky Ostatní

 

Zpracování a přenos údajů v přenosových, výpočetních

a informačních systémech

1. Provozní dokumentace kryptografické ochrany utajovaných skutečností V V

2. Klíčové materiály přenosových zařízení kryptografické ochrany

utajovaných skutečností V V

3. Seznam kmitočtů a volacích znaků v bezpečnostní rádiové síti V V

Měnová oblast

4. Příprava provádění zásadních měnových opatření, jejichž předčasné

zveřejnění by mělo výrazné negativní ekonomické dopady V - T V

Umístění, přeprava a způsob zabezpečení zásob bankovek, ochrana

osob a majetku

5. Bezpečnostní parametry speciálních přepravních vozidel V

6. Příkazy k zásilkám bankovek obsahující datum a čas V V

7. Manuál bezpečnostních operací V V

8. Projektová a uživatelská dokumentace technicko-bezpečnostních

systémů V - D V

9. Přístupová hesla (kódy) k technicko-bezpečnostním systémům

a) systémový přístup V - D V

b) provozní přístup V V

c) správa personálních identifikačních čísel zaměstnanců V V

10. Výstupy technicko-bezpečnostních systémů s údaji o provozu V V

11. Soubor nebo zvláštní opatření k ochraně důležitých osob V - D

Bankovní operace se speciálními klienty

12. Souhrnné výkazy a sestavy pro speciální klienty, včetně stanovení

systematiky skupinových účtů pro zatřiďování účtů a stanovení

parametrů pro sestavení výkazů V V

13. Pokyny České národní banky, pracovní postupy k nim, podmínky,

dokumentace a písemnosti, které se týkají zvláštní formy platebního

styku za mimořádných situací V V

Mezinárodní jednání a smlouvy, pokud to jejich povaha vyžaduje

nebo jestliže se tak smluvní strany dohodnou

14. Korespondence se zahraničními bankami odběratelů a s odběrateli

vojenského materiálu, obsahují-li skutečnosti vázané na požadavek

utajení vyplývající z mezivládních úvěrových dohod ve vojenské

oblasti a z mezibankovních ujednání V

15. Mezibankovní ujednání k realizaci mezivládních úvěrových a jiných

dohod za oblast speciální techniky V - T V - T

16. Výkazy a rozbory, v nichž jsou uvedeny údaje o čerpání a splácení

vládních úvěrů na dodávky vojenské techniky za jednotlivé dlužnické

země a o vládních pohledávkách z těchto dodávek V V

Ostatní

17. Souhrnné zprávy, analýzy a hlášení týkající se organizovaného zločinu

a zároveň kriminální trestné činnosti V V V“.

 

 

4.

Příloha č. 20 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb. se zrušuje.

Čl. II.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Zeman v.r.