Čekejte, prosím...
A A A
110/1990 Sb. znění účinné od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 189/2006 Sb.

1.1.2009

 

zákonem č. 180/1990 Sb.

1.7.1990

 

110

 

ZÁKON

ze dne 19. dubna 1990,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb.,

o sociálním zabezpečení,

a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců

 

Federální shromáždění Československé federativní republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, se mění a doplňuje takto:

1.

V § 1 se vypouští v odstavci 2 věta čtvrtá a v odstavci 6 věta druhá.

 

2.

§ 1 se doplňuje odstavci 7 a 8, které znějí:

"(7) Občané, kteří zaměstnávají jiné občany, platí pojistné na jejich důchodové zabezpečení podle zvláštního předpisu. 19)

(8)Osoby samostatně výdělečné činné jsou účastny nemocenského a důchodového zabezpečení na základě placení pojistného.".

 

3.

§ 2 odst. 1 písm. c) zní:

"c)

nemocenské zabezpečení osob samostatně výdělečně činných, zejména podnikatelů, umělců, kteří svou činnost nevykonávají v pracovněprávním vztahu, a samostatně hospodařících rolníků.".

 

4.

V § 5 se na konci připojují tato slova: "a občané, kteří zaměstnávají jiné občany ( § 1 odst. 7).".

 

5.

V § 6 odst. 1 písm. d) se vypouštějí slova "umělci [ § 2 odst. 1 písm. c)]" a slova "a občané poskytující věcná plnění a výkony na základě povolení národního výboru".

 

6.

§ 6 odst. 1 se doplňuje ustanovením písmene f), které zní:

"f)

osoby samostatně výdělečně činné.".

 

7.

V § 6 odst. 2 se vypouští ustanovení písmene a) a označení písmen b) a c) se nahrazuje označením písmen a) a b).

 

8.

V § 6 odst. 2 písm. b) se vypouštějí slova "příslušníci Lidových milicí".

 

9.

V § 7 písm. a) se vypouští bod 9.

 

10.

§ 8 odst. 1 se doplňuje ustanovením písmene g), které zní:

"g)

činnost osob samostatně výdělečně činných, a to v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím předpisem.".

 

11.

V § 8 se vypouští odstavec 4.

 

12.

§ 11 zní:

"§ 11

 

Pokud nevyplývá něco jiného z mezinárodních smluv, hodnotí se z dob zaměstnání a náhradních dob v cizině pro vznik a výši nároků na důchod

a)

doby uvedené v § 8 odst. 1 písm. f) a v § 9 odst. 1 písm. e), jde-li o československé státní občany,

b)

doby uvedené v § 8 odst. 1 písm. a) až d) a g), jde-li o občany, kteří mají trvalý pobyt na území Československé federativní republiky a zaplatili za tyto doby pojistné; výše pojistného činí 20 % z vyměřovacího základu, který činí nejméně 400 Kčs měsíčně.".

 

13.

V § 34 odst. 1 písm. b) se vypouštějí slova "příslušník Lidových milicí".

 

14.

V § 40 odst. 2 písm. e) a f) se vypouštějí slova "po projednání s příslušným výborem Odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací a s příslušným uměleckým svazem".

 

15.

V části druhé hlavě druhé se vypouští díl desátý.

 

16.

V § 58 odst. 1 se za slova "doby zaměstnání v cizině" vkládají slova "nejde-li o doby uvedené v § 11 písm․ b)".

 

17.

V § 71 odst. 1 písm. a) se vypouští slovo "osobního".

 

18.

V § 82 odst. 3 se vypouštějí slova "Revolučního odborového hnutí, popřípadě jiných".

 

19.

§ 86 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Stát je povinen poskytovat těmto osobám pomoc při pracovním zařazení a uplatnění, jakož i vytvářet podmínky pro jejich začlenění do společenského a veřejného života.".

 

20.

V § 90 se dosavadní text označuje jako odstavec 2 a doplňuje se novým odstavcem 1, který zní:

"(1) Občanům, jejichž životní potřeby nejsou zabezpečeny příjmy z výdělečné činnosti nebo jinými příjmy, popřípadě dávkami, a národní výbor jim nemůže zajistit vhodné zaměstnání, poskytují národní výbory peněžité a věcné dávky.".

 

21.

V § 100 odst. 2 se za slova "část důchodu" doplňují slova "nejméně však jedna polovina".

 

22.

V § 103 odst. 2 se vypouští věta třetí.

 

23.

Část šestá zní:

"ČÁST ŠESTÁ

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ OSOB SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÝCH

 

§ 145a

 

Pro nemocenské a důchodové zabezpečení osob samostatně výdělečně činných platí ostatní ustanovení tohoto zákona a předpisů o nemocenském pojištění zaměstnanců, pokud se v tomto zákoně nebo v prováděcím předpisu nestanoví jinak.

 

§ 145b

 

(1) Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit na své nemocenské a důchodové zabezpečení pojistné a podávat přihlášky a odhlášky k tomuto zabezpečení.

(2) Výše pojistného činí 25 % z přihlášeného vyměřovacího základu, který činí nejméně 400 Kčs měsíčně; pojistné se platí za stanovené období dopředu.

(3) Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z předpisů sociálního zabezpečení může příslušný orgán sociálního zabezpečení uložit osobě samostatně výdělečně činné pokuty až do souhrnné částky 10 000 Kčs v kalendářním roce.

 

§ 145c

 

Vláda Československé federativní republiky může nařízením přechodně snížit výši pojistného, a to i jen pro některé skupiny osob.".

Dosavadní části šestá a sedmá se označují jako části sedmá a osmá.

 

24.

§ 160 zní:

"§ 160

 

(1) Vláda Československé federativní republiky stanoví nařízením způsob pravidelného zvyšování důchodů se zřetelem na růst mezd a jiných pracovních příjmů, úpravy cen a změny životních nákladů.

(2) Vláda Československé federativní republiky může nařízením stanovit se zřetelem na skutečnosti obdobné podle odstavce 1

a)

zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu,

b)

jednorázové zvýšení vyplácených důchodů.".

 

25.

Za § 169 se vkládá další § 169a, který včetně nadpisu zní:

"§ 169a

Doby zaměstnání v cizině

 

Doby zaměstnání a náhradní doby v cizině před 1. květnem 1990 se hodnotí podle předpisů platných před tímto dnem; přitom se nevyžaduje splnění podmínky povolení československých státních orgánů k pobytu v cizině.".

 

26.

V § 177 odst. 1 se vypouštějí slova "a s Ústřední radou odborů" a slova "a 4".

 

27.

V § 177 odst. 2 se vypouštějí slova "a s Ústřední radou odborů a po projednání se Svazem družstevních rolníků".

 

28.

V § 177 odst. 2 písm. i) se na konci připojují tato slova: "a úpravu zabezpečení osob samostatně výdělečně činných v době vojenského cvičení,".

 

29.

§ 177 odst. 2 písm. m) zní:

"m)

podrobnější podmínky pro poskytování dávek sociální péče občanům uvedeným v § 90 odst. 1,".

 

30.

V § 177 odst. 2 písm. p) se vypouštějí slova "důchodového zabezpečení".

 

31.

§ 177 odst. 3 zní :

"(3) Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví v dohodě s ostatními zúčastněnými ústředními orgány vyhláškou

a)

pro osoby samostatně výdělečně činné vymezení okruhu těchto osob, další podmínky, rozsah a provádění jejich nemocenského a důchodového zabezpečení, podrobnosti vyměřovacího základu, způsob placení, vymáhání a zúčtování pojistného, podmínky pro zabezpečení spolupracujících manželů a jiných rodinných příslušníků těchto osob,

b)

podrobnosti vyměřovacího základu a způsobu placení pojistného pro hodnocení dob zaměstnání v cizině uvedených v 11 písm. b).".

 

32.

V § 177 odst. 4 se vypouštějí slova "Českou odborovou radou nebo Slovenskou odborovou radou a po projednání s příslušným svazem družstevních rolníků".

Čl. II

zrušen

Čl. III

zrušen

Čl. IV

Osobní důchod přiznaný na základě § 53 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, nebo jiných dříve platných předpisů, se mění ode dne 1. května 1990 na ten důchod, který podle předpisů platných přede dnem 1. května 1990 nahrazoval, a to ve výši, v jaké se k tomuto dni vyplácel; tím není do 31. prosince 1990 dotčena možnost snížení důchodu, který byl přede dnem účinnosti tohoto zákona přiznán jako osobní důchod, podle dosavadních předpisů o osobních důchodech.

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1 . května 1990.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.