Čekejte, prosím...
A A A
235/1990 Sb. znění účinné od 1. 12. 1994 do 31. 12. 1995
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 117/1995 Sb.

1.1.1996

zrušeno

zákonem č. 183/1994 Sb.

1.12.1994

 

vyhláškou č. 27/1993 Sb.

1.4.1993

 

Více...

235

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 11. června 1990,

kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění

č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku

 

 

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 10 odst. 2 zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku (dále jen "zákonné opatření"):

§ 1

(1)

Státní vyrovnávací příspěvek (dále jen "příspěvek") náleží v plné výši, i když nárok na něj trval jen po část měsíce.

(2)

Pokud vznikne nárok na příspěvek až po datu stanoveného výplatního termínu příspěvku v kalendářním měsíci, příspěvek za tento měsíc se doplatí, a to v nejbližším výplatním termínu.

(3)

Nárok na výplatu příspěvku, který nebyl do dne smrti vyplacen, zaniká smrtí oprávněné osoby.

§ 2

zrušen

§ 3

(1)

zrušen

(2)

zrušen

(3)

Při vzniku nároku na výchovné na osobu, na kterou dosud náležely přídavky na děti, se za měsíc, na který náleží první splátka výchovného, příspěvek nevyplácí s přídavky na děti; poslední výplata příspěvku provedená zaměstnavatelem se zaznamená v žádosti o výchovné.

(4)

zrušen

§ 4

zrušen

§ 5

(1)

Je-li zaměstnavatelem osoby cizí zastupitelský úřad na území České a Slovenské Federativní Republiky, a tento zaměstnavatel nemůže z vážných důvodů zabezpečit výplatu příspěvku, vyplácí příspěvek příslušný státní orgán.1

(2)

Byl-li příspěvek místo příslušným plátcem vyplacen plátcem nepříslušným, nejedná se o přeplatek, pokud byl na výplatu příspěvku v kalendářním měsíci nárok a příspěvek byl vyplacen pouze jednou ve výši, ve které náležel; v takovém případě se vyplacené částky příspěvku mezi plátci příspěvku navzájem neuhrazují.

§ 6

Poukazuje-li se celý důchod nebo jiný příjem na účet příjemce příspěvku u peněžního ústavu, poukazuje se spolu s tímto důchodem nebo příjmem též příspěvek.

§ 7

K příspěvku se přihlíží jako k příjmu jen tehdy, zjišťuje- li se podle jiných právních předpisů příjem pro účely stravování.

§ 7a

(1)

Na výplatu příspěvku nemá vliv skutečnost, že u podnikatele nebo jiné osoby samostatně výdělečně činné došlo k dodatečné změně výše vyměřovacího základu a doplatku na pojistném9 za období, v němž byl vyměřovací základ považován za příjem.

(2)

V průběhu kalendářního čtvrtletí se výše příjmu zjištěná za předchozí kalendářní čtvrtletí porovnává opětovně s výší životního minima pouze tehdy, dojde-li ke změně počtu dětí, které splňují podmínku nezaopatřenosti dítěte pro nárok na přídavky na děti nebo na výchovné.10

(3)

Věk, který nezaopatřené dítě dovrší v prvním měsíci kalendářního čtvrtletí, v němž se příspěvek vyplácí, platí pro výpočet životního minima tohoto dítěte po celé toto čtvrtletí.

§ 8

zrušen

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.

Ministr:

Miller v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
§ 15 zákona č.183/1994 Sb.1.12.1994
Čl. III zákona č. 245/1991 Sb.1.7.1991


Poznámky pod čarou:

§ 4 odst. 5 zákonného opatření.

§ 15 a 26 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

§ 18 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

§ 49 zákona č․ 100/1988 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

§ 4 odst. 5 zákonného opatření.

9

§ 15 a 26 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

10

§ 18 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

§ 49 zákona č․ 100/1988 Sb.