Čekejte, prosím...
A A A
418/1990 Sb. znění účinné od 20. 7. 1994 do 11. 11. 2000
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 131/2000 Sb.

12.11.2000

zrušeno

zákonem č. 152/1994 Sb.

20.7.1994

úplné znění č. 90/1993 Sb.

zákonem č. 8/1993 Sb.

31.12.1992

 

Více...

418

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 9. října 1990

o hlavním městě Praze

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

HLAVA PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (§ 1-6a)

§ 1

Hlavní město České republiky Praha 1 je obcí.

§ 2

(1)

Území hlavního města Prahy je ke dni účinnosti tohoto zákona tvořeno katastrálními územími uvedenými v příloze tohoto zákona.

(2)

Území hlavního města Prahy se člení na městské části. Jednotlivými městskými částmi se rozumějí

a)

území, ve kterých působil ke dni 23.listopadu 1990 místní národní výbor,

b)

území, ve kterých působil ke dni 23.listopadu 1990 obvodní národní výbor, s výjimkou území uvedených pod písmenem a),

c)

území, ve kterých byla podle tohoto zákona zřízena nová městská část.

(3)

Území městské části musí spadat do jednoho obvodu.2

§ 3

(1)

O sloučení sousední obce s hlavním městem Prahou rozhoduje vláda České republiky (dále jen "vláda") na návrh obce po vyjádření příslušného okresního úřadu a souhlasu zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen "zastupitelstvo"). V tomto případě není třeba rozhodnutí v místním referendu na území hlavního města Prahy. Rozhodnutím vlády o sloučení vzniká z obce nová městská část hlavního města Prahy. 2

(2)

O odloučení městské části,která sousedí s jinou obcí, od hlavního města Prahy rozhoduje vláda na základě výsledku místního referenda konaného na území odlučující se městské části po vyjádření zastupitelstva a příslušného okresního úřadu. Rozhodnutím vlády o odloučení městské části vzniká nová obec. 3

(3)

O jiných změnách území hlavního města Prahy rozhoduje vláda po vyjádření dotčené městské části, souhlasu zastupitelstva a příslušného okresního úřadu.

§ 4

(1)

Zřídit nebo zrušit městskou část nebo změnit hranice městských částí na území hlavního města Prahy lze na základě rozhodnutí zastupitelstva, pokud do 30 dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí není podán návrh na konání místního referenda v této věci.3a Je-li podán takový návrh, lze zřídit nebo zrušit městskou část nebo změnit hranice městských částí pouze na základě souhlasného rozhodnutí místního referenda konaného na území, na němž se zřízení nebo zrušení městské části nebo změna hranic městských částí navrhuje.

(2)

Rozhodnutí zastupitelstva o zřízeníměstské části musí obsahovat její název. Rozhodnutí zastupitelstva o zřízení nebo zrušení městské části nebo o změně hranic městských částí musí obsahovat vypořádání práv a závazků.

§ 5

Městská část, její orgány a organizace a s jejím souhlasem jiné orgány, organizace a zařízení právnické a fyzické osoby mohou užívat znak a prapor městské části. Pokud městská část nemá historický znak a prapor , mohou jí být po vyjádření zastupitelstva uděleny předsednictvem České národní rady.

§ 6

(1)

Občané, kteří mají trvalý pobyt na území městské části a dosáhli věku 18 let, jsou oprávněni

a)

zúčastnit se zasedání zastupitelstva městské části a nahlížet do zápisu o jeho jednání,

b)

podávat orgánům městské části písemné návrhy.

 

(2)

Každý má právo podávat petice orgánům městské části.

§ 6a

Česká národní rada může rozpustit

a)

zastupitelstvo, které se nesešlo po dobu delší než šesti měsíců, na návrh ministra vnitra České republiky po vyjádření vlády,

b)

obvodní zastupitelstvo nebo místní zastupitelstvo, které se nesešlo po dobu delší než šesti měsíců, na návrh primátora hlavního města Prahy po vyjádření vlády.

HLAVA DRUHÁ

PŮSOBNOST HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ (§ 7-20)

Oddíl první

Samostatná působnost (§ 7-12)

§ 7

Hlavní město Praha a ve vymezeném rozsahu městské části spravují záležitosti hlavního města Prahy samostatně. 4

§ 8

(1)

Na výkonu samostatné působnosti hlavního města Prahy 4 se městská část podílí tím, že

a)

schvaluje program rozvoje svého území, přijímá opatření k jeho plnění a provádí jeho kontrolu,

b)

vyjadřuje se k návrhům obecně závazných vyhlášek a dalších opatření hlavního města Prahy týkajících se městské části,

c)

sestavuje svůj rozpočet a provádí vyúčtování výsledků svého hospodaření,5

d)

ukládá právnickým osobám povinnost poskytnout osobní a věcnou pomoc při odstraňování následků živelní pohromy nebo jiné mimořádné události,6 nepřesahují-li její území,

e)

ukládá úkoly příslušnému útvaru Policie České republiky při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na svém území; úkoly může ukládat pouze prostřednictvím příslušného obvodního ředitelství Policie České republiky.

(2)

Městská část je ve stanoveném rozsahu dále oprávněna

a)

hospodařit se svěřeným majetkem hlavního města Prahy,

b)

zřizovat trvalé nebo dočasné účelové fondy,

c)

zakládat a zřizovat, popřípadě rušit právnické osoby a zařízení.

(3)

Oprávnění hospodařit se svěřeným majetkem hlavního města Prahy nelze městským částem odejmout bez náhrady.

(4)

Na výkonu samostatné působnosti hlavního města Prahy se městská část může podílet i nad rozsah uvedený v odstavcích 1 a 2, pokud tak stanoví Statut hlavního města Prahy (dále jen "Statut").

§ 9

Městská část v rozsahu stanoveném tímto zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy a Statutem vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

§ 10

Městská část může zakládat a zřizovat, popřípadě rušit právnické osoby a zařízení potřebné pro její rozvoj a pro uspokojování potřeb občanů žijících na jejím území, zejména pro správu a údržbu domovního majetku, údržbu a čištění místních komunikací, hospodaření s tuhými komunálními odpady, údržbu veřejné zeleně, zdravotní a sociální služby, kulturní činnost, sport a rekreaci, základní školy, zařízení jim sloužící a předškolní zařízení.

§ 11

Městská část může za významná umělecká, vědecká a jiná díla udělovat ceny městské části.

§ 12

Obecně závazné vyhlášky

(1)

Hlavní město Praha projedná návrh obecné závazné vyhlášky 7 s městskými částmi, jichž se týkají záležitosti ve vyhlášce upravované.

(2)

Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy se vyvěsí též na úřední desce místních a obvodních úřadů městských částí, jichž se týkají záležitosti ve vyhlášce upravované, a musí být u těchto úřadů každému přístupna.

Oddíl druhý

Přenesená působnost (§ 13-14)

§ 13

(1)

Hlavní město Praha vykonává v přenesené působnosti8 státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a dále státní správu svěřenou zvláštními zákony obcím, pověřeným obecním úřadům a okresním úřadům, pokud z těchto zákonů nevyplývá jinak.

(2)

Městské části vykonávají v přenesené působnosti 8) státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a Statutem.

(3)

Působnost hlavního města Prahy na úseku územního plánování může vykonávat odborná organizace zřízená hlavním městem Prahou.8a

§ 14

(1)

Hlavní město Praha vykonává v přenesené působnosti stání správu v rozsahu, ve kterém ji podle zvláštních zákonů ke dni účinnosti tohoto zákona

a)

vykonával Národní výbor hlavního města Prahy a odborná organizace jím zřízená,8a

b)

vykonávaly obvodní národní výbory jako odvolací orgány.

(2)

Městská část, ve které měl sídlo obvodní národní výbor, vykonává v přenesené působnosti státní správu v rozsahu, ve kterém ji podle zvláštních předpisů ke dni účinnosti tohoto zákona vykonával obvodní národní výbor v prvním stupni.

(3)

Městská část, ve které měl sídlo místní národní výbor, vykonává v přenesené působnosti státní správu v rozsahu, ve kterém ji podle zvláštních předpisů ke dni účinnosti tohoto zákona vykonával místní národní výbor.

Oddíl třetí

Pokuty (§ 15-19)

§ 15

Nesplní-li právnická osoba ve stanovené lhůtě povinnost poskytnout osobní a věcnou pomoc při odstraňování následků živelní pohromy nebo jiné mimořádné události ( § 8 odst. 1 písm. d)), může ji městská část uložit pokutu do 100000 Kčs. Pokud takovou povinnost uložilo hlavní město Praha,9 může hlavní město Praha uložit pokutu do 200000 Kčs.

§ 16

(1)

Právnické osobě a podnikateli, 10 kteří neudržují čistotu a pořádek na jimi užívaném pozemku nebo jiné nemovitosti, či jinak naruší vzhled nebo životní prostředí v městské části, může městská část uložit pokutu do 50 000 Kčs.

(2)

Právnické osobě a podnikateli, 10 kteří znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí v městské části nebo odloží věc mimo vyhrazené místo, může městská část uložit pokutu do 100 000 Kčs.

(3)

Pokud jednání právnické osoby a podnikatele 10 uvedené v odstavcích 1 a 2 zasahuje svými nepříznivými důsledky více městských částí, rozhoduje o uložení pokuty hlavní město Praha. V takovém případě může uložit pokutu do 200 000 Kčs. uložit, jestliže již byla uložena městskou částí.

§ 17

Právnické osobě a podnikateli, 10 kteří při podnikatelské činnosti poruší obecně závažnou vyhlášku hlavního města Prahy, může hlavní město Praha uložit pokutu do 200 000 Kčs.

§ 18

zrušen

§ 19

(1)

Při ukládání pokut podle § 15, § 16 odst. 1 a 2 a § 18 se postupuje podle zvláštního zákona. 11

(2)

S výnosem pokut uložených městskou částí hospodaří městská část.

Oddíl čtvrtý

Statut hlavního města Prahy (§ 20)

§ 20

(1)

Hlavní město Praha přijme Statut, ve kterém stanoví

a)

vzájemné vztahy mezi orgány hlavního města Prahy a orgány městských částí,

b)

rozsah majetku hlavního města Prahy, který se svěřuje městským částem,

c)

podmínky, za kterých lze městským částem odejmout oprávnění hospodařit se svěřeným majetkem hlavního města Prahy,

d)

způsob rozdělení náhrady nákladů, které městským částem vzniknou plněním úkolů v přenesené působnosti.

(2)

Ve Statutu lze

a)

svěřit městským částem podíl na výkonu samostatné působnosti hlavního města Prahy nad rozsah stanovený tímto zákonem,

b)

stanovit, že některé úkoly přenesené působnosti náležející podle tohoto zákona hlavnímu městu Praze budou vykonávat městské části,

c)

stanovit, že některé úkoly přenesené působnosti náležející podle tohoto zákona městské části bude vykonávat jiná městská část,

d)

určit městskou část, která bude vykonávat některé úkoly přenesené působnosti i pro jinou městskou část.

(3)

Přijetí Statutu nebo jeho změny projedná hlavní město Praha s městskými částmi.

(4)

Statut vydává zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.

HLAVA TŘETÍ

MÍSTNÍ REFERENDUM A ORGÁNY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ (§ 21-30)

Oddíl první

Místní referendum (§ 21)

§ 21

Místní referendum upravuje zvláštní zákon.

Oddíl druhý

Orgány hlavního města Prahy a městských částí (§ 22-23)

§ 22

(1)

Orgány hlavního města Prahy jsou zastupitelstvo, rada zastupitelstva a magistrát.

(2)

Orgány městských částí jsou

a)

obvodní zastupitelstvo, obvodní rada a obvodní úřad v městských částech, ve kterých měl ke dni účinnosti tohoto zákona sídlo obvodní národní výbor,

b)

místní zastupitelstvo, místní rada a místní úřad v městských částech, ve kterých měl ke dni účinnosti tohoto zákona sídlo místní národní výbor, a v městských částech, které vzniknou po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 23

Funkci obecní rady12 plní v hlavním městě Praze rada zastupitelstva. Funkci starosty a jeho zástupce13 plní v hlavním městě Praze primátor a jeho náměstci. Funkci obecního úřadu14 plní v hlavním městě Praze magistrát.

Oddíl třetí

Orgány hlavního města Prahy (§ 24-26)

§ 24

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo kromě pravomocí svěřených obecnímu zastupitelstvu14a

a)

volí ze svých členů primátora hlavního města Prahy, jeho náměstky a další členy rady zastupitelstva (radní) a odvolává je z funkce,

b)

schvaluje Statut a jeho změny ( § 20),

c)

rozhoduje o zřízení a zrušení městské části ( § 4),

d)

uděluje souhlas ke sloučení obce s hlavním městem Prahou ( § 3 odst. 1),

e)

vyjadřuje se k odloučení městské části od hlavního města Prahy ( § 3 odst. 2),

f)

uděluje souhlas k jiným územním změnám hlavního města Prahy ( § 3 odst. 3),

g)

vyjadřuje se k návrhu na udělení historického znaku a praporu městské části ( § 5).

§ 25

Rada zastupitelstva

Rada zastupitelstva se skládá z primátora, náměstků primátora a radních. Počet členů rady zastupitelstva je 5 až 11.

§ 26

Magistrátní úřad

(1)

Ve věcech přenesené působnosti je magistrát nadřízen orgánům městských částí a podřízen příslušnému ústřednímu orgánu státní správy.

(2)

Jmenování a odvolání tajemníka magistrátu vyžaduje předchozí souhlas ministra vnitra České republiky․

Oddíl čtvrtý

Orgány městských částí (§ 27-27a)

§ 27

V rozsahu působnosti svěřené městským částem tímto zákonem, popřípadě Statutem se na obvodní a místní zastupitelstva, na obvodní rady a místní rady, na obvodní a místní úřady, starosty městských částí a jejich zástupce vztahují přiměřeně ustanovení zákona o obcích. 15

§ 27a

Počet členů obvodních a místních rad činí nejméně 5 a nejvýše 9 členů. Obvodní a místní rady se nevolí v městských částech, kde obvodní a místní zastupitelstva mají méně než 15 členů.

Oddíl pátý

Náprava nesprávných opatření (§ 28-30)

§ 28

(1)

Odporuje-li obecně závazná vyhláška nebo jiné opatření zastupitelstva vydané v samostatné působnosti zákonu, pozastaví vláda její výkon. Nezjedná-li nápravu zastupitelstvo, předloží vláda do 30 dnů od pozastavení věc České národní radě k rozhodnutí.

(2)

Odporuje-li opatření rady zastupitelstva nebo jejich orgánů v otázkách samostatné působnosti zákonů, pozastaví vláda jeho výkon. Nezjedná-li nápravu rada zastupitelstva ani zastupitelstvo, předloží vláda do 30 dnů od pozastavení věc České národní radě k rozhodnutí.

(3)

Nesprávné opatření zastupitelstva, rady zastupitelstva, jejích orgánů nebo magistrátu v otázkách přenesené působnosti zruší příslušný ústřední orgán státní správy, nezjedná-li nápravu orgán, který je vydal.

§ 29

(1)

Odporuje-li opatření obvodního nebo místního zastupitelstva, obvodní nebo místní rady nebo jejich orgánů, vydané v samostatné působnosti zákonu, pozastaví magistrát jeho výkon. Nezjedná-li nápravu orgán, který je vydal, předloží magistrát do 30 dnů od pozastavení věc zastupitelstvu k rozhodnutí.

(2)

Nesprávné opatření obvodního nebo místního zastupitelstva, obvodní nebo místní rady, jejich orgánů, obvodního nebo místního úřadu v otázkách přenesené působnosti zruší magistrát, nezjedná-li nápravu orgán, který je vydal.

§ 30

Ustanovení § 28 a 29 se nevztahují na rozhodnutí vydaná ve správním řízení. 16

HLAVA ČTVRTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ (§ 31-43)

Oddíl první

Společná ustanovení (§ 31-34)

§ 31

Obecné předpisy o správním řízení 16 se vztahují na rozhodování orgánů hlavního města Prahy a městských částí

a)

ve věcech podle § 15, 16 a 17,

b)

o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech občanů a organizací na úseku přenesené působnosti, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.

§ 32

(1)

Skutečnosti nasvědčující vyloučení pracovníka místního nebo obvodního úřadu nebo magistrátu z projednávání a rozhodování věci se oznamují vedoucímu příslušného odboru. V městských částech, kde není zřízen odbor místního úřadu, se toto oznámení činí starostovi. Skutečnosti nasvědčující vyloučení vedoucího odboru místního nebo obvodního úřadu nebo magistrátu se oznamují tajemníkovi příslušného úřadu.U člena komise nebo zvláštního orgánu pověřeného výkonem přenesené působnosti se oznámení činí příslušné radě, která komisi nebo zvláštní orgán zřídila.

(2)

O podjatosti rozhoduje orgán, popřípadě pracovník, jemuž se skutečností nasvědčující vyloučení oznamují. Ten také v případě rozhodnutí o vyloučení pro podjatost učiní potřebná opatření k zajištění dalšího řízení.

§ 33

Orgány hlavního města Prahy a orgány městských částí rozhodnutí jimi vydaná na úseku přenesené působnosti samy vykonávají, pokud nebude podán návrh na soudní výkon rozhodnutí.

§ 34

Magistrát a obvodní místní úřady vydávají potvrzení a vyhotovují zprávy pro potřeby fyzických a právnických osob, jen stanoví-li tak obecně závazný předpis.

Oddíl druhý

Ustanovení přechodná a závěrečná (§ 35-43)

§ 35

(1)

Do zvolení rady zastupitelstva, obvodní nebo místní rady plní jejich úkoly rada Národního výboru hlavního města Prahy a příslušné rady obvodních nebo místních národních výborů.

(2)

Ustavující zasedání zastupitelstva a obvodních a místních zastupitelstev svolá rada příslušného národního výboru tak, aby se konalo o 15 dnů od vyhlášení výsledků voleb místní volební komisí. 17

§ 36

Funkce zakladatele státních podniků, kterou ke dni účinnosti tohoto zákona vykonával Národní výbor hlavního města Prahy a obvodní a místní národní výbory na území hlavního města Prahy a jejich pravomoc zřizovat, řídit a zrušovat organizace a zařízení se přenáší na zastupitelstvo a příslušná obvodní a místní zastupitelstva.

§ 37

(1)

Práva a závazky Národního výboru hlavního města Prahy a obvodních a místních národních výborů na území hlavního města Prahy přecházejí na hlavní město Prahu a příslušné městské části.

(2)

Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů pracovníků podle zvláštních předpisů

a)

z Národního výboru hlavního města Prahy na magistrátní úřad,

b)

z obvodních národních výborů na obvodní úřady městských částí, v nichž bylo sídlo příslušného obvodního národního výboru,

c)

z místních národních výborů na místní úřady městských částí, v nichž bylo sídlo příslušného místního národního výboru.

§ 38

Místní působnost orgánů, státní správy, jakož i ostatních státních orgánů se řídí rozdělením území hlavního města Prahy na obvody, 18 pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.

§ 39

Věci nevyřízené národními výbory na území hlavního města Prahy ke dni účinnosti tohoto zákona vyřídí orgány příslušné podle tohoto zákona.

§ 40

zrušen

§ 41

Nestanoví-li tento zákon výslovně jinak, vztahuje se na hlavní město Prahu zákon o obcích. 15

§ 42

Zrušuje se:

 

1.

zákon č. 111/1967 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona České národní rady č. 116/1971 Sb. a zákona České národní rady č. 115/1988 Sb.,

2.

zákon České národní rady č. 31/1974 Sb., o změně území hlavního města České socialistické republiky Prahy.

§ 43

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 24. listopadu 1990.

Burešová v. r.

Pithart v. r.

Příloha 1

1. Benice

3. Bohnice

5. Břevnov

7. Bubeneč

9. Černý most

11. Dejvice

13. Dolní Měcholupy

15. Dubeč

17. Háje

19. Hloubětín

21. Hodkovičky

23. Holyně

25. Horní Počernice

27. Hostivař

29. Hrdlořezy

31. Cholupice

33. Josefov

35. Karlín

37. Klánovice

39. Koloděje

41. Komořany

43. Královice

45. Křeslice

47. Kyje

49. Letňany

51. Libeň

53. Libuš

55. Lipence

57. Lysolaje

59. Malá Strana

61. Michle

63. Modřany

65. Nebušice

67. Nové Město

69. Petrovice

71. Pitkovice

73. Prosek

75. Radlice

77. Ruzyně

79. Řepy

81. Sedlec

83. Smíchov

85. Staré Město

87. Strašnice

89. Střížkov

91. Šeberov

93. Točná

95. Třebonice

97. Uhříněves

99. Újezd nad Lesy

101. Velká Chuchle

103. Vinoř

105. Vršovice

107. Vyšehrad

109. Zadní Kopanina

111. Zličín

2. Běchovice

4. Braník

6. Březiněves

8. Čakovice

10. Čimice

12. Dolní Chabry

14. Dolní Počernice

16. Ďáblice

18. Hájek

20. Hlubočepy

22. Holešovice

24. Horní Měcholupy

26. Hostavice

28. Hradčany

30. Chodov

32. Jinonice

34. Kamýk

36. Kbely

38. Kobylisy

40. Kolovraty

42. Košíře

44. Krč

46. Kunratice

48. Lahovice

50. Lhotka

52. Liboc

54. Lipany

56. Lochkov

58. Malá Chuchle

60. Malešice

62. Miškovice

64. Motol

66. Nedvězí

68. Nusle

70. Písnice

72. Podolí

74. Přední Kopanina

76. Radotín

78. Řeporyje

80. Satalice

82. Slivenec

84. Sobín

86. Stodůlky

88. Střešovice

90. Suchdol

92. Štěrboholy

94. Troja

96. Třeboradice

98. Újezd

100. Veleslavín

102. Vinohrady

104. Vokovice

106. Vysočany

108. Záběhlice

110. Zbraslav

112. ŽižkovPoznámky pod čarou:

Čl. 13 ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

§ 2 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu.

§ 2 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu.

§ 1 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 410/1992 Sb.)

Zákon ČNR č. 298/1992 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu.

§ 13 a násl. zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

§ 13 a násl. zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

§ 19 a 20 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

§ 47 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

§ 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

§ 21 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

§ 142 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

§ 142 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

§ 47 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

§ 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

§ 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

§ 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

§ 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

§ 51§ 51a zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

§ 44 až 51 a § 56 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

§ 52 až 55 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

§ 58 a 59 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

§ 36 a 36a zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

Zákon ČNR č. 367/1990 Sb.

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení.(správní řád).

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení.(správní řád).

§ 43 zákona ČNR č. 368/1990 Sb.,o volbách do zastupitelstev v obcích.

§ 2 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu.

Zákon ČNR č. 367/1990 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

Čl. 13 ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

2

§ 2 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu.

3

§ 1 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 410/1992 Sb.)

3a

Zákon ČNR č. 298/1992 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu.

4

§ 13 a násl. zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

5

§ 19 a 20 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

6

§ 47 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

7

§ 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

8

§ 21 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

8a

§ 142 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

9

§ 47 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

10

§ 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

11

§ 51§ 51a zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

12

§ 44 až 51 a § 56 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

13

§ 52 až 55 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

14

§ 58 a 59 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

14a

§ 36 a 36a zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

15

Zákon ČNR č. 367/1990 Sb.

16

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení.(správní řád).

17

§ 43 zákona ČNR č. 368/1990 Sb.,o volbách do zastupitelstev v obcích.

18

§ 2 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu.