Čekejte, prosím...
A A A
458/1990 Sb. znění účinné od 1. 11. 1990

458

 

ZÁKON

ze dne 30. října 1990,

kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb.,

o zmírnění následků některých majetkových křivd

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 403/1990 Sb․, o zmírnění následků některých majetkových křivd, se doplňuje takto:

1.

V § 4 se v první větě za slova "s výjimkou" vkládají slova "cizích států, organizace zabezpečující podmínky pro činnost diplomatických a konzulárních misí,".

 

2.

V § 15 odst. 2 se za slova "vlastnické právo" vkládají slova "cizích států, československého státu, pokud právo hospodaření vykonává organizace zabezpečující podmínky pro činnost diplomatických a konzulárních misí,".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1990.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.