Čekejte, prosím...
A A A
21/1991 Sb. znění účinné od 30. 6. 1992 do 30. 9. 2004
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 435/2004 Sb.

1.10.2004

zrušena

vyhláškou č. 324/1992 Sb.

30.6.1992

 

21

 

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

ze dne 7. ledna 1991

o bližších podmínkách

zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 31 odst. 2 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, v dohodě s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky:

§ 1

(1)

Při provádění rekvalifikace 1 občanů, kteří jsou uchazeči o zaměstnání 2 (dále jen "uchazeč o zaměstnání"), a zaměstnanců se vedle dosavadní kvalifikace přihlíží zejména k jejich osobním předpokladům, schopnostem a zdravotní způsobilosti pro výkon práce, pro kterou se mají rekvalifikovat.

(2)

K rekvalifikaci se využívají vhodné formy teoretické a praktické přípravy, zejména příprava v učebním nebo studijním oboru s případnou úpravou teoretické a praktické přípravy, specializační kursy, a krátkodobé formy středoškolského nebo vysokoškolského studia. Rekvalifikace se uskutečňuje se zřetelem na předpoklady a požadavky potřebné pro výkon práce.

§ 2

(1)

Vzdělávací zařízení, například vzdělávací zařízení zaměstnavatelů, státní a soukromé školy včetně zahraničních právnických a fyzických osob provádějících rekvalifikace a státní rekvalifikační střediska (státní rekvalifikační střediska pro občany se změněnou pracovní schopností) uskutečňují rekvalifikaci na základě písemné dohody s úřady práce nebo zaměstnavateli. Dohoda zejména obsahuje pracovní činnosti, na které mají být uchazeči o zaměstnání nebo zaměstnanci rekvalifikováni, základní kvalifikační předpoklady potřebné pro zařazení do rekvalifikace, místo a způsob provedení rekvalifikace, rozsah teoretické a praktické přípravy, dobu zahájení a ukončení rekvalifikace, způsob ověření získaných znalostí a dovedností, kalkulaci nákladů, dobu a způsob jejich úhrady.

(2)

Při splnění podmínek uvedených v § 8 může být vzdělávací zařízení pověřeno k provádění rekvalifikace na vymezené pracovní činnosti a k vydávání dokladů o kvalifikaci.

§ 3

(1)

Písemná dohoda o rekvalifikaci uzavřená úřadem práce s uchazečem o zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti4 dále obsahuje místo konání rekvalifikace a způsob ověření získaných znalostí a dovedností, pracovní činnost, na kterou má být uchazeč o zaměstnání rekvalifikován, a případně další podmínky podle § 4.

(2)

V dohodě lze sjednat závazek, že uchazeč o zaměstnání, který bez vážných důvodů ( § 5) zanechá rekvalifikace nebo odmítne po jejím absolvování nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, uhradí úřadu práce náklady rekvalifikace až do výše 50 %.

§ 4

(1)

Uchazeči o zaměstnání, vyslanému na rekvalifikaci úřadem práce, zabezpečuje úřad práce bezplatně potřebné ochranné pracovní prostředky. Dále mu může poskytovat:

a)

úhradu výbavy potřebné k provádění rekvalifikace, například nutné školní potřeby a učebnice, až do výše 1000 Kčs,

b)

v rozsahu a za podmínek platných pro pracovní cestu podle zvláštních předpisů5 stravné a nocležné, a dále náhradu jízdních výdajů za cestu z bydliště do místa konání rekvalifikace a zpět při přijímacím řízení, zahájení a ukončení rekvalifikace, případně i náhradu jízdného za cesty k návštěvě rodiny a zpět, nebo náhradu jízdních výdajů při denním dojíždění na rekvalifikaci,

c)

náhradu ve výši pojištění pro případ úrazu jím sjednaného na dobu rekvalifikace.

(2)

Při provádění rekvalifikace se přiměřeně postupuje podle ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu a dobu odpočinku, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, pracovní podmínky žen a mladistvých.

§ 4a

S uchazečem o zaměstnání, který v posledním zaměstnání neukončil svou rekvalifikaci, může úřad práce uzavřít písemnou dohodu o dokončení zbývající části rekvalifikace; ustanovení § 3 platí i zde․

§ 5

Uchazeč o zaměstnání může z vážných zdravotních, osobních a rodinných důvodů, které nastaly v průběhu rekvalifikace, zanechat rekvalifikace. Za vážné osobní nebo rodinné důvody podle věty první se považují důvody spočívající v:

a)

nezbytné osobní péči o:

1.

dítě ve věku do tří let,

2.

dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě, které vyžaduje mimořádnou péči, pokud nebylo umístěno v ústavu pro takové děti,

3.

blízkou osobu, která je převážně nebo úplně bezmocná a nebyla umístěna v ústavu sociální péče nebo v obdobném zdravotnickém zařízení,

b)

docházce dětí do předškolního zařízení a povinné školní docházce dětí,

c)

místě výkonu a povaze zaměstnání druhého manžela,

d)

nástupu do zaměstnání nebo zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zvláštních předpisů.12

§ 6

Písemná dohoda o rekvalifikaci uzavřená mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem podle zákona o zaměstnanosti6 obsahuje zejména způsob a dobu zabezpečení rekvalifikace, její obsah, místo konání rekvalifikace a způsob ověření získaných znalostí a dovedností a pracovní činnost, kterou může po úspěšném ukončení rekvalifikace vykonávat.

§ 7

Písemná dohoda uzavřená úřadem práce se zaměstnavatelem podle zákona České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti 7 obsahuje zejména způsob, výši a podmínky úhrady nákladů /8/ v závislosti na formě a obsahu rekvalifikace a její délce.

§ 8

(1)

Vzdělávací zařízení, které provádí rekvalifikaci, může být pověřeno vydávat občanům o jejím ukončení doklad o kvalifikaci s platností pro Českou republiku; doklad o kvalifikaci vydaný pověřeným vzdělávacím zařízením ve Slovenské republice platí též v České republice. Pro platnost dokladu o kvalifikaci vydaného státním rekvalifikačním střediskem platí ustanovení věty první.

(2)

Pověření podle odstavce 1 může vzdělávací zařízení získat, osvědčí-li, že má způsobilost provádět rekvalifikaci pro vymezené pracovní činnosti. Způsobilost vzdělávacího zařízení podle věty první ověřuje ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky9 na základě písemné žádosti vzdělávacího zařízení; v žádosti je třeba uvést:

a)

pracovní činnosti, pro které má být rekvalifikace prováděna,

b)

vzdělávací projekt pro pracovní činnosti uvedené pod písmenem a),

c)

informaci o materiálním a personálním zabezpečování rekvalifikace,

d)

prohlášení o odborné a pedagogické kvalifikaci vyučujících.

K žádosti je třeba přiložit doklad o zřízení vzdělávacího zařízení.

(3)

Vzdělávací projekt podle odstavce 2 písm. b) obsahuje cíl, obsah, délku, složení účastníků vzdělávání, formy a metody, organizační zajištění, způsob zakončení a ověření získaných vědomostí vzdělávaných pracovníků.

(4)

Pověření podle odstavce 1 není třeba u středních a vysokých škol v rámci jejich pověření, státních rekvalifikačních středisek a v případech, kdy to vyplývá ze zvláštních předpisů, případně ze státních norem. V případech, kdy se vyžaduje k výkonu pracovních činností ověření zvláštní pracovní způsobilosti od jiného orgánu, než uvedeného v odstavci 2, je působnost tohoto orgánu nedotčena.

(5)

Vzdělávacímu zařízení, které splní podmínky podle odstavce 2, vydá ministerstvo školství, mládeže a tělov ýchovy České republiky9 pověření, které ho opravňuje vydávat doklad o rekvalifikaci. Pověření podle věty první se vydává na dobu určitou; po uplynutí této doby se přiměřeně postupuje podle odstavce 2.

(6)

Na doklad o kvalifikaci podle odstavce 1 se uvede jednací číslo a datum pověření vydaného ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

§ 9

Jestliže zabezpečuje rekvalifikaci ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 10 postupuje přiměřeně podle této vyhlášky.

§ 10

Tato vyhláška se vztahuje též na rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání nebo zaměstnanců, která byla zahájena podle dosavadních předpisů. 11

§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1991.

Ministr:

Ing. Horálek CSc. v. rPoznámky pod čarou:

§ 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti.

§ 7 odst. 1 zákona o zaměstnanosti.

§ 10 odst. 2 zákona o zaměstnanosti.

Např. vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

Např. § 5 zákona č. 445/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

§ 11 odst. 1 zákona o zaměstnanosti.

§ 6 odst. 3 zákona ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti.

§ 12 odst. 1 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.

§ 12 odst. 1 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.

§ 6 odst. 1 zákona ČNR č. 9/1991 Sb.

§ 18 až 22 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 195/1989 Sb., o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání.

Poznámky pod čarou:
1

§ 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti.

2

§ 7 odst. 1 zákona o zaměstnanosti.

4

§ 10 odst. 2 zákona o zaměstnanosti.

5

Např. vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

6

§ 11 odst. 1 zákona o zaměstnanosti.

7

§ 6 odst. 3 zákona ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti.

9

§ 12 odst. 1 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.

10

§ 6 odst. 1 zákona ČNR č. 9/1991 Sb.

11

§ 18 až 22 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 195/1989 Sb., o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání.

12

Např. § 5 zákona č. 445/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).