Čekejte, prosím...
A A A
245/1991 Sb. znění účinné od 1. 7. 1991 do 30. 9. 1995

245

 

ZÁKON

ze dne 30. května 1991,

kterým se mění a doplňuje opatření předsednictva Federálního

shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku, se mění a doplňuje takto:

 

1.

V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Jde-li však o poživatele důchodu z důchodového zabezpečení a osoby, které splňují podmínku nezaopatřenosti dítěte pro nárok na přídavky na děti nebo výchovné, 2) činí výše příspěvku 220 Kčs měsíčně. Jsou-li splněny podmínky pro nárok na příspěvek ve výši 220 Kčs měsíčně jen pro část kalendářního měsíce, náleží tento příspěvek za celý kalendářní měsíc; zanikne-li však v průběhu kalendářního měsíce nárok na výplatu důchodu nebo výchovného, náleží příspěvek v této výši naposledy za kalendářní měsíc, ve kterém náležela poslední dávka této splátky.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

2.

V § odst. 6 se slova „vedeného u Státní banky československé“ nahrazují slovy „federálního ministerstva financí 3)„.

 

3.

§ 5 odst. 3 zní:

(3) Splní-li se podmínky pro nárok na příspěvek ve výši stanovené v § 3 odst․ 2 v průběhu kalendářního měsíce, rozdíl ve výši příspěvku doplatí plátce, který je příslušný k výplatě vyššího příspěvku, a to v nejbližším výplatním termínu.“.

 

4.

§ 5 se doplňuje odstavcem 5, který zní:

(5) Příspěvek náležející osobám, které splňují podmínku nezaopatřenosti dítěte pro nárok na přídavky na děti nebo výchovné, avšak tyto dávky na ně nenáleží, se vyplácí osobě, která má dítě v přímém zaopatření; je-li dítě v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež z jiných důvodů než z důvodů léčení, popřípadě z důvodu plnění povinné školní docházky nebo přípravy pro budoucí povolání, vyplácí se příspěvek tomuto ústavu (zařízení).“.

 

5.

§ 6 odst. 4 zní:

(4) Pokud se zjišťuje pro účely jiných právních předpisů výše příjmu osoby, k příspěvku se nepřihlíží, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.“.

 

6.

V § 8 odst. 2 věty druhá a třetí znějí: „Příjemce příspěvku, kterému byl příspěvek vyplacen neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel, je povinen plátci příspěvku neprávem vyplacené částky příspěvku vrátit. Nárok na vrácení neprávem vyplacených částek příspěvku zaniká ve lhůtě uvedené v § 6 odst. 1.“.

 

7.

V § 9 odst. 2 se ve větě první za slova „vyplatil příspěvek“ vkládají slova „nebo vyplatil příspěvek ve vyšší částce, než náležel“ a ve větě druhé se vypouští slovo „příspěvku“.

 

8.

§ 10 se vypouští.

Čl. II

Vyhláška federálního ministerstva práce práce a sociálních věcí č. 235/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku, ve znění vyhlášky č. 313/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.

V § 3 odst. 1 se ve větě druhé na konci nahrazuje tečka středníkem a připojují se toto slova: „pokud však za tuto dobu náležel vyšší příspěvek, vyplatí plátce důchodu rozdíl obou částek.“.

 

2.

V § 5 odst 2 se za slova „pouze jednou“ vkládají slova „ve výši, ve které náležel,“.

Čl. III

(1)

Osobám, které v období od 1. května do 30. června 1991 byly poživateli důchodu z důchodového zabezpečení nebo splnily podmínku nezaopatřenosti dítěte pro nárok na přídavky na děti nebo výchovné, náleží státní vyrovnávací příspěvek v kalendářním měsíci v tomto období při splnění ostatních podmínek ve výši 220 Kčs měsíčně.

(2)

Rozdíl ve výši státního vyrovnávacího příspěvku za květen a červen 1991 doplatí plátce příspěvku, který je příslušný k jeho výplatě za červenec 1991

a)

na žádost, vyplácel-li tento příspěvek přede dnem účinnosti tohoto zákona jiný plátce,

b)

bez žádosti v ostatních případech.

Pokud za červenec 1991 státní vyrovnávací příspěvek nenáleží, doplatí tento rozdíl plátce příspěvku, který tento příspěvek naposledy vyplatil.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1991.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.