Čekejte, prosím...
A A A
246/1991 Sb. znění účinné od 1. 7. 1991 do 31. 12. 1995

246

 

ZÁKON

ze dne 30. května 1991

o druhém zvýšení důchodů v roce 1991

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

(1)

Od splátky důchodu splatné po 30. červnu 1991 se vyplacené důchody a důchody přiznané do 31. prosince 1991 zvyšují na základě § 910 zákona č. 46/1991 Sb., o zvyšování důchodů, o pevnou částku, která činí měsíčně

a)

110 Kčs, jde-li o důchody starobní, invalidní nebo za výsluhu let,

b)

66 Kčs, jde-li o důchod vdovský,

c)

55 Kčs, jde-li o částečný invalidní důchod nebo sirotčí důchod oboustranně osiřelého dítěte,

d)

33 Kčs, jde-li o sirotčí důchod jednostranně osiřelého dítěte,

e)

polovinu částek uvedených v písmenech a) až d), jde-li o důchod upravený pro souběh s jiným důchodem nebo s příjmem z výdělečné činnosti.

(2)

Podle tohoto zákona se nezvyšují

a)

vdovské a sirotčí vyměřené z důchodů zvýšených podle odstavce 1 písm. a) a

b)

důchody vyplácené do ciziny.

(3)

Pro zvýšení důchodu podle odstavce 1 platí obdobně ustanovení § 58 zákona č. 46/1991 Sb․, o zvyšování důchodů.

§ 2

(1)

Hranice důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu, činí podle § 54 odst. 1 a § 68 odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení (dále jen "zákon o sociálním zabezpečení"), 1580 Kčs měsíčně a podle § 54 a § 68 odst. 2 zákona o sociálním zabezpečení 2620 Kčs měsíčně.

(2)

Důchody ke dni účinnosti tohoto zákona, které byli vyplaceny jako jediný zdroj příjmu, se zvýší bez žádosti od splátky důchodu splatné po 30. červnu 1991.

(3)

Důchody starobní, invalidní, vdovské a sirotčí oboustranně osiřelých dětí, které dosud nebyly upraveny jako jediný zdroj příjmu a nedosahují výše stanovené v odstavci 1, se upraví na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné po 30. červnu 1991.

§ 3

(1)

Výše sociálního důchodu podle § 52 odst. 2 zákona o sociálním zabezpečení činí nejvýše 1580 Kčs měsíčně u jednotlivce a nejvýše 2620 Kčs měsíčně, je-li na takový důchod odkázán též rodinný příslušník.

(2)

Sociální důchody podle § 52 odst. 2 zákona o sociálním zabezpečení mohou být přiznány nebo zvýšeny až do částek uvedených v odstavci 1 na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné po 30. červnu 1991.

§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1991.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.