Čekejte, prosím...
A A A
578/1991 Sb. znění účinné od 1. 1. 2012
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 329/2011 Sb.

1.1.2012

 

zákonem č. 436/2004 Sb.

1.10.2004

 

578

 

ZÁKON

ze dne 21. prosince 1991

o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a

některých dalších zákonů

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

Státní rozpočet federace na rok 1992 (§ 1-3)

§ 1

(1)

Celkové příjmy státního rozpočtu federace se stanoví částkou 134 700 000 tis. Kčs, celkové výdaje státního rozpočtu federace se stanoví částkou 134 700 000 tis. Kčs.

(2)

Celkový přehled příjmů a výdajů státního rozpočtu federace je uveden v příloze č. 1.

(3)

Rozdělení stanovených rozpočtových výdajů do jednotlivých kapitol státního rozpočtu federace je uvedeno v příloze č. 2. Rozdělení stanovených odvodů příspěvkových organizací a příjmů rozpočtových organizací do jednotlivých kapitol státního rozpočtu federace je uvedeno v příloze č. 3.

(4)

V celkových výdajích státního rozpočtu federace jsou zahrnuty

a)

prostředky na úhradu státního vyrovnávacího příspěvku obyvatelstvu ve výši 21 100 000 tis. Kčs;

b)

prostředky na zabezpečení státní politiky zaměstnanosti ve výši 11 000 000 tis. Kčs;

c)

prostředky na zajištění potřeb národností a na celostátní regionální politiku ve výši 3 300 000 tis. Kčs;

d)

dotace do Federálního fondu tržní regulace v zemědělství ve výši 5 000 000 tis. Kčs;

e)

prostředky na federální programy strukturálních změn v hospodářství ve výši 3 000 000 tis. Kčs;

f)

dotace na úhradu rozdílů cen tepla ve výši 7 000 000 tis. Kčs;

g)

dispoziční fondy prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky ve výši 1 000 tis. Kčs, předsedy Federálního shromáždění ve výši 1 000 tis. Kčs a předsedy vlády České a Slovenské Federativní Republiky ve výši 2 680 tis. Kčs;

h)

výdaje spojené s vládními úvěry ve výši 6 880 200 tis. Kčs;

i)

výdaje na dluhovou službu státního dluhu federace ve výši 7 950 114 tis. Kčs;

j)

rozpočtová rezerva vlády České a Slovenské Federativní Republiky ve výši 500 000 tis. Kčs;

k)

dotace do státního rozpočtu České republiky ve výši 3 300 000 tis. Kčs;

l)

dotace do státního rozpočtu Slovenské republiky ve výši 1 700 000 tis. Kčs.

(5)

V roce 1992 lze použít státních finančních aktiv federace k úhradě finančních potřeb, které federaci vzniknou v souvislosti s vyúčtováním investičních akcí realizovaných na základě dohod mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik ze dne 24. září 1985 o spolupráci při výstavbě Krivorožského těžebně úpravárenského kombinátu a ze dne 16. prosince 1985 o spolupráci při výstavbě některých plynárenských objektů ve Svazu sovětských socialistických republik, a to až do výše 4,2 mld Kčs.

§ 2

(1)

Rozpočtově nezajištěné úhrady lze zajistit způsobem uvedeným v § 13 zákona o rozpočtových pravidlech federace. Vláda České a Slovenské Federativní Republiky zajistí úhradu vyššími než rozpočtovanými příjmy nebo úsporami na jiných výdajích ve státním rozpočtu federace, a to za předpokladu, že těmito opatřeními nezvýší celkové výdaje příslušné kapitoly státního rozpočtu federace podle přílohy č. 2 o více než 10 %; toto omezení neplatí v případě, že zvýšené výdaje přímo zajišťují vyšší příjem.

(2)

Přesun prostředků mezi ústředními orgány je možný pouze v důsledku organizačních změn.

§ 3

(1)

Vláda České a Slovenské Federativní republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může k překonání dočasné neshody mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu federace v průběhu roku opatřovat prostředky na tuzemském peněžním trhu; nebudou-li tyto prostředky splaceny do konce roku, může jich být použito ke krytí schodku státního rozpočtu federace až do doby, než Federální shromáždění rozhodne o způsobu jeho úhrady.

(2)

K opatřením podle odstavce 1 může ministr financí České a Slovenské Federativní Republiky vydávat také pokladniční poukázky České a Slovenské Federativní Republiky jako státní dluhopisy České a Slovenské Federativní Republiky, splatné do 180 dnů ode dne vydání.

ČÁST DRUHÁ

Změna a doplnění zákona č. 156/1989 Sb. , o odvodech do státního

rozpočtu, ve znění zákona č. 574/1990 Sb. (§ 4)

§ 4

Zákon č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního rozpočtu, ve znění zákona č. 574/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

§ 6 odst. 2 zní:

"(2) Odvodu ze zisku nepodléhají organizace podléhající důchodové dani podle zákona o důchodové dani 4) nebo dani ze zisku podle zákona o zemědělské dani 5) a dále i organizace, které provádějí odvod ze zisku na základě finančního plánu, s výjimkou příjmů z cenných papírů.".

 

2.

§ 7 odst. 2 písm. a) zní:

"a)

příjmy z cenných papírů, z nichž odvod ze zisku byl vybrán srážkou;".

3.

V § 7 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) U organizací, které provádějí odvod ze zisku na základě finančního plánu, jsou základem odvodu ze zisku příjmy z cenných papírů.".

 

4.

§ 8 zní:

"§ 8

 

(1) Sazba odvodu ze zisku, s výjimkou uvedenou v odstavci 2, činí 55 % ze základu odvodu ze zisku a z likvidačního přebytku ( § 7).

(2) Sazba odvodu ze zisku činí 25 % ze základu odvodu ze zisku, kterým je příjem z cenných papírů, jejichž zdroj je na území České a Slovenské Federativní Republiky a odvod ze zisku se vybírá srážkou.".

ČÁST TŘETÍ

Změna a doplnění zákona č. 157/1989 Sb. , o důchodové dani, ve znění

zákona č. 108/1990 Sb. a zákona č. 574/1990 Sb. (§ 5)

§ 5

Zákon č. 157/1989 Sb., o důchodové dani, ve znění zákona č. 108/1990 Sb. a zákona č. 574/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

§ 2 odst. 2 úvodní věta zní: "Od důchodové daně jsou, s výjimkou příjmů z cenných papírů, osvobozeny:".

 

2:

V § 2 odst. 2 se doplňuje písmeno c) a poznámka 3b), které znějí:

"c)

fondy národního majetku 3b) .

____________

3b)Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

Zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky.

Zákon SNR č. 253/1991 Sb., o působnosti orgánů Slovenské republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku Slovenské republiky."

3.

V § 3 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

"(8) U poplatníků uvedených v § 2 odst. 2 jsou předmětem důchodové daně příjmy z cenných papírů.".

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

 

4.

§ 4 odst. 2 písm. a) zní:

"a)

příjmy z cenných papírů, z nichž důchodová daň byla vybrána srážkou;".

5.

V § 5 odst. 1 písm. h) se tečka na konci nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno i), které zní:

"i)

25 % u poplatníků se sídlem na území České a Slovenské Federativní Republiky ze základu daně, kterým je příjem z cenných papírů, jejichž zdroj je na území České a Slovenské Federativní Republiky a důchodová daň se vybírá srážkou.".

6.

V § 7 odst. 2 se na konci připojují slova "a fondy národního majetku.".

ČÁST ČTVRTÁ

Změna a doplnění zákona č. 172/1988 Sb. , o zemědělské dani, ve znění

zákona č. 157/1989 Sb. a zákona č. 574/1990 Sb. (§ 6)

§ 6

Zákon č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, ve znění zákona č. 157/1989 Sb. a zákona č. 574/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

Pokud je v zákoně uveden název "jednotné zemědělské družstvo", rozumí se tím družstvo (zemědělské družstvo) nebo obchodní společnost s převážně zemědělskou výrobou.

 

2.

Dosavadní text § 8 se označuje jako odstavec 1 a písmeno a) tohoto odstavce a poznámka 10) znějí:

"a)

družstva (zemědělská družstva, obchodní společnosti a společné podniky 10) s převážně zemědělskou výrobou;

____________

10)Zákon č. 162/1990 Sb., o zemědělském družstevnictví.

§ 106zd hospodářského zákoníku.

§ 76, 93, 105, 154221 obchodního zákoníku."

3.

V § 8 se doplňuje odstavec 2, který zní:

"(2) Za poplatníky s převážně zemědělskou výrobou podle odstavce 1 písm.

a)

se pro účely tohoto zákona považují ti poplatníci, u nichž tržby z rostlinné a živočišné výroby a z agrochemické činnosti činily v předcházejícím zdaňovacím období více než 50 % z celkových tržeb; u poplatníků, jejichž daňová povinnost vznikla v průběhu zdaňovacího období je rozhodný poměr skutečně vykázaných tržeb.".

 

4.

§ 13 odst. 2 písm. a) zní:

"a)

příjmy z cenných papírů, z nichž daň ze zisku byla vybrána srážkou,".

5.

V § 13 odst. 2 písm. c) se za slova "jiného poplatníka" doplňují slova "s výjimkou příjmů uvedených v písmenu a).".

 

6.

Dosavadní text § 14 se označuje jako odstavec 1 a na konci se doplňují slova "s výjimkou uvedenou v odstavci 2,".

 

7.

V § 14 se doplňuje odstavec 2, který zní:

"(2) Sazba daně ze zisku činí 25 % ze základu daně, kterým je příjem z cenných papírů, jejichž zdroj je na území České a Slovenské Federativní Republiky a daň ze zisku se vybírá srážkou.".

ČÁST PÁTÁ

Změna a doplnění zákona č. 76/1952 Sb. , o dani ze mzdy, ve znění

pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 161/1967 Sb., kterou se provádí

zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů (§ 7-8)

§ 7

Zákon č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, ve znění vládního nařízení č. 43/1953 Sb., vládního nařízení č. 112/1953 Sb․, zákona č. 71/1957 Sb., zákona č. 101/1964 Sb. a zákona č. 90/1968 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 6 se na konci doplňuje věta: "Přesáhne-li měsíční mzda 10 000 Kčs, vypočte se daň jako součet daně z částky 10 000 Kčs vypočtené podle tabulky s přihlédnutím k § 7 a 8 a daně vypočtené z částky, o kterou mzda přesahuje 10 000 Kčs, zaokrouhlené na 20 Kčs nahoru sazbou ve výši 33 % bez přihlédnutí k ustanovením § 7 a 8.".

 

2.

Za § 9 se vkládá nový § 10, který zní:

"§ 10

 

Jde-li o poživatele starobního důchodu ze sociálního zabezpečení, daň stanovená podle předchozích ustanovení se dále zvyšuje o 100 %, nejvýše však o 2 720 Kčs. Pro posouzení, zda jde o poživatele starobního důchodu, je rozhodující stav na počátku mzdového období.".

 

3.

Za § 18 se vkládá nový § 18a, který zní:

"§ 18a

 

Poplatník je povinen ohlásit neprodleně plátci daně, že je poživatelem starobního důchodu.".

 

4.

V § 22 odst. 3 bodu 12 se doplňuje věta, která zní: "Ustanovení § 10 se přitom použije přiměřeně.".

§ 8

Vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění vyhlášky č. 14/1982 Sb., vyhlášky č. 86/1984 Sb., vyhlášky č. 311/1990 Sb. a vyhlášky č. 72/1991 Sb., se doplňuje takto:

V § 11 odst. 8 se v první větě za slovo "daně" vkládají tato slova: "(včetně zvýšení u poživatele starobního důchodu podle § 10 zákona)".

ČÁST ŠESTÁ

Změna a doplnění zákona č. 389/1990 Sb. , o dani z příjmů

obyvatelstva (§ 9)

§ 9

Zákon č. 389/1990 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, se mění a doplňuje takto: 1. V § 3 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Předmětem daně jsou i příjmy uvedené v § 12 odst. 1 písm. a) v případech, kdy příjemce není znám (příjmy z cenných papírů na doručitele).".

 

2.

V § 4 písm. a) se na konci doplňují slova "s výjimkou pracovních příjmů členů za období, ve kterém jsou poživateli starobního důchodu ze sociálního zabezpečení,".

 

3.

Dosavadní text § 11 se označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Jde-li o poživatele starobního důchodu ze sociálního zabezpečení, zvyšuje se daň vypočtená podle odstavce 1 o 132 %, nejvýše však o 32 640 Kčs.

(3) Nepobíral-li občan starobní důchod po všechny měsíce v kalendářním roce, zvyšuje se daň vypočtená podle odstavce 1 o 1/12 procentního zvýšení uvedeného v odstavci 2 za každý měsíc, za který (nebo za jehož část) tento důchod pobíral. Zvýšení však činí nejvýše 1/12 částky uvedené v odstavci 2, připadající na měsíce, v nichž (nebo v jejichž části) byl občan poživatelem starobního důchodu.".

 

4.

V § 12 odst. 1 se doplňuje písmeno e), které zní:

"e)

poskytovaných zemědělskými družstvy svým členům, kteří jsou poživateli starobního důchodu.".

5.

V § 13 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Ustanovení § 11 odst. 2 se použije přiměřeně.".

 

6.

V § 17 odst. 3 se na konci připojuje nová věta, která zní: "Poplatník je rovněž povinen neprodleně ohlásit správci daně, že je poživatelem starobního důchodu.".

 

7.

V § 21 odst. 4 se na konci připojuje tato věta: "Plynou-li poplatníkům příjmy uvedené v § 12 odst. 1 písm. a) od akciových společností založených pro účel kupónové privatizace (investiční privatizační fondy) a dalších organizací se sídlem na území České a Slovenské Federativní Republiky, které shromažďují a spravují cenné papíry a finanční prostředky za účelem jejich společného investování (dále jen "investiční fondy"), považuje se daň z těchto příjmů nebo jejich částí vyplacených poplatníkům z prostředků získaných investičními fondy z cenných papírů vydaných právnickými osobami se sídlem na území České a Slovenské Federativní Republiky za vyrovnanou srážkou daně z příjmů obyvatelstva, popřípadě jiné daně (odvodu), provedenou těmito právnickými osobami při výplatě příjmů z cenných papírů investičním fondům.".

ČÁST SEDMÁ

Změna a doplnění zákona č. 36/1965 Sb. , o dani z příjmů z literární

a umělecké činnosti, ve znění zákona č. 160/1968 Sb. (§ 10)

§ 10

Zákon č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění zákona č. 160/1968 Sb., se doplňuje takto:

1.

V § 8 se doplňují nové odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Jde-li o poživatele starobního důchodu ze sociálního zabezpečení, zvyšuje se daň vypočtená podle odstavce 1 o 108 %, nejvýše však o 32 640 Kčs.

(5) Nepobíral-li občan starobní důchod po všechny měsíce v kalendářním roce, zvyšuje se daň vypočtená podle odstavce 1 a o 1/12 procentního zvýšení uvedeného v odstavci 4 za každý měsíc, za který (nebo za jehož část) tento důchod pobíral. Zvýšení však činí nejvíce 1/12 částky uvedené v odstavci 4 připadající na měsíce, v nichž (nebo v jejichž části) byl občan poživatelem starobního důchodu.".

 

2.

V § 11 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

"(3) Poplatník je povinen neprodleně ohlásit zúčtovacímu středisku, že je poživatelem starobního důchodu.".

ČÁST OSMÁ

zrušena (§ 11-14)

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

§ 14

zrušen

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění České

a Slovenské Federativní Republiky č. 206/1990 Sb. , o státním

vyrovnávacím příspěvku, ve znění zákona č. 245/1991 Sb. (§ 15)

§ 15

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku, ve znění zákona č. 245/1991 Sb., se mění takto:

1.

§ 2 odst. 1 a 2 a poznámka 9) zní:

"(1) Nárok na příspěvek mají poživatelé důchodu z důchodového zabezpečení, osoby, které splňují podmínku nezaopatřenosti dítěte pro nárok na přídavky na děti nebo výchovné 2) , a osoby, které pobírají rodičovský příspěvek 9) .

(2) Osoby uvedené v předchozím odstavci mají nárok na příspěvek, pokud mají trvalý pobyt na území České a Slovenské Federativní Republiky.

____________

9)Zákon č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku."

 

2.

§ 3 zní:

"§ 3

 

Výše příspěvku činí měsíčně

a)

220 Kčs, jde-li o poživatele důchodu z důchodového zabezpečení a osobu, která splňuje podmínku nezaopatřenosti dítěte pro nárok na přídavky na děti nebo výchovné,

b)

140 Kčs, jde-li o osobu, která pobírá rodičovský příspěvek, pokud jí nenáleží příspěvek ve výši podle písmene a).".

 

3.

§ 4 odst. 3 zní:

"(3) Osobám, které pobírají rodičovský příspěvek, vyplácí příspěvek plátce této dávky, a to spolu s touto dávkou, nejde-li o osoby uvedené v odstavcích 1 a 2.".

 

4.

§ 4 odst. 4 se vypouští.

 

5.

V § 5 odst. 3 se slova "stanovené v § 3 odst. 2" nahrazují slovy "220 Kčs měsíčně.".

ČÁST DESÁTÁ

zrušena (§ 16)

§ 16

zrušen

ČÁST JEDENÁCTÁ

Přechodná ustanovení (§ 17)

§ 17

(1)

Bylo-li zaměstnání před účinností tohoto zákona sjednáno na dobu určitou delší než jeden rok, považuje se podmínka sjednání zaměstnání na dobu nejdéle jednoho roku do 31. prosince 1992 za splněnou.

(2)

Organizace, u níž je po 31. prosinci 1992 zaměstnán poživatel starobního důchodu v zaměstnání sjednaném na dobu delší než jeden rok, je povinna tuto skutečnost ohlásit příslušnému orgánu sociálního zabezpečení do

10.

ledna 1993.

(3)

Ustanovení § 7 se použije poprvé při zdanění mezd vyúčtovaných za měsíc leden 1992.

(4)

Nároky na hmotné zabezpečení vzniklé uchazečům o zaměstnání přede dnem účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadních předpisů, výše hmotného zabezpečení a doba jeho poskytování se však ode dne účinnosti tohoto zákona řídí ustanoveními tohoto zákona.

(5)

Uchazečům o zaměstnání, kterým vznikl nárok na hmotné zabezpečení přede dnem účinnosti tohoto zákona pouze započtením jiných dob než doby zaměstnání, které se nezapočítávají podle tohoto zákona stejně jako zaměstnání, se ode dne jeho účinnosti hmotné zabezpečení stanoví z fiktivního výdělku obdobně podle § 17 odst. 6 zákona o zaměstnanosti.

ČÁST DVANÁCTÁ

Zrušovací ustanovení (§ 18)

§ 18

Zrušují se:

1.

nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 142/1983 Sb., o poskytování důchodů některým pracujícím důchodcům,

2.

§ 1 odst. 2 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 215/1988 Sb., kterou se provádí zákon o zemědělské dani, ve znění vyhlášky č. 559/1990 Sb.,

3.

§ 2, § 3 odst. 5 a § 4 odst. 3 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 235/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku, ve znění vyhlášky č. 313/1990 Sb.,

4.

§ 63 odst. 2 a § 119 odst. 1 až 3 a 6 až 10 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 123/1990 Sb., vyhlášky č. 260/1990 Sb. a vyhlášky č. 20/1991 Sb.,

5.

vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 20/1991 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání, ve znění vyhlášky č. 348/1991 Sb.,

6.

vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské republiky č. 50/1991 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání, ve znění vyhlášky č. 277/1991 Sb.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Účinnost (§ 19)

§ 19

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Příloha č. 1

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU FEDERACE

v tisících Kčs

 

 

Příjmy

Podíl na celostátním výnosu daně z obratu

50 700 000

Podíl na celostátní výnosu odvodů ze zisku a zemědělské daně ze zisku

40 500 000

Příjmy federálních ústředních orgánů, příjmy rozpočtových a odvody příspěvkových organizací v jejich působnosti

7 904 787

Odvody Státní banky československé

1 200 000

Clo a dovozní přirážka

14 600 000

Příjmy z vládních úvěrů poskytnutých do zahraničí a obdobné příjmy

19 045 213

Daně a odvody od subjektů se sídlem v cizině

450 000

Správní poplatky

300 000

Příjmy úhrnem

134 700 000

Výdaje

Neinvestiční výdaje na činnost federálních ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací v jejich působnosti, vč. účelových prostředků

52 605 675

z toho: na obranu a bezpečnost

32 233 000

Neinvestiční dotace organizacím v působnosti federálních ústředních orgánů

5 320 000

Neinvestiční dotace do Federálního fondu tržní regulace v zemědělství

5 000 000

Neinvestiční dotace na úhradu rozdílů cen tepla a na strukturální programy

10 000 000

Státní vyrovnávací příspěvek

21 100 000

Prostředky na zabezpečení státní politiky zaměstnanosti

11 000 000

Výdaje na zajištění potřeb národností a na celostátní regionální politiku

3 300 000

Výdaje spojené s vládními úvěry do zahraničí

6 880 200

Výdaje na dluhovou službu

7 950 114

Výdaje na veřejné investice

6 044 011

Rozpočtová rezerva vlády ČSFR

500 000

Výdaje celkem

129 700 000

Dotace do státního rozpočtu České republiky

Dotace do státního rozpočtu Slovenské republiky

3 300 000

1 700 000

 

Výdaje úhrnem

134 700 000

Příloha č. 3

PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU FEDERACE PODLE KAPITOL

v tisících Kčs

 

 

Kapitola

Odvody příspěvkových organizací a vedlejších hospodářství celkem

Příjmy rozpočtových organizací celkem

Kancelář prezidenta

5 000

21 710

Kancelář Federálního shromáždění

 

1 500

Úřad vlády

 

3 100

Federální bezpečnostní a služba

 

700

Federální ministerstvo zahraničních věcí

152 000

142 716

Federální ministerstvo obrany

 

1 625 200

Federální ministerstvo zahraničního obchodu

 

15 631 231

Federální ministerstvo financí

 

5 200

Federální ministerstvo práce a sociálních

 

2 135

Federální ministerstvo vnitra

 

141 200

Federální ministerstvo pro strategické plánování

 

3 350

Federální ministerstvo hospodářství

4 500

11 990

Federální ministerstvo dopravy

75 883

166 240

Federální ministerstvo spojů

 

27 050

Nejvyšší soud

 

470

Federální úřad pro normalizaci a měření

19 000

35 357

Federální úřad pro vynálezy

 

28 205

Federální statistický úřad

 

4 200

Federální výbor pro životní prostředí

 

550

Federální ministerstvo kontroly

 

1 780

Generální prokuratura

 

270

Čs. komise pro atomovou energii

 

550

Správa federálních hmotných rezerv

 

108 700

Celkem

256 383

17 963 404