Čekejte, prosím...
A A A
85/1991 Sb. znění účinné od 20. 3. 1991 do 27. 2. 2001

85

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 23. ledna 1991,

kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního

státního znaku novým státním znakem České republiky

 

Vláda České republiky k provedení zákona České národní rady č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky, stanoví:

§ 1

Orgány a organizace uvedené v § 1 odst. 1 a 2 zákona č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky (dále jen "zákon"), mohou dosavadní státní znak 1 používat

a)

na úředních razítkách a pečetích do 31. 12. 1991

b)

na tiskopisech do 30. 6. 1991

c)

na úředních průkazech veřej- ných činitelů a pracovníků státních orgánů České republi- ky do 30. 6. 1991

d)

na insigniích starostů obcí do 30. 6. 1991

e)

na budovách a v místnostech, kde zasedají a jednají státní orgány 1. s architektonickou výzdo- bou, jejíž součástí je státní znak, do doby generální opravy, nejpozději do 31. 12. 2000, pokud příslušný orgán neroz- hodne jinak 2 2. v ostatních případech do 30. 6. 1992

f)

na označení státních přírod- ních rezervací v České repub- lice do 31. 12. 1992

g)

na úředních sbírkách práv- ních předpisů, pokud úřed- ní sbírky vydávají orgány České republiky do 31. 3. 1991

§ 2

Na služebních stejnokrojích pracovníků orgánů uvedených v § 1 odst. 1 zákona nebo příslušníků ozbrojených sborů České republiky lze dosavadní státní znak používat do 31. prosince 1991.

§ 3

Orgány a organizace uvedené v § 1 odst. 1 a 2 zákona mohou vydávat osobní průkazy, doklady a osvědčení opatřené dosavadním státním znakem, a to

a)

rodné, oddací a úmrtní listy do 31. 3. 1991

b)

vysvědčení do 30. 6. 1991

c)

indexy a diplomy vysokých škol do 31. 3. 1991

d)

osvědčení o zvolení poslancem do 28. 2. 1991

e)

osvědčení o zvolení soudcem do 28. 2. 1991

f)

služební průkazy do 31. 12. 1991

g)

ostatní doklady a osvědčení do 30. 6. 1991

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Pithart v. r.Poznámky pod čarou:

§ 1 zákona č. 163/1960 Sb․, o státním znaku a státní vlajce.

§ 14 zákona České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Poznámky pod čarou:
1

§ 1 zákona č. 163/1960 Sb․, o státním znaku a státní vlajce.

2

§ 14 zákona České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.