Čekejte, prosím...
A A A
159/1992 Sb. znění účinné od 1. 4. 1992

159

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 17. března 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném

dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č.

575/1990 Sb.

 

Česká národní rady se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb., se s působností pro Českou republiku mění a doplňuje takto:

 

1.

§ 1 zní:

§ 1

 

(1) Státní odborný dozor nad bezpečností práce a technických zařízení nad dodržováním stanovených pracovních podmínek podle tohoto zákona vykonávají orgány státního odborného dozoru, jimiž jsou Český úřad bezpečnosti práce a inspektoráty bezpečnosti práce (dále jen“orgány státního odborného dozoru“).

(2) Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené Českým úřadem bezpečnosti práce 1) a další právnické osoby, které neprovozují podnikatelskou činnost, 2) pověřené vládou České republiky (dále jen „organizace státního odborného dozoru“).“.

 

2.

§ 2 zní:

§ 2

 

V České republice zřizuje inspektoráty bezpečnosti práce Český úřad bezpečnosti práce, jemuž jsou podřízeny. V čele inspektorátu bezpečnosti práce jsou vedoucí inspektoři bezpečnosti práce, které jmenuje a odvolává předseda Českého úřadu bezpečnosti práce. Předseda Českého úřadu bezpečnosti práce též jmenuje a odvolává ředitele organizací státního odborného dozoru zřízených Českým úřadem bezpečnosti práce.“.

 

3.

V nadpisu nad § 3 se za slovo „orgánů“ vkládají slova „a organizací“.

 

4.

V § 3 odst. 1 zní:

(1) Působnost orgánů a organizací státního odborného dozoru se vztahuje na všechny organizace a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost, pokud jde o provozování této činnosti (dále jen „podnikající fyzické osoby“)․“.

 

5.

V § 3 odst. 2 se za slova „Působnost orgánů“ vkládají slova „a organizací“.

 

6.

V § 3 odst. 3 zní:

(3) Vláda České republiky může rozšířit působnost orgánů a organizací státního odborného dozoru i na technická zařízení uvedená v odstavci 2 písm. b).“.

 

7.

V § 4 písm. a) zní:

a)

dozírají, zda jsou dodržovány předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisy stanovící pracovní podmínky, zejména předpisy o způsobu zaměstnávání žen a mladistvých, o pracovní době, o noční práci a o práci přesčas,“.

 

8.

V § 4 písm. b) se vypouštějí slova „a Slovenským úřadem bezpečnosti práce“.

 

9.

V § 4 písm. d) a e) znějí:

d)

rozhodují o odnětí oprávnění organizacím a podnikajícím fyzickým osobám k výrobě, montáži, opravám, údržbě a revizím vyhrazených technických zařízení v případě zjištěného porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,

e)

rozhodují o odnětí osvědčení ke zkouškám, revizím, opravám nebo obsluze vyhrazených technických zařízení vydaných fyzickým osobám v případě zjištěného porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,“.

 

10.

V § 4 se zrušují písmena f), g) a i).

 

11.

V § 4 se dosavadní písmeno h) označuje nově jako písmeno f) s dosavadním textem.

 

12.

V § 5 odst. 1 se vypouštějí slova „a Slovenský úřad bezpečnosti práce v mezích své územní působnosti“.

 

13.

V § 5 odst. 1 pod písmeny c), d), e) a g) se slova „provádějí“, „vydávají“, „rozhodují“ a “koordinují“ nahrazují stejnými slovesy v jednotném čísle.

 

14.

V § 5 odst. 1 písm. f) zní:

f)

určuje po projednání s organizacemi státního odborného dozoru, která technická zařízení se považují za vyhrazená,“.

 

15.

V § 5 se vypouští odstavec 2 a zrušuje se číslování odstavců.

 

16.

V § 6 odst. 1 písm. a) zní:

a)

vstupovat kdykoliv do prostorů organizací a provozních prostorů podnikajících fyzických osob a vyžadovat potřebné doklady, informace a vytvoření podmínek pro výkon dozoru,“.

 

17.

V § 6 odst. 2 písm. a) a b) znějí:

a)

ukládat pracovníkům organizací a podnikajících fyzických osob, kteří svým zaviněním porušili závažné povinnosti, vyplývající z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a z předpisů stanovících pracovní podmínky, nebo zatajili skutečnosti důležité pro výkon dozoru, pokutu až do částky rovnající se trojnásobku jejich průměrného měsíčního výdělku, 3)

b)

ukládat organizacím a podnikajícím fyzickým osobám za porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů stanovících pracovní podmínky pokutu až do částky 500 000 Kčs; za nedodržení nově stanoveného termínu k provedení nápravy zvýšit původně určenou pokutu až o 100 %.“.

 

18.

Za § 6 se vkládá nový § 6a, který zní:

§ 6a

 

(1) Organizace státního odborného dozoru podle § 1 odst. 2 při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení ( § 5 písm. f)

a)

podávají odborná a závazná stanoviska o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti technických zařízení,

b)

provádějí prohlídky a řídí a vyhodnocují zkoušky vyhrazených technických zařízení,

c)

prověřují odbornou způsobilost organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, údržbě a revizím vyhrazených technických zařízení a vydávají jim oprávnění,

d)

prověřují odbornou způsobilost fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám nebo obsluze vyhrazených technických zařízení a vydávají jim o tom osvědčení,

e)

osvědčují, zda technická zařízení a materiály splňují požadavky bezpečnosti technických zařízení.

(2) Organizace státního odborného dozoru a jejich pověření pracovníci mají při výkonu své činnosti oprávnění uvedená v § 6 odst. 1 písm. a).

(3) Organizace státního odborného dozoru provádějí činnosti podle odstavce 1 za úhrady stanovené obecně závazným právním předpisem vydaným Českým úřadem bezpečnosti práce po dohodě s ministerstvem financí České republiky nebo za ceny stanovené podle zvláštního předpisu. 4)

(4) Na činnosti organizací státního odborného dozoru se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. 5)“.

 

19.

§ 7 zní:

§ 7

 

Orgány a organizace státního odborného dozoru spolupracují s příslušnými odborovými a ústředními odborovými orgány, s příslušnými družstevními orgány a organizacemi družstev, s organizacemi zaměstnavatelů a živnostenskými společenstvy, s příslušnými ústředními, místními a ostatními orgánystátní správy a informují je o opatřeních k odstranění závad zjištěných při své činnosti. Všechny tyto orgány a organizace jsou povinny poskytovat orgánům a organizacím státního odborného dozoru na požádání podklady a informace potřebné pro výkon tohoto dozoru.“.

 

20.

Za § 7 se vkládá nový § 7a, který zní:

§ 7a

 

(1) Pracovníci orgánů a organizací státního odborného dozoru jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem činnosti podle tohoto zákona, a před vstupem do prostorů organizací a provozních prostorů podnikajících fyzických osob informovat provozovatele.

(2) Za škodu způsobenou pracovníky uvedenými v odstavci 1 při činnosti podle tohoto zákona odpovídá stát; této odpovědnosti se nemůže zprostit.“.

Čl. II

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1992.

Burešová v. r.

Pithart v. r.