Čekejte, prosím...
A A A
162/1992 Sb. znění účinné od 1. 1. 2006
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 179/2005 Sb.

1.1.2006

 

zákonem č. 320/2002 Sb.

1.1.2003

 

162

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. března 1992

o působnosti orgánů České republiky, při provádění zákona č. 403/1990 Sb.,

o zmírnění následků některých majetkových křivd,

ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb.

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Vrácení kupní ceny a úhrady za zřízení práva osobního užívání pozemku

§ 1

Ústředním orgánem státní správy České republiky, u něhož se uplatňuje nárok podle § 15 odst. 1 zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb. (dále jen "zákon"), je ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky (dále jen "ministerstvo").

§ 2

K uplatnění nároku na vrácení kupní ceny a úhrady za zřízení práva osobního užívání pozemku připojí povinná osoba 1 doklad o výši kupní ceny a úhrady za zřízení práva osobního užívání pozemku a doklad o vydání věci oprávněné osobě.

§ 3

(1)

Při vyřizování uplatněného nároku poskytují krajské úřady, obecní úřady, katastrální úřad a archivy ministerstvu potřebou součinnost.

(2)

Orgány uvedené v odstavci 1 jsou povinny provést požadované šetření a předložit spisy stanovené v dožádání ministerstva. dožádání jsou povinny vyhovět nejpozději do 30 dnů ode dne jeho doručení, pokud ministerstvo nestanoví lhůtu delší.

§ 4

Pro zajištění peněžní částky, kterou je oprávněná osoba povinná uhradit podle § 10 odst. 3 zákona, vázne na vydané věci zástavní právo.

Uplatnění nároku České republiky na vydání věci

§ 5

(1)

Pro uplatnění nároku České republiky na vydání věci podle § 23a zákona je příslušný Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových podle zvláštního právního předpisu1a.

 

(2)

Povinnou osobou 2 pro účely tohoto ustanovení nejsou organizační složky státu a státní organizace.

§ 6

(1)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zjišťuje věci, kterých se týká nárok České republiky na vydání podle § 23a zákona, v součinnosti s krajskými úřady, obecními úřady i fyzickými a právnickými osobami.

(2)

Nevydá-li povinná osoba věc dobrovolně, domáhá se Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jejího vydání v občanském soudním řízení.

§ 7

S věcí vydanou České republice se naloží podle zvláštních předpisů. 3

§ 8

Výnos z prodeje věcí, které Česká republika nabyla do svého vlastnictví podle § 23a, je ve výši 80 % příjmem státního rozpočtu a ve výši 20 % příjmem rozpočtu obce a v hlavním městě Praze městské části, v jejímž územním obvodu se věc nachází․

Ustanovení společná a závěrečná

§ 9

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

§ 10

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1992.

Burešová v. r.

Pithart v. r.Poznámky pod čarou:

§ 4 odst. 2 zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb.

Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

§ 4 zákona č. 403/1990 Sb., ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. a 137/1991 Sb., č. 528/1990 Sb.

Vyhláška č. 61/1986 Sb., o prozatimní správě národního majetku.

Vyhláška č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem.

Poznámky pod čarou:
1

§ 4 odst. 2 zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb.

1a

Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

2

§ 4 zákona č. 403/1990 Sb., ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. a 137/1991 Sb., č. 528/1990 Sb.

3

Vyhláška č. 61/1986 Sb., o prozatimní správě národního majetku.

Vyhláška č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem.