Čekejte, prosím...
A A A
369/1992 Sb. znění účinné od 15. 7. 1992 do 13. 8. 1992

Neschváleno usnesením ČNR ze dne 13.07.1992, publikováno v částce 82/1992 Sb., pořadové č. 7 (82/1992/7 Sb).

369

 

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 11. června 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb.,

o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu,

ve znění zákona České národní rady č. 543/1991 Sb.

 

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 12 se vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Ostatní organizace ( § 3 odst․ 1) odevzdávají výsledky geologických prací právnické osobě pověřené ministerstvem životního prostředí České republiky a ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky. Ustanovení odstavce 1 až 3 platí obdobně.".

 

2.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

Čl. II

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady č. 543/1991 Sb., a tímto zákonným opatřením.

Čl. III

Neschváleno usnesením ČNR ze dne 13.07.1992, publikováno v částce 82/1992 Sb., pořadové č. 7 (82/1992/7 Sb).

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Burešová v. r.

Pithart v. r.