Čekejte, prosím...
A A A
632/1992 Sb. znění účinné od 31. 12. 1992 do 31. 8. 1997

632

 

ZÁKON

ze dne 15. prosince 1992

kterým se mění zákon č. 142/1991 Sb.,

o československých technických normách

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

§ 9 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, se

1.

v odstavci 1 slova „31. prosince 1992“ nahrazují slovy „31. prosince 1994“;

2.

v odstavcích 2 a 3 se slova „31. prosince 1992“ nahrazují slovy „31․ prosince 1993“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Stráský v. r.

Kováč v. r.