Čekejte, prosím...
A A A
117/1993 Sb. znění účinné od 15. 4. 1993 do 14. 7. 1994

117

 

PŘEDSEDA VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

vyhlašuje

úplné znění nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí

některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění,

jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízením vlády České republiky č. 50/1993 Sb.

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky,

kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb.,

o všeobecném zdravotním pojištění

 

Vláda České republiky nařizuje k provedení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona České národní rady č. 15/1993 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

ROZSAH POTŘEBNÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE (§ 1-13)

§ 1

Potřebná zdravotní péče bez nutnosti přímé úhrady se poskytuje pojištěncům na základě všeobecného zdravotního pojištění. Její rozsah a úroveň jsou dány stupněm postižení zdravotního stavu pojištěnce a objemem finančních zdrojů na úhradu potřebné zdravotní péče.

Diagnostická a léčebná péče

§ 2

Jednotlivé výkony diagnostické péče, léčebné péče ambulantní i ústavní včetně rehabilitace a péče o chronicky nemocné jsou uvedeny v seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen "seznam výkonů"). 1

§ 3

(1)

Má-li ošetřující lékař pochybnosti o tom, zda se jedná o zdravotní výkon spadající do potřebné zdravotní péče, nebo potřebuje-li nutně vzhledem ke stupni postižení zdravotního stavu pojištěnce provést výkon nad tento rámec, vyžádá si před jeho provedením konzultaci revizního lékaře zdravotní pojišťovny, kterou si pojištěnec zvolil (dále jen "revizní lékař"). Pokud je pojištěnci vzhledem ke stupni postižení jeho zdravotního stavu proveden neodkladný zdravotní výkon nad rámec potřebné zdravotní péče, oznámí tuto skutečnost ošetřující lékař po provedení výkonu reviznímu lékaři. Revizní lékař posoudí odůvodněnost takového zdravotního výkonu. Zdravotní výkon uznaný revizním lékařem za potřebný uhradí zdravotní pojišťovna ve výši nákladů spojených s jeho provedením. Zdravotní výkon, který nebyl revizním lékařem uznán za potřebný, zdravotní pojišťovna nehradí; v takovém případě nese náklady zdravotního výkonu zdravotnické zařízení ošetřujícího lékaře.

(2)

Ustanovení odstavce 1 se vztahuje i na případy týkající se provedení nutného a neodkladného výkonu, který není obsažen v seznamu výkonů, ale je podle ošetřujícího lékaře v zájmu zdraví pojištěnce.

(3)

Ošetřujícím lékařem podle odstavců 1 a 2 je lékař, který má pojištěnce v péči.

Prevence

§ 4

(1)

V rámci poskytování potřebné zdravotní péče se u pojištěnců provádějí vždy jedenkrát za dva roky preventivní prohlídky, není-li dále stanoveno jinak. Preventivní prohlídku provádí zvolený praktický lékař, není-li ze zdravotnické dokumentace pojištěnce zřejmé, že prohlídka byla provedena nebo že pojištěnec byl v uplynulých dvou letech v požadovaném rozsahu vyšetřen.

(2)

U dětí a dorostu se provádí preventivní prohlídka:

a)

v prvém roce života devětkrát do roka, z toho minimálně šestkrát v prvém půlroce života a z toho minimálně třikrát v prvních třech měsících života, pokud jim není poskytována dispenzární péče podle § 6 odst. 1 písm. a),

b)

v 18 měsících věku,

c)

ve 3, 5, 7, 9, 11 a 13 letech,

d)

při ukončení povinné školní docházky nebo v 15 letech.

(3)

U žáků a studentů se provádí preventivní prohlídka:

a)

při vstupu na střední školu, pokud nebyla provedena během posledního roku podle odstavce 2 písm. d), dále jedenkrát za dva roky a při ukončení studia na střední škole;

b)

při vstupu na vysokou školu, dále jedenkrát za dva roky a při ukončení studia na vysoké škole.

(4)

V oboru stomatologie se provádí preventivní prohlídka:

a)

u dětí a dorostu ve věku do 18 let dvakrát ročně,

b)

u těhotných žen dvakrát v průběhu těhotenství,

c)

u dospělých jedenkrát ročně.

(5)

V oboru gynekologie se provádí preventivní prohlídka jedenkrát ročně.

§ 5

(1)

Potřebná zdravotní péče zahrnuje též vyšetření a prohlídky prováděné v rámci opatření proti přenosným nemocem. 2 Prohlídky pojištěnců vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné prováděné v souvislosti s vydáváním zdravotního průkazu se do potřebné zdravotní péče nezahrnují.

(2)

Potřebná zdravotní péče zahrnuje rovněž:

a)

stanovená očkování 3 prováděná pracovišti léčebné péče,

b)

poskytnutí očkovacích látek proti vzteklině, proti tetanu při poraněních a nehojících se ranách, proti tuberkulóze a testování s použitím tuberkulinového testu,

c)

odběry materiálů prováděné v zařízeních léčebné péče na mikrobiologické, imunologické a parazitologické vyšetření pro klinické účely a v souvislosti s výskytem nákaz,

d)

vyšetření materiálů uvedených pod písmenem c) laboratořemi smluvních zdravotnických zařízení,

e)

diagnostiku HIV a HBsAg u dárců krve, orgánů a spermatu a diagnostiku HIV prováděnou v zařízeních léčebné péče v případech, kdy si to vyšetřovaný pojištěnec vyžádal, s výjimkou: 1. anonymních vyšetření, 2. vyšetření při soukromých a pracovních cestách do zahraničí.

(3)

Potřebná zdravotní péče nezahrnuje:

a)

očkování prováděná zařízeními hygienické služby,

b)

poskytnutí očkovacích látek s výjimkou uvedenou v odstavci 2 písm. b),

c)

odběry materiálů prováděné zařízeními hygienické služby a jejich vyšetření,

d)

diagnostiku HIV včetně vyšetření prováděných v zařízeních hygienické služby na žádost pojištěnce včetně anonymních vyšetření.

§ 6

Dispenzární péče

(1)

V rámci potřebné zdravotní péče se dispenzární péče poskytuje pojištěncům zdravým, ohroženým a nemocným v těchto skupinách:

a)

dětem do jednoho roku,

b)

vybraným dětem od jednoho roku věku chronicky nemocným a ohroženým poruchami zdravotního stavu, a to i v důsledku nepříznivého rodinného nebo jiného společenského prostředí,

c)

vybraným mladistvým,

d)

těhotným ženám ode dne zjištění těhotenství,

e)

ženám, které používají hormonální a nitroděložní antikoncepci,

f)

pojištěncům ohroženým nebo trpícím závažnými onemocněními.

(2)

Výběr pojištěnců do dispenzární péče provádějí ošetřující lékaři.

(3)

Podmínky a rozsah dispenzární péče stanoví zvláštní předpisy. 4

§ 7

Potřebná zdravotní péče zahrnuje i prohlídku, dopravu k pitvě a pitvu zemřelého pojištěnce 5 s výjimkou soudní pitvy a dopravy k ní.

§ 8

Závodní preventivní péče

Závodní preventivní péče zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů. Tuto péči hradí zdravotní pojišťovna s výjimkou nákladů na preventivně zaměřenou hygienickou činnost.

§ 9

Poskytování léčiv a prostředků zdravotnické techniky

(1)

Jednotlivá léčiva a prostředky zdravotnické techniky (dále jen "léčiva a prostředky") včetně výše cenového limitu a způsobu jejich úhrady zdravotní pojišťovnou jsou uvedeny v seznamu léčiv a prostředků. 6

(2)

Zdravotní pojišťovna zradí léčiva a prostředky předepsané nebo poskytnuté smluvními zdravotnickými zařízeními podle zvláštních předpisů. 15

Doprava a náhrada cestovních nákladů

§ 10

(1)

Doprava se poskytuje na území České republiky pojištěnci, jestliže podle vyjádření ošetřujícího lékaře jeho zdravotní stav vyžaduje, aby byl dopraven do zdravotnického zařízení, přemístěn do jiného zařízení nebo dopraven nazpět do místa pobytu v době onemocnění, popřípadě do místa trvalého nebo přechodného pobytu. To platí též pro případ propuštění dítěte v kojeneckém věku z ústavní péče. Zdravotní pojišťovna uhradí i náklady poskytnuté jiným dopravcem než smluvní dopravní službou do výše stanovené seznamem výkonů.

(2)

Dopravu do zdravotnického zařízení, mezi zdravotnickými zařízeními, mezi zdravotnickými zařízeními a zařízeními sociální péče hradí zdravotní pojišťovna ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení, které je schopno potřebnou zdravotní péči poskytnout.

(3)

Dopravu ze zdravotnického zařízení hradí zdravotní pojišťovna ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení, které je schopno poskytnout potřebnou zdravotní péči, do místa trvalého pobytu. Pokud k onemocnění došlo v místě přechodného pobytu, je doprava zpět ze zdravotnického zařízení hrazena do vzdálenějšího trvalého bydliště jen tehdy, pokud to podle vyjádření ošetřujícího lékaře nezbytně vyžaduje zdravotní stav pojištěnce.

(4)

Doprava pojištěnců na infekční oddělení se provádí vozidly k tomu určenými; tato doprava je součástí potřebné zdravotní péče.

(5)

Potřebná zdravotní péče zahrnuje i dopravu speciálními sanitními vozidly odpovídajícími požadavkům stanoveným ministerstvem zdravotnictví České republiky, pokud byla doporučena ošetřujícím lékařem nebo v neodkladných případech ošetřujícím lékařem dodatečně schválena.

(6)

V mimořádných případech indikovaných lékařem na základě zdravotního stavu pojištěnce hradí zdravotní pojišťovna i nezbytnou leteckou dopravu. Tato doprava musí být předem schválena revizním lékařem.

§ 11

(1)

Vyžaduje-li to nezbytně zdravotní stav pojištěnce, hradí se mu na základě potvrzení ošetřujícího lékaře nezbytné cestovní náklady do nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení s výjimkou nákladů místní dopravy. Náklady se hradí ve výši odpovídající dopravě osobním vlakem 2. třídy nebo autobusem; náklady na dopravu rychlíkem se uhradí při vzdálenosti nad 100 km a v případech, kdy použití rychlíku umožní nástup cesty po 6. hodině nebo její ukončení před 24. hodinou. Pokud je to ekonomicky výhodnější, uhradí zdravotní pojišťovna i náklady letecké dopravy.

(2)

Na základě doporučení ošetřujícího lékaře se hradí v rozsahu uvedeném v odstavci 1 náklady na dopravu průvodce, pokud je s ohledem na zdravotní stav nebo věk pojištěnce doprovod nezbytný.

(3)

Náklady jsou hrazeny na základě předložených dokladů. Vyžaduje-li to zdravotní stav pojištěnce, může ošetřující lékař povolit dopravu soukromým automobilem, nájemním vozidlem nebo vozidlem taxislužby. Tato doprava musí být předem schválena revizním lékařem. V takovém případě se hradí náklady za ujeté kilometry ve výši paušálu stanoveného zdravotní pojišťovnou.

(4)

Při komplexní lázeňské péči [ § 27 odst. 3 písm. a)], která je poskytována podle doporučení lékaře jako nezbytná součást léčebného procesu, hradí zdravotní pojišťovna náhradu cestovních nákladů. Vyžaduje-li to věk nebo zdravotní stav pojištěnce, uhradí zdravotní pojišťovna též náklady na dopravu průvodce.

(5)

Indikovanou přepravu lékaře a ostatních zdravotnických pracovníků za pojištěncem hradí zdravotní pojišťovna podle seznamu výkonů.

(6)

V indikovaných případech může povolit úhradu nad rámec předchozích ustanovení revizní lékař, pokud je indikace podložena příslušnými odbornými nálezy.

§ 12

Pohotovostní a záchranná služba

Potřebná zdravotní péče zahrnuje též

a)

akutní zdravotní péči poskytovanou mimo ordinační hodiny praktických a zubních lékařů lékařskou službou první pomoci, popř. praktickými a zubními lékaři pro jimi registrované pojištěnce,

b)

lékárenskou péči poskytovanou pohotovostní službou lékáren,

c)

výkony provedené zdravotnickou záchrannou službou 16 při poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče.

§ 13

Posudková činnost

Potřebná zdravotní péče zahrnuje též posuzování dočasné neschopnosti k práci ošetřujícím lékařem a posuzování skutečností, které jsou podle § 127 zákoníku práce důležitými osobními překážkami v práci.

ČÁST DRUHÁ

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ POTŘEBNÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE (§ 14-28)

§ 14

Náležitosti smlouvy

Smlouva, kterou zdravotní pojišťovna uzavírá se zdravotnickým zařízením, obsahuje:

a)

druh a rozsah potřebné zdravotní péče, kterou bude zdravotnické zařízení pojištěncům poskytovat,

b)

způsob a rozsah provádění plateb včetně jejich termínů,

c)

způsob náhradních nebo přechodných platebních mechanismů,

d)

způsob výměny informací mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou a jejich rozsah,

e)

způsob zajištění závazků vyplývajících ze smlouvy.

§ 15

Poskytování potřebné zdravotní péče

Potřebnou zdravotní péči poskytují především ve zdravotnických zařízeních, ale podle potřeby též v bytě pojištěnce nebo na jiném místě, kde je nutno péči poskytnout, zdravotničtí pracovníci, 7 popřípadě další odborní pracovníci ve zdravotnictví, a to v rozsahu své odborné způsobilosti. Jiní zdravotničtí pracovníci než lékaři poskytují potřebnou zdravotní péči na základě ordinace ošetřujícího lékaře. Požadavek předchozí ordinace lékaře se nevztahuje na střední zdravotnické pracovníky 8 a pracovníky záchranné služby v případech, kdy potřebná péče je neodkladná, dále na klinické psychology, pokud jde o akutní duševní krize a traumata.

§ 16

Odmítnutí převzetí do péče

Zvolený lékař může odmítnout přijetí pojištěnce do své péče pouze tehdy, jestliže by jeho přijetím bylo překročeno únosné pracovní zatížení lékaře tak,a že by nebyl schopen zajistit kvalitní zdravotní péči o tohoto nebo o ostatní pojištěnce, které má ve své péči․ Jiná vážná příčina, pro kterou může zvolený lékař odmítnout přijetí pojištěnce, je též přílišná vzdálenost místa trvalého nebo přechodného pobytu pojištěnce pro výkon návštěvní služby. Míru únosného pracovního zatížení a závažnost příčiny pro nepřijetí pojištěnce do své péče posuzuje zvolený lékař. Lékař nemůže odmítnout pojištěnce ze stanoveného spádového území. 17

Ambulantní péče

§ 17

(1)

Základní komplexní zdravotní péči poskytuje pojištěncům jejich praktický lékař. Tímto lékařem se rozumí praktický lékař pro dospělé a praktický lékař pro děti a dorost.

(2)

Při převzetí do péče vyplní praktický lékař registrační list, jehož kopii zašle příslušné zdravotní pojišťovně. Současně si vyžádá zdravotnickou dokumentaci od lékaře, který měl pojištěnce v péči v předcházejícím období. Tento lékař je povinen zvolenému lékaři dokumentaci předat.

(3)

Praktický lékař je povinen zajišťovat péči o pojištěnce, které má ve své péči, včetně návštěvní služby pro tyto pojištěnce, v místě uvedeném na registračním listu.

§ 18

Ustanovení § 17 odst. 2 se vztahuje i na zubního a ženského lékaře v případě, že poskytují základní péči ve svém oboru.

§ 19

(1)

Pojištěnci, kteří se opakovaně nebo dlouhodobě zdržují v místě odlišném od místa trvalého pobytu, jsou oprávněni zvolit si praktického, zubního a ženského lékaře dosažitelného v tomto místě. Pojištěnci si mohou tohoto lékaře zvolit s upozorněním na potřebu pouze přechodné péče a na již provedenou volbu lékaře v místě trvalého pobytu.

(2)

Lékař, u něhož je provedena přechodná volba, má právo si vyžádat výpis ze zdravotnické dokumentace pojištěnce. Tento lékař po ukončení přechodné péče zasílá výpis ze zdravotnické dokumentace pojištěnce lékaři, u něhož je provedena základní volba.

§ 20

(1)

Vyžaduje-li zdravotní stav pojištěnce poskytnutí odborné péče, doporučí praktický lékař pojištěnci takové smluvní zdravotnické zařízení, které je schopno odbornou péči na náležité úrovni poskytnout; právo na volbu lékaře a zdravotnického zařízení 9 tím není dotčeno. Spolu s doporučením k přijetí odborným lékařem zasílá praktický lékař též písemné odůvodnění a důležité zdravotní údaje včetně výsledků předem provedených vyšetření a informace o provedeném léčení.

(2)

V indikovaných případech ošetřující lékař dojednává vyšetření nebo ošetření pojištěnce v doporučeném zdravotnickém zařízení; to platí i pro dojednání péče ústavní. Dojednání odborné péče se nevztahuje na případy, kdy je pojištěnec odesílán do spádového zdravotnického zařízení. 10

(3)

Odborný lékař nebo jiný odborný pracovník ve zdravotnictví informuje praktického lékaře, popřípadě, vyžaduje-li to povaha onemocnění, též odborného lékaře, který má pojištěnce ve své péči, o zjištěných skutečnostech a o průběhu a ukončení léčení, zejména o skutečnostech důležitých pro posouzení zdravotní způsobilosti k práci a o epidemiologické situaci. Totéž platí pro poskytování informací mezi praktickým lékařem a lékařem závodní preventivní péče.

§ 21

(1)

Potřebnou zdravotní péčí je i zvláštní forma ambulantní péče poskytovaná jako domácí zdravotní péče, zdravotní péče v sanatoriích (stacionářích) a v ústavech sociální péče.

(2)

Domácí péče a péče v ústavech sociální péče zajišťuje pojištěncům s akutním nebo chronickým onemocněním, pojištěncům tělesně nebo mentálně postiženým a závislým na cizí pomoci potřebnou zdravotní péči v jejich vlastním sociálním prostředí.

(3)

Péče v sanatoriích zahrnuje provádění diagnostických a léčebných výkonů u pojištěnců, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči bez nutnosti hospitalizace. Zdravotní pojišťovna hradí poskytnutou zdravotní péči a část režijních nákladů na pobyt pojištěnce odpovídající podílu zdravotní péče na celkové péči poskytované v sanatoriu (stacionáři).

Ústavní péče

§ 22

Vyžaduje-li to zdravotní stav pojištěnce, poskytne se mu potřebná zdravotní péče formou péče ústavní. Ústavní péčí se rozumí péče v nemocnicích a v odborných léčebných ústavech. V těchto zařízeních mohou být pojištěnci vyšetřováni a ošetřováni za pobytu na lůžku nebo ambulantně.

§ 23

(1)

Do ústavní péče jsou pojištěnci přijímáni zpravidla na doporučení ošetřujícího lékaře. Ošetřující lékař zasílá s doporučením k přijetí do ústavní péče též písemné zdůvodnění a důležité zdravotní údaje včetně výsledků předem provedených vyšetření a informace o provedeném léčení. Do odborných léčebných ústavů jsou pojištěnci přijímáni na základě návrhu ošetřujícího lékaře; tato podmínka nemusí být splněna při přijetí do psychiatrické léčebny.

(2)

Pojištěnec musí být přijat do ústavní péče, jestliže by odložením nástupu byl ohrožen jeho život nebo vážně ohroženo jeho zdraví a jestliže jde o porod. Přijetí nesmí být odepřeno též v případě povinného léčení. 11

(3)

Každé nepřijetí pojištěnce do ústavní péče musí být řádně dokumentováno. V tom případě je pojištěnci předána zpráva pro ošetřujícího lékaře. Stejně se postupuje i v případě, že pojištěnec sám přijetí odmítne.

§ 24

(1)

Je-li to nutné vzhledem ke zdravotnímu stavu dítěte, může s ním být do ústavní péče přijat i průvodce. Pobyt průvodce dítěte mladšího 6 let v nemocnici se považuje za ústavní ošetřování. V případě dítěte staršího 6 let se pobyt průvodce v nemocnici považuje za ústavní ošetřování jen se souhlasem revizního lékaře.

(2)

Průvodce lze do nemocnice přijmout i v jiných případech, než je uvedeno v odstavci 1. Takový pobyt se nepovažuje za ústavní ošetřování a není hrazen zdravotní pojišťovnou.

(3)

Při komplexní lázeňské péči se pobyt průvodce považuje za ústavní ošetřování pouze v případě přijetí průvodce dítěte mladšího 6 let do specializované lázeňské léčebny na dobu, kdy je zaškolován v ošetřování a léčebné rehabilitaci dítěte. V ostatních případech u komplexní lázeňské péče o děti a dospělé [ § 27 odst. 3 písm. a)] hradí pojišťovna pobyt průvodce jen v případech, kdy jeho nezbytnost potvrdí revizní lékař.

§ 25

(1)

Bezprostřední péči o pojištěnce zajišťuje tým zdravotnických pracovníků vedený ošetřujícím lékařem nemocnice nebo odborného léčebného ústavu, který určuje v rámci pokynů vedoucího lékaře oddělení diagnostický a léčebný postup. K zabezpečení odborné péče a součinnosti odborníků různých oborů zajišťují jednotlivá oddělení konsiliární služby pro hospitalizované pojištěnce.

(2)

Vyžaduje-li zdravotní stav pojištěnce, aby byl přeložen na jiné oddělení, je nutno přeložení předem konzultovat s vedoucím lékařem oddělení nebo jím pověřeným lékařem.

(3)

Z léčebných důvodů je možno pojištěnce dočasně propustit do domácího ošetření. Po dobu trvání propustky není zdravotnické zařízení oprávněno účtovat zdravotní pojišťovně náklady za ústavní péči s výjimkou léčiv a prostředků, kterými pojištěnce na propustku vybaví.

§ 26

(1)

Pojištěnec se propustí z ústavní péče, jakmile jsou provedena potřebná vyšetření a ošetření nebo dojde-li k takovému zlepšení zdravotního stavu, kdy lze další péči poskytovat ambulantně nebo v jiných zdravotnických zařízeních, popřípadě v zařízeních sociální péče. Pojištěnec musí být vybaven léčivy a prostředky na nezbytně nutnou dobu.

(2)

Pojištěnec se předčasně propustí z ústavní péče na vlastní písemnou žádost (revers), nejde-li o případy, kdy je možné provádět vyšetřovací a léčebné výkony bez souhlasu nemocného. 12

(3)

Pojištěnec, který soustavně porušuje hrubým způsobem domácí řád a odmítá zásadním způsobem spolupráci, může být z ústavní péče předčasně propuštěn, pokud toto chování není způsobeno závažnou duševní poruchou nebo jinými závažnými důvody a pokud by okamžitým přerušením péče nebylo ohroženo vážným způsobem jeho zdraví. Předčasně propustit nelze pojištěnce v případech, kdy se jedná o povinné léčení.

(4)

Ošetřujícím lékařům se odesílá bezodkladně zpráva o propuštění pojištěnce včetně návrhu dalšího léčebného postupu.

(5)

Pokud není pojištěnec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen obejít se bez pomoci další osoby, může být propuštěn z ústavní péče až po předchozím včasném vyrozumění člena rodiny nebo osoby, která je schopna tuto péči zajistit.

(6)

O propuštění pojištěnce, u něhož není zajištěna další péče, propouštějící zařízení včas informuje okresní úřad, v hlavním městě Praze obvodní úřad, podle místa pobytu pojištěnce. Obdobně postupuje u dětí a mladistvých se závažnou sociální problematikou v rodině. Náklady vzniklé další hospitalizací pojištěnce, který nemůže být propuštěn vzhledem k nezajištění další péče, nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

§ 27

Lázeňská péče

(1)

Lázeňskou péči poskytovanou jako nezbytnou součást léčebného procesu navrhuje ošetřující lékař, potvrzuje revizní lékař a hradí zdravotní pojišťovna. Návrh na lázeňskou péči se podává na předtištěném formuláři zdravotní pojišťovny. Současně je určován i stupeň naléhavosti [odstavec 3 písm. a)].

(2)

Nemoci, u nichž se lázeňská péče poskytuje pojištěncům, indikační předpoklady, délka léčebného pobytu, typ lázeňské péče a seznam lázeňských míst České republiky, kde je příslušná lázeňská péče poskytována, jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení (dále jen "Indikační seznam").

(3)

Lázeňská péče se poskytuje a hradí jako:

a)

komplexní lázeňská péče - tato péče navazuje na ústavní péči nebo péči v odborných ambulancích a je zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti nebo na minimalizaci rozsahu invalidity. Poskytuje se v době dočasné neschopnosti k práci. Pojištěnce předvolává k lázeňské péči lázeňská léčebna. Pacient v prvém pořadí naléhavosti je k nástupu na léčení předvolán nejpozději do jednoho měsíce od data vystavení návrhu, popř. po dohodě ošetřujícího, revizního a lázeňského lékaře přeložen do léčebny přímo z nemocničního lůžka. V druhém pořadí naléhavosti je pacient předvolán nejpozději do tří měsíců, děti a dorost do šesti měsíců od data vystavení návrhu. Náklady komplexní lázeňské péče jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou;

b)

příspěvková lázeňská péče - tato péče je poskytována u nemocí, které jsou obsaženy v Indikačním seznamu a kde nejsou splněny podmínky uvedené pod písmenem a). Zdravotní pojišťovna hradí náklady na vyšetření a léčení pojištěnce. Tato péče může být poskytnuta jednou za dva roky, nerozhodne-li revizní lékař jinak.

(4)

Dětem a dorostu do 19 let se lázeňská péče poskytuje podle odstavce 3 písm. a), pokud není na žádost rodičů poskytována podle odstavce 3 písm. b).

(5)

U pracovních úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce se lázeňská péče poskytuje podle odstavce 3 písm. a), jestliže ji navrhl nebo indikaci potvrdil příslušný odborník pro nemoci z povolání.

(6)

Způsob poskytnutí lázeňské péče podle odstavce 3 navrhuje ošetřující lékař a schvaluje revizní lékař podle Indikačního seznamu. Podle odstavce 3 písm. a) může být lázeňská péče poskytnuta i na návrh jiného ošetřujícího lékaře, než je uvedeno v Indikačním seznamu, pokud je indikace podložena příslušným odborným nálezem.

§ 28

Má-li pojištěnec za to, že mu není poskytována náležitá potřebná zdravotní péče, může:

a)

podat návrh na přezkoumání vedoucímu zdravotnického zařízení, 14

b)

obrátit se na Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou komoru nebo Českou lékárnickou komoru, týkají-li se nedostatky odborného nebo etického postupu lékaře nebo lékárníka, anebo na jinou profesní organizaci, pokud byla zřízena, týkají-li se uvedené nedostatky jiného zdravotnického pracovníka,

c)

obrátit se na revizního lékaře, zejména jde-li o odmítání zdravotních výkonů spadajících do potřebné zdravotní péče.

ČÁST TŘETÍ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ (§ 29-39)

§ 29

V rozsahu stejném jako u smluvních zdravotnických zařízení zdravotní pojišťovna hradí neodkladnou péči, zejména první pomoc, terapeutické zásahy při stavech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, bezprostřední ohrožení života nebo závažné poškození zdraví, poskytnutou zdravotnickým zařízením, které není ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně.

§ 30

Zdravotní pojišťovnou se pro účely tohoto nařízení rozumí Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky nebo jiná zdravotní pojišťovna provádějící všeobecné zdravotní pojištění, pokud byla zřízena.

Kontrola

§ 31

(1)

Revizní lékaři a odborní pracovníci ve zdravotnictví způsobilí k revizní činnosti určení zdravotní pojišťovnou (dále jen "odborní pracovníci") kontrolují, zda

a)

rozsah poskytnuté péče odpovídá objemu péče vyúčtované zdravotní pojišťovně,

b)

byly vyúčtovány pouze ty výkony, léčiva a prostředky, které je zdravotní pojišťovna povinna uhradit,

c)

rozsah a druh zdravotní péče odpovídá zdravotnímu stavu pojištěnce.

(2)

Ke splnění úkolů uvedených v odstavci 1 jsou revizní lékaři a odborní pracovníci oprávněni vstupovat do zdravotnického zařízení. Výkon činnosti revizního lékaře a odborných pracovníků nesmí narušit prováděný léčebný výkon.

§ 32

Zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní pojišťovně nezbytnou součinnost při výkonu kontroly, zejména předkládá požadované doklady, sděluje údaje a poskytuje vysvětlení. Přístup ke zdravotnické dokumentaci se umožňuje pouze revizním lékařem nebo odborným pracovníkům; tito pracovníci mají přístup ke zdravotnické dokumentaci pouze v rozsahu odpovídajícímu kontrole.

§ 33

Mimořádná úhrada zdravotní péče

(1)

Zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných případech jako zvláštní položky:

a)

zdravotní péči finančně mimořádně nákladnou, označenou v seznamu výkonů nebo v seznamu léčiv a prostředků tímto způsobem,

b)

zdravotní péči, jejíž poskytnutí je z hlediska zdravotního stavu pojištěnce jedinou možností zdravotní péče, jinak zdravotní pojišťovnou zásadně nehrazené.

(2)

Zvláštní položky se předepisují na platné tiskopisy s výrazným vyznačením charakteru zvláštní položky.

(3)

S výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, je předepsání zvláštní položky vázáno na předchozí souhlas revizního lékaře. Zdravotní pojišťovna hradí zvláštní položky v plném rozsahu nebo za finanční spoluúčasti pojištěnce.

§ 34

(1)

Péče poskytovaná v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, péči v kojeneckých ústavech, dětských domovech, jeslích, ozdravovnách, odborných léčebných ústavech pro děti a mládež v regionální působnosti se hradí z rozpočtu zřizovatele. Z rozpočtu zřizovatele se hradí také zdravotnická záchranná služba 16 a pohotovostní služby, s výjimkou potřebné zdravotní péče poskytované podle § 12.

(2)

Ustanovením odstavce 1 není dotčena povinnost občanů platit úhrady za zdravotní péči podle zvláštních předpisů.

§ 35

(1)

Léčiva a prostředky předepsané lékaři smluvních zdravotnických zařízení České republiky, které jsou poskytovány v zařízeních lékárenské péči Slovenské republiky v roce 1992, hradí zdravotní pojišťovna.

(2)

Léčiva a prostředky předepsané lékaři zdravotnických zařízení Slovenské republiky, které jsou poskytovány v zařízeních lékárenské péče České republiky v roce 1992, zdravotní pojišťovna nehradí.

§ 36

Prostředky, které státní rozpočet České republiky v roce 1992 poskytne zálohově v průběhu jednotlivých čtvrtletí Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, se zúčtují se státním rozpočtem podle skutečně proplacených úhrad za poskytnutou potřebnou zdravotní péči v termínech zúčtování těchto dotací se státním rozpočtem.

§ 37

zrušen

§ 38

Na osoby ve vazbě a ve výkonu trestu odnětí svobody se nevztahují ustanovení § 17 odst. 2 a § 20 odst. 1 část první věty za středníkem. Ostatní ustanovení se na uvedené osoby vztahují přiměřeně.

§ 39

Účinnost

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 18

Zrušovací ustanovení účinné ode dne nabytí účinnosti
nařízení vlády České republiky č. 50/1993 Sb.

Zrušuje se vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 463/1990 Sb., o poskytování lázeňské péče ve státních léčebných lázních.

Klaus v. r.

Příloha k nařízení vlády ČR č. 50/1993 Sb.

Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost

 

Obsah:

Povinná

vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou péči.

Obecné

kontraindikace lázeňské péče.

 

Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé.

1.

Vysvětlivky, používané zkratky, odkazy v textu.

2.

Indikační skupiny:

I

Nemoci onkologické

II

Nemoci oběhového ústrojí

III

Nemoci trávicího ústrojí

IV

Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

V

Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

VI

Nemoci nervové

VII

Nemoci pohybového ústrojí

VIII

Nemoci močového ústrojí

IX

Duševní poruchy

X

Nemoci kožní

XI

Nemoci ženské

 

 

Indikační seznam pro lázeňskou péči o děti a dorost

1.

Přehled lázeňských léčeben s určením pro věkovou kategorii.

2.

Obecná ustanovení.

3.

Indikační skupiny:

XXI

Nemoci onkologické

XXII

Nemoci oběhového ústrojí

XXIII

Nemoci trávicího ústrojí

XXIV

Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

XXV

Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

XXVI

Nemoci nervové

XXVII

Nemoci pohybového ústrojí

XXVIII

Nemoci ledvin a cest močových

XXIX

Duševní poruchy

XXX

Nemoci kožní

XXXI

Nemoci gynekologické

 

 

A. Povinná vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou péči

 

Druh nemoci podle indikačního seznamu

Nemoci onkologické

Odborná onkologická vyšetření včetně odpovídajících laboratorních vyšetření (povinné ELFO bílkovin, RTG hrudních orgánů, podle povahy onemocnění další potřebná vyšetření). Vyšetření nesmí být starší 2 měsíců.

Nemoci ústrojí oběhového

EKG, cholesterol (případně triglyceridy). U hypertenzní choroby též oční pozadí. U obliterujících procesů cévních též funkční zkoušky námahy a zkouška polohové změny barvy na končetinách a oční pozadí. RTG hrudních orgánů (u dětí individuálně zváží navrhující lékař).

Diabetes mellitus

Glykémie, glykosurie, ketolátky, údaje o léčebných dávkách antidiabetik, cholesterol, popř. triglyceridy, EKG, oční pozadí.

Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

Rozepsaný výdech vitální kapacity, u onemocnění horních cest dýchacích odborné vyšetření otorinolaryngologické, u alergických onemocnění alergologické vyšetření. RTG hrudních orgánů (u dětí individuálně zváží navrhující lékař, u indikací XXV/1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 není nezbytný).

Nemoci ústrojí trávicího

Příslušné RTG nebo endoskopické vyšetření, příp. chemické vyšetření žaludečních šťáv.

Nemoci jater a žlučníku

Příslušná laboratorní vyšetření, popř. RTG žlučníku, sonografie apod.

Nemoci nervové

Odborné neurologické vyšetření včetně výsledků laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromů též popis RTG snímků příslušné části páteře (anatomický i funkční), u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též EKG.

Nemoci pohybového ústrojí

Příslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření včetně popisu RTG snímků ne starších 2 let.

Nemoci ledvin a močových cest

Příslušné odborné vyšetření včetně výsledků laboratorních a ostatních vyšetření (vždy kreatinin, sediment močový, sedimentace erytrocytů). Dále jsou-li hodnoty urey nebo kreatininu signifikantně zvýšeny, clearence kreatininu, u lithiáz též chemické vyšetření kamenů, pokud jsou dosažitelné. U lithiáz a všech zánětlivých onemocnění též čerstvé mikrobiologické vyšetření moče a citlivost na antibiotika a chemoterapeutika.

Nemoci duševní

Odborné psychiatrické vyšetření (s přehledem dosavadního průběhu léčení).

Ostatní nemoci

Příslušná odborná vyšetření.

Poznámka

U nemocných starších 70 let komplexní interní vyšetření tam, kde lázeňské procedury představují zátěž pro kardiovaskulární systém.

 

Obecné kontraindikace lázeňské péče

 

1.

Infekční nemoci přenosné na člověka a bacilonosičství, zejména břišního tyfu a paratyfu. Je-li některá nemoc, indikovaná pro lázeňskou péči, sdružena s tbc dýchacího ústrojí nebo jinou formou tbc, může být lázeňská péče navržena a povolena jen takové osobě, která již byla vyřazena z dispenzárních skupin aktivní tuberkulózy.

2.

Všechny nemoci v akutním stadiu.

3.

Klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie.

4.

Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci.

5.

Labilní diabetes mellitus (s výjimkou u dětí a dorostu) a dekompensovaný diabetes mellitus.

6.

Často se opakující profuzní krvácení všeho druhu.

7.

Kachexie všeho druhu.

8.

Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami pokračování nemoci.

9.

Epilepsie s výjimkou případů, u nichž v posledních 3 letech nedošlo k záchvatu a jejichž EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Přetrvávají-li v EEG záznamu patologické změny, pak může být lázeňská péče navržena jen na základě kladného vyjádření neurologa, který má pacienta v dispenzární péči. Pro indikační skupinu XXVI není epilepsie kontraindikací.

10.

Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy a asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace, transistorní stavy zmatenosti.

11.

Závislost na alkoholu, závislost na návykových látkách.

12.

Nemocní, odkázaní na pomoc druhé osoby při sebeobsluze (s výjimkou nevidomých). Přijetí nemocného (zpravidla s průvodcem) je popř. možné po předchozím dojednání s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.

13.

Inkontinence moče a stolice, enuresis nocturna. Neplatí pro indikační skupinu XXVI a indikaci XXIII/2.

14.

Kouření u dorostu a u nemocných s indikacemi skupiny II, V a VI.

15.

Těhotenství.

16.

Nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu. (Netýká se indikací skupiny X).

17.

Hypertenze nad 16 kPa diastolického tlaku (-120 mm Hg).

 

Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé

 

1.

Vysvětlivky, zkratky a přehled odkazů používaných v textu.

K

- komplexní lázeňská péče

P

- příspěvková lázeňská péče

N

- zdravotní pojišťovna náklady nehradí.

 

Lázeňská místa, v nichž lze poskytnout komplexní lázeňskou péči, jsou vyznačena podtržením.

1.

Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře zdravotní pojišťovny.

2.

Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů.

3.

Délka léčebného pobytu může být dle doporučení čs. diabetologické společnosti zkrácena, především u nemocných s diabetem I. typu.

4.

Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, je základní délka léčebného pobytu 28 dnů.

5.

Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až na 49 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

6.

Pouze pro stavy po poraněních a operacích periferního nervstva.

7.

Pouze pro psoriatickou artritis a sklerodermii s kožními projevy.

8.

Délku léčebného pobytu je možno zkrátit v návaznosti na termín operace.

 

I. Nemoci onkologické

 

č. indikace dg.

Indikace

délka oš. doby

typ láz. péče

Komentář

Kontraindikace

Lázeňské místo

1

2

3

4

5

6

7

I/1

 

dle zákl. dg.

Onkologické případy po ukončení komplexní léčby, bez jakýchkoliv známek recidivy.

21 1)

P, K

Léčbu lze poskytnout nemocným v klinické remisi. Komplexní láz. péči lze poskytnout na návrh klinického onkologa nebo jiného příslušného odborníka zpravidla 1 x do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby. Opakování léčebného pobytu je možné ve formě příspěvkové láz. péče. U nemocných s M. Hodgkin lze v indikovaných případech poskytnout komplexní láz. péči opakovaně.

Recidiva onemocnění, metastázy, nádorová kachexie.

Františkovy L.

Karlova Studánka

Karlovy Vary

Luhačovice

Mariánské Lázně

_______________

1)

Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku lázeňského pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

 

 

Lázeňská léčba je vhodná především u:

M. Hodgkin, nehodgkinské lymfomy

Karlovy Vary, Luhačovice

 

nádory varlat, žaludku, kolorektální nádory (anus praeternaturalis není kontraindikací)

Karlovy Vary

 

nádory horních cest dýchacích, hltanu a hrtanu

Karlova Studánka, Luhačovice

 

nádory vnitřních rodidel

Františkovy Lázně

 

nádory mammy (láz. léčba je možná i při probíhající dlouhodobé hormonální terapii).

Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Mariánské Lázně

Vhodnost lázeňské léčby je nutno zvážit individuálně u:

mozkových a kožních nádorů, nádorů žlučníku a slinivky břišní, sarkomů kostí a měkkých částí, nádorů štítné žlázy, prostaty.

Pokud je u nemocného s tímto postižením shledána indikace k lázeňské léčbě, je léčení možné v

Karlovy Vary

Mariánské Lázně (nádory prostaty)

 

U nádorů plic (primární bronchogenní ca) lze doporučit láz. péči zpravidla až po uplynutí 1 roku od skončení komplexní léčby při trvající remisi, stejně i u nádorů ledviny (Grawitzův nádor).

Luhačovice, Mariánské Lázně

Karlovy Vary, Mariánské Lázně

 

O vhodnosti lázeňské léčby u chronické leukemie rozhoduje vždy hematolog.

Karlovy Vary, Luhačovice

 

Indikaci pro lázeňskou léčbu u ostatních méně častých nádorů stanoví klinický onkolog individuálně.

 

 

 

II. Nemoci oběhového ústrojí

 

č. indikace dg.

Indikace

délka oš. doby

typ láz. péče

Komentář

Kontraindikace

Lázeňské místo

1

2

3

4

5

6

7

II/1

 

dle zákl. dg.

Léčebně edukační pobyt pacienta s prognosticky závažnými rizikovými faktory (dislipoproteinemie nebo kombinace dalších RF: hypertenze, diabetes mellitus přev. II. typu, obezita, hyperurikemie, genet. zátěž).

21

P, K

Komplexní láz. péče při prvním pobytu na návrh internisty nebo kardiologa. Při opakovaném pobytu nutno u obézních prokázat redukci hmotnosti.

Negativní přístup k léčbě, kouření, neschopnost aktivního pohybu.

Františkovy L.

Jeseník

Konstantin. L.

Libverda

Poděbrady

Teplice n. B.

II/2

 

391, 393, 398, 422

Stav po akutní karditidě do 12 měsíců po vzniku.

28

K

Na návrh internisty nebo kardiologa.

Aktivita revmat.procesu, inf. endokarditida, funkční postižení NYHA III, IV.

Běloves,

Františkovy L.

Konstantin. L.

Libverda,

Poděbrady

Teplice n. B.

II/3

 

394, 395, 396, 397, 424

Vrozené a získané srdeční vady.

28

P

Na návrh internisty nebo kardiologa.

Aktivita revmat. procesu, inf. endokarditida, funkční postižení NYHA III, IV.

Běloves,

Františkovy L.

Konstantin. L.

Libverda,

Poděbrady

Teplice n. B.

II/4

 

412, 413, 414

Symptomatická ischemická choroba srdeční.

28

P

 

Síňokomorový blok II. a III. stupně, funkční postižení NYHA IV.

Běloves,

Františkovy L.

Jeseník

Konstantin. L.

Libverda,

Poděbrady

Teplice n. B.

II/5

 

410, 412

Stav po infarktu myokardu nejpozději do 4 měsíců po vzniku (pacient po AIM s nekomplikovaným průběhem).

282)

K

Na návrh internisty nebo kardiologa.

Síňokomorový blok II. a III. stupně funkční postižení NYHA IV.

Františkovy L.

Konstantin. L.

Libverda,

Poděbrady

Teplice n. B.

II/6

 

412

Ischemická choroba srdeční s překonaným infarktem myokardu po 4 měsících od vzniku do 12 měsíců po vzniku.

28

P, K

Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout výjimečně, na návrh internisty nebo kardiologa, nemocným, kteří ze zdravotních důvodů nemohli být léčeni dle II/5.

Síňokomorový blok II. a III. stupně, funkční postižení NYHA IV.

Běloves

Františkovy L.

Konstantin. L.

Libverda,

Poděbrady

Teplice n. B.

II/7

 

401, 402, 403, 404

Hypertenzní choroba I.-III. stupně dle SZO. Juvenilní hypertenze.

28

P, K

Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout u HCH III. st. komplikované ICHS, CMP, oblit. cév DK II. b. st. nebo vaskulární nefrosklerózou na návrh internisty nebo kardiologa.

Maligní zvrat, stavy po CMP s výrazným omezením pohyblivosti nebo psychiky, klidové bolesti DK, ischemické ulcerace nebo gangréna, diabet, nefropatie s klin. nebo labor.známkami urémie, funkční postižení NYHA IV.

Běloves

Františkovy Lázně

Jeseník,

Hodonín

Karlova Studánka

Konstantin. L.

Libverda

Poděbrady

Teplice

Teplice n. B.

II/8

 

440, 443, 446

Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém nebo zánětlivém ve stadiu až II b.

28

P, K

Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh internisty u stadia II b.

Závažné projevy celkové aterosklerózy, klidové bolesti, těžké defekty.

Běloves

Bělohrad

Františkovy L.

Hodonín

Konstantin. L.

Libverda

Poděbrady

Teplice

Teplice n. B.

II/9

 

451, 457

Stavy po trombózách a tromboflebitídách s přetrvávajícími následky, nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stadia, stavy po operaci varixů, chronický lymfatický edém.

28

P

 

Opakovaná plicní embolie, rozsáhlé bércové vředy, elefantiáza, recidivující erysipel.

Běloves

Františkovy L.

Hodonín

Konstantin. L.

Libverda

Poděbrady

Teplice

Teplice n. B.

II/10

 

dle zákl. dg.

Funkční poruchy periferních cév.

28

P, K

Komplexní lázeňská péče se poskytuje podle § 27 odst. 5 Zdravotního řádu.

 

Běloves

Bělohrad

Frant. L.

Konstant. L.

Libverda

Luhačovice

Poděbrady

Teplice

Teplice n.B.

II/11

 

394, 395, 396, 412, 413, 414, 745, 746, 747, 861

Stavy po operacích srdečních vad vrozených nebo získaných, po revaskularizačních operacích. Stavy po perkutánní transluminální angioplastice.

282)

P, K

Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh kardiologa, kardiochirurga nebo internisty do 6 měsíců po operaci.

Síňokomorový blok III. stupně, aktivita zánětlivého procesu, infekční endokarditis, embolické komplikace, funkční postižení NYHA IV.

Běloves

Frant. L.

Konstant. L.

Libverda

Poděbrady

Teplice n. B.

II/12

 

440, 441, 442, 443, 444, 446, 447

Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému.

28

P, K

Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh chirurga, angiologa či kardiologa do 6 měsíců od operace.

Těžké trofické defekty, embolické komplikace.

Běloves,

Bělohrad

Frant. L.

Konstant. L.

Libverda,

Poděbrady

Teplice,

Teplice n. B.

______________

2 Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů.

 

 

III. Nemoci ústrojí trávicího

 

Obecné kontraindikace:

- poruchy průchodnosti GIT a biliárního traktu s projevy stasy nad překážkou

- zevní i vnitřní spontánně vzniklé píštěle v GIT i biliárním traktu

- penetrace peptického vředu a stav po manifestním krvácení vředu do 1 měsíce

- empyém žlučníku a biochemické známky cholestasy

- jaterní nedostatečnost

- mentální anorexie, pokud není v regresi

- stavy vyžadující operace na GIT i bil. traktu, pokud nelze léčbu chápat jako předoperační přípravu

Pozn.: Anus praeternaturalis není kontraindikací lázeňské léčby, pouze omezuje provádění léčebných procedur.

 

č. indikace dg.

Indikace

délka oš. doby

typ láz. péče

Komentář

Kontraindikace

Lázeňské místo

1

2

3

4

5

6

7

III/1

 

530, 535 536, 537

Vleklé funkční žaludeční dyspepsie též na podkladě refluxu z duodena, kardioesofageální irritace a další benigní symptomatická onemocnění jícnu (hiátové hernie, refluxní esofagitis), erosivní gastritis po eradikaci Helicobacter pylori.

21

P

 

Kouření,abusus alkoholu, léků.

Bílina

Karlovy Vary

Luhačovice

III/2

 

531, 532

Vředová nemoc žaludku, duodena, bulbitis s exacerbacemi i v remisi včetně vleklých dyspepsií přetrvávajících po léčbě či remisi.

21

P, K

Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh gastroenterologa při pravidelných a častých exacerbacích vedoucích k pracovní neschopnosti.

Kouření, abusus alkoholu. Exacerbace není kontraindikací léčby.

Bílina

Karlovy Vary

Luhačovice

III/3

 

podle zákl. dg.

Stavy po operaci žaludku, duodena a jícnu.

212)

P, K

Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh chirurga nebo gastroenterologa do 6 měsíců po operaci.

Kouření, abusus alkoholu, léků, hrubě defektní chrup s nedostatečnou žvýkací schopností.

Bílina

Karlovy Vary

Luhačovice

III/4

 

podle zákl. dg.

Vleklé střevní poruchy s projevy maldigesce či malabsorpce, stavy po těžkých střevních infekcích a vyléčených parazitózách, dráždivý trakčník. Obstipace habituální či druhotně indukovaná.

21

P

U obstipace lze lázeňskou léčbu poskytnout pouze na návrh gastroenterologa

Abusus kodeinu a příbuzných látek.

Karlovy Vary

Luhačovice

III/5

 

555, 556

M. Crohn, proctocolitis indiopatica.

212)

P, K

Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh gastroenterologa jedná-li se o těžší formy onemocnění a diagnóza je jednoznačně potvrzena.

 

Karlovy Vary

III/6

 

podle zákl. dg.

Stavy po resekci tenkého nebo tlustého střeva (netýká se apendektomie).

212)

P, K

Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh chirurga do 6 měsíců po operaci.

 

Bílina

Karlovy Vary

III/7

 

574, 575 576

Chronická onemocnění žlučníku a žluč. traktu s lithiasou i bez ní, pokud operace není vhodná. Parazitózy bil. traktu (Clonorchis, Opistorchis ap.) jako součást konzervativní léčby, předoperační příprava. Funkční poruchy žlučového traktu.

21

P

Opakování léčby je vhodné k udržení remise, zvláště u osob chirurgicky vysoce rizikových (věk, krvácivé stavy, rozsáhlé nitrobřišní adheze).

Neodkladná chirurgická léčba. Pokud nejde o rizikové skupiny, pak i jasně indikovaná chir. léčba, nemá-li být láz. léčba předoperační přípravou. Substenóza či litiáza žlučovodů bez biochemických známek cholestázy není kontraindikací, léčba je vhodná jako předoperační příprava.

Bílina

Karlovy Vary

Luhačovice

III/8

 

podle zákl. dg.

Stavy po operacích žlučníku a žluč. traktu, po endoskopických a jiných instrumentálních zákrocích pro stenózu a litiázu žlučových cest. Stavy po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.

21

P, K

Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh chirurga, gastroenterologa nebo internisty do 6 měsíců po dissoluci kamenů, extrakorporální litotrypsii a po operacích a dalších zákrocích, pokud operaci či výkonu předcházel nebo následoval febrilní či ikterický průběh nebo akutní pankreatitis. Opakování (PLP) je vhodné, pokud přetrvává dyspepsie, jako prevence novotvorby kamenů při litogenní žluči, kde přetrvává mitigovaný zánět žlučovodů (i subfebrilie), zející papila Vateri či biliodigestivní anastomóza (pneumocholedochus) umožňující reflux střevního obsahu.

Abusus kodeinu a příbuzných látek, obezita při přetrvávající dyspepsii (přejídání, nedodržování životosprávy). Biochemické známky cholestázy

Bílina

Karlovy Vary

Luhačovice

III/9

 

139, 571 572, 573

Stavy po akutní hepatitidě jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození (lékové, profesionální), chronická aktivní hepatitis s přetrváváním infekčních markerů, stav po mononukleóze s jaterním poškozením, vrozené poruchy jaterní funkce a jiné chronické jaterní choroby.

212)

P, K

Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout do 12 měsíců po propuštění z ústavního léčení na návrh infekcionisty nebo hepatologa. Opakování je možné při přetrvávajících biochemických nebo histologických známkách jaterní poruchy.

Pokročilá jaterní nedostatečnost, stav po krvácení z jícnových varixů. Abusus alkoholu a drogová závislost. Kontraindikací není positivní HBsAg.

Karlovy Vary

III/10

 

577

Stavy po akutní pankreatitidě nebo po exacerbaci chronické pankreatitidy, prokázaná chronická pankreatitis, stavy po operacích a transplantacích pankreatu.

212)

P, K

Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh internisty nebo chirurga do 6 měsíců po akutní příhodě spojené s hospitalizací. Opakování je vhodné u vleklé maldigesce a malabsorpce při zjevné poruše stavu výživy (hubnutí).

Choledocholitiáza a jiné poruchy odtoku žluči a pankreat. sekretu do střeva (substenóza pap. Vaterovy) vyžadující chirurgickou léčbu. Abusus alkoholu, drogová závislost, jaterní insuficience.

Karlovy Vary

 

 

IV. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

 

č. indikace dg.

Indikace

délka oš. doby

typ láz. péče

Komentář

Kontraindikace

Lázeňské místo

1

2

3

4

5

6

7

IV/1

 

250

Diabetes mellitus do 6 měs. od zjištění – edukační program.

143)

K

Navrhuje diabetolog, opakování je případně možné po 2 letech u nemocných s předpokladem, že opakovaný pobyt pomůže zlepšit kompenzaci. Edukační program je diferencován pro I. a II. typ diabetu.

Neschopnost fyzické zátěže, nespolupracujíc nemocný, jiné závažné choroby.

Karlovy Vary

Luhačovice

Poděbrady

IV/2

 

250

Diabetes mellitus s výjimkou indikace zařazené pod IV/1.

21

P

Léčbu lze poskytnout zpravidla po 12 měs. od zjištění dg k úpravě životosprávy, posílení správných návyků, redukci hmotnosti. Navrhuje ošetřující lékař (diabetolog, internista, prakt. lékař).

Nespolupracujíc nemocný, komplikace diabetu

Karlovy Vary

Luhačovice

Mariánské Lázně

IV/3

 

250

Diabetes mellitus s komplikacemi (mikro- a makroangiopatie, neuropatie). Diabetes mellitus s těžkou obtížně ovlivnitelnou obezitou.

21

P, K

Návrh podává diabetolog. Komplexní léčbu lze poskytnout 1x u počínajících komplikací nebo při jejich záchytu.

Pokročilé stadium diabet. komplikací.

Karlovy Vary

Luhačovice

IV/4

 

278

Obezita.

21

N

Doporučenou délku léč. pobytu lze individuálně upravit.

 

Bílina

Karlovy Vary

Lipová-Lázně

Luhačovice

Mariánské Lázně

IV/5

 

272

Hyperlipoproteinemie II. - V. typu

21

P

Případy mimo indikaci II/1.

 

Bílina

Karlovy Vary

Lipová-Lázně

Luhačovice

Mariánské Lázně

IV/6

 

242

Tyreotoxikóza.

21

P

 

Těžší poškození kardiovaskulárního ústrojí, maligní struma.

Jeseník

Lipová-Lázně

IV/7

 

242

Stavy po operaci štítné žlázy pro tyreotoxikózu.

21

K

Lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh endokrinologa nebo internisty do 6 měs. po operaci.

Těžší poškození kardiovaskulárního ústrojí.

Jeseník

Lipová-Lázně

IV/8

 

227

Stavy po operaci benigního adenomu nadledvin a hypofýzy, vyvolávajícího hyperfunkční syndrom.

21

K

Lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh endokrinologa nebo internisty do 6 měs. po operaci.

 

Jeseník

_______________

3)

Délka léčebného pobytu může být dle doporučení čs. diabetologické společnosti zkrácena, především u nemocných s diabetem I. typu.

 

 

V. Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

 

U všech onemocnění je kontraindikací lázeňské léčby kouření

 

č. indikace dg.

Indikace

délka oš. doby

typ láz. péče

Komentář

Kontraindikace

Lázeňské místo

1

2

3

4

5

6

7

V/1

 

podle zákl. dg.

Stavy po operacích HCD a DCD (netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky).

211) 4)

P, K

Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh chirurga, odborníka pro ORL nebo TRN do 6 měsíců po operaci.

Empyemy, píštěle.

Jeseník

Karlova Studánka

Luhačovice

Mariánské Lázně

V/2

 

472, 473, 473

Hypertrofické nebo atrofické záněty HCD, ozaena v soustavném odborném léčení, chronické sinusitidy a sinobronchitidy soustavně léčené.

211) 4)

P, K

Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh otorinolaryngolo v případě ozaeny.

Hnisavé záněty PND vyžadující chir. léčbu, neléčený a rhinosclerom.

Jeseník

Karlova Studánka

Luhačovice

Mariánské Lázně

V/3

 

476

Poškození laryngu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení (učitelé, duchovní apod.).

211) 4)

P, K

Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh foniatra v případech, kdy onemocnění způsobuje opakovanou nebo dlouhodobou PN.

 

Jeseník

Karlova Studánka

Luhačovice

V/4

 

477

Alergické rýmy prokázané alergolog. vyšetřením v soustavném léčení.

21

P

 

Hnisavé záněty PND vyžadující chir. léčbu.

Jeseník

Karlova Studánka

Luhačovice

Mariánské Lázně

V/5

 

480, 486

Stavy po opakovaném nebo komplikovaném zánětu plic.

211) 4)

P, K

Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh internisty nebo odborníka pro TRN především v návaznosti na hospitalisaci.

 

Jeseník

Karlova Studánka

Luhačovice

Mariánské Lázně

V/6

 

491, 494

Chronická bronchitis v soustavném léčení včetně chronické mukopurulentní bronchitis a bronchiaktazií.

211) 4)

P, K

Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh internisty nebo odborníka pro TRN, pokud hodnota VC plic nebo FEV 1 sec byla opakovaně nižší než 60 % náležité hodnoty a u bronchiektazií.

 

Jeseník

Karlova Studánka

Luhačovice

Mariánské Lázně

V/7

 

491

Obstruktivní chronická bronchitis.

211) 4)

P, K

Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh internisty nebo odborníka pro TRN, pokud hodnota FEV 1 sec byla opakovaně nižší než 60 % náležité hodnoty.

 

Jeseník

Karlova Studánka

Luhačovice

Mariánské Lázně

V/8

 

493

Astma bronchiale všech stadií i profesionální etiologie.

211) 4)

P, K

Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh alergologa nebo odborníka pro TRN při frekvenci záchvatů prům. alespoň 1x měsíčně s poklesem hodnoty FEV 1 sec spontánně nebo po bronchokonstrikčním testu pod 60 % náležité hodnoty (spirometrické hodnoty nutno posuzovat ve vztahu ke klinickému stavu).

 

Jeseník

Karlova Studánka

Luhačovice

Mariánské Lázně

V/9

 

podle zákl. dg.

Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v dlouhodobé péči včetně pneumokonióz všech stadií.

282)

K

Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh odborníka pro TRN.

U silikotuberkulózy jen u osob vyřazených z dispenzárních skupin aktivní TBC.

Jeseník

Karlova Studánka

Luhačovice

Mariánské Lázně

V/10

 

podle zákl. dg.

Následky poškození, resp. toxické účinky plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých pachů na HCD a DCD.

282)

K

Komplexní lázeňská léčba se poskytuje podle § 27 odst. 5 Zdravotního řádu.

 

Jeseník

Karlova Studánka

Luhačovice

Mariánské Lázně

_______________

4)

Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, je základní délka léčebného pobytu 28 dnů.

 

 

VI. Nemoci nervové

 

Kontraindikace pro celou indikační skupinu: kouření

 

č. indikace dg.

Indikace

délka oš. doby

typ láz. péče

Komentář

Kontraindikace

Lázeňské místo

1

2

3

4

5

6

7

VI/1

 

342, 344 351, 354 355, 357

Chabé obrny mimo poúrazové včetně poinfekčních polyradikuloneuritid postpoliomyelitický syndrom.

215)

P, K

Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilitačního lékaře po odeznění akutního stadia. Opakování KLL, ne častěji než 1x za 2 roky s výjimkou prvního opakování u čerstvě vzniklého onemocnění, je možné v případech, kdy je ústavní rehabilitační pobyt nezbytný vzhledem k zhoršení klinického stavu nebo pro zpomalení progrese onemocnění. U nemocných s obrnou lícního nervu lze poskytnout léčbu jako K 1x v případě nedostačující nebo špatně dostupné ambulantní léč. rehabilitace.

 

Dubí

Janské Lázně

Velké Losiny

Vráž

VI/2

 

357

Polyneuropatie s paretickými projevy.

21

P, K

Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilitačního lékaře u chabých obrn s těžším postižením, než odpovídá 3. stupni svalového testu.

 

Bílina

Dubí

Jáchymov

Janské Lázně

Mariánské L.

Mšené

Teplice

Velké Losiny

Vráž

VI/3

 

353

Kořenové syndromy vertebrogenního původu.

21

P, K

Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilitačního lékaře v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém neurologickém odd., nebo u případů nejevících známky zlepšení po 6 týdnech ambulantní léčby, u nichž byla vyloučena indikace k neurochir. zákroku

 

Bělohrad

Bílina

Dubí

Hodonín

Jáchymov

Janské Lázně

Karviná

Kundratice

Libverda

Mariánské Lázně

Mšené

Teplice

Třeboň

Velichovky

Vráž

VI/4

 

320, 322 323, 324 325, 326

Zánětlivé nemoci centrálního nervstva (stavy po meningoencefalitidách a myelitidách), pokud jsou přítomny spastickoparetické známky.

215)

P, K

Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilitačního lékaře v návaznosti na odeznění akutního stadia, opakovaná komplexní láz. léčba je možná, pokud je další ústavní rehabilitace nezbytná a povede k zlepšení zdrav. stavu.

 

Janské Lázně

Karviná

Mariánské Lázně

Velké Losiny

Vráž

VI/5

 

430, 431 432, 433 434, 436 438

Hemiparézy a paraparézy cévního původu bez výraznějších psychických změn a se známkami obnovující se funkce.

215)

P, K

Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilit. lékaře, a to co nejdříve po odeznění akutního stadia, opakovanou komplexní láz. léčbu lze poskytnout do 24 měs. po vzniku onemocnění pacientům se závažným postižením, u nichž lze od ústavní rehabilitace očekávat další výrazné zlepšení funkce. U každého nemocného je před posláním návrhu nutná konzultace internisty, který se vyjádří o možnosti zatížení léčebnou tělesnou výchovou z hlediska kardiovaskulár- ního aparátu.

Opakování náhlé cévní mozkové příhody více než dvakrát, recidiva hemiparéz do 1 roku od první ataky onemocnění, nebezpečí embolizace, těžké fatické poruchy, zejména percepční, kouření, známky kardiální insuficience.

Dubí

Janské Lázně

Karviná

Mšené

Velké Losiny

Vráž

VI/6

 

podle zákl. dg.

Stavy po poraněních a operacích centrálního a periferního nervstva s poruchami hybnosti, se známkami obnovující se funkce.

215)

P, K

Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh neurologa, neurochirurga, ortopeda nebo rehabilitačního lékaře v návaznosti na ukončení hospitalizace. Opakování komplexní láz. léčby je možné v případě, že další ústavní rehabilitace je nutná a lze od ní očekávat další zlepšení funkce.

 

Bělohrad6)

Dubí

Janské Lázně

Jáchymov6)

Karviná

Velké Losiny

Vráž

VI/7

 

340, 341

Roztroušená skleróza a jiná demyelinisační onemocnění mimo ataku.

21

P, K

Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh neurologa po první atace onemocnění a zpravidla po 2 letech od ukončení poslední láz. léčby.

Výrazná ataxie, pokročilé plegické stavy, ataky opakující se do 1 roku

Dubí

Vráž

VI/8

 

358, 359

Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.

215)

P, K

Lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh neurologa, v návrhu nutno uvést výsledek kardiologického vyšetření. Ve formě kompl. láz. léčby lze léčení poskytnout zpravidla 1x za 2 roky, v případě operací a úrazů provázených delší imobilitou i častěji.

Myastenická onemocnění a paroxasmální svalové obrny. Projevy kardiální insuficience. Stavy provázené poruchami dýchání a nedostatečnou plicní ventilací.

Janské Lázně

Velké Losiny

Vráž

VI/9

 

336

Syringomyelie s paretickými projevy.

21

P, K

Lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh neurologa. Ve formě kompl. láz. léčby lze léčení poskytnout zpravidla 1x za 2 roky.

Poruchy dýchací a polykací.

Dubí

Vráž

VI/10

 

343

Dětská mozková obrna při možnosti samostatné chůze a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo soběstačnosti.

21

P, K

Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilitačního lékaře nemocným do 21 let. Pokud je ústavní rehabilitace nezbytná, lze komplexní láz. léčbu poskytnout i nemocným starším 21 let, nikoliv častěji než 1x za 2 roky.

 

Dubí

Mariánské Lázně

Vráž

VI/11

 

332

Parkinsonova choroba

21

P, K

Komplexní láz. léčbu lze poskytnout 1x na návrh neurologa.

Netýká se parkinsonského syndromu při ateroskleróze.

Dubí

Libverda

Mariánské Lázně

Vráž

_______________

5)

Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až na 49 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

6)

Pouze pro stavy po poraněních a operacích periferního nervstva.

 

 

VII. Nemoci pohybového ústrojí

 

č. indikace dg.

Indikace

délka oš. doby

typ láz. péče

Komentář

Kontraindikace

Lázeňské místo

1

2

3

4

5

6

7

VII/1

 

714

Revmatoidní artritis st. I.-IV. (včetně juvenilní artritidy).

212) 4)

P, K

Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh revmatologa od II. stadia choroby s funkčním postižením třídy "b".

Vysoká nebo narůstající aktivita, neschopnost samostatného pohybu

Bechyně,

Bělohrad

Bohdaneč,

Darkov

Jáchymov,

Kundratice

Ostrožská N. Ves

Slatinice,

Teplice

Toušeň,

Třeboň

Velichovky

VII/2

 

720

Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova choroba)

212) 4)

P, K

Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh revmatologa od II. stadia choroby s funkčním postižením třídy "b".

Vysoká nebo narůstající aktivita, těžší viscerální postižení

Bechyně,

Bělohrad

Bohdaneč,

Darkov

Hodonín,

Jáchymov

Kundratice,

Mšené

Ostrožná N. Ves

Slatinice,

Teplice

Toušeň,

Třeboň

Velichovky

VII/3

 

710, 711

Ostatní séronegativní spondartritidy (psoriatická artritis, Reiterův syndrom, enteropatické artritidy) a reaktivní (parainfekční) a druhotné artritidy.

212) 4)

P, K

Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh revmatologa: a) při postižení páteře II. a vyššího stadia dle klasifikace pro ankylozující spondylitidu b) při chronické artritidě periferních kloubů od II. stadia dle klasifikace pro revmatoidní artritidu

Vysoká nebo narůstající aktivita, těžší viscerální postižení, artritidy specifického původu.

Bělohrad,

Bohdaneč,

Darkov,

Hodonín

Jáchymov,

Kundratice

Lipová-Lázně7) Mšené

Teplice

Třeboň

Velichovky

VII/4

 

710, 713

Difuzní onemocnění pojiva s kloubními projevy (systémový lupus erythematosus, sklerodermie, polymyositis a dermatomyositis, Sjögrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).

212)

K

Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout v klinické remisi na návrh revmatologa.

Vysoká nebo narůstající aktivita, závažné viscerální postižení včetně postižení CNS.

Jáchymov

Lipová-Lázně7)

Teplice

VII/5

 

713, 716

Artropatie provázející krevní, endokrinní, neurologická a plicní onemocnění (hemofilická artropatie, diabetická artropatie, akromegalie, hypertyreóza, hypotereóza, hypertrofická pulmonální osteortropatie, artrózy ze snížené vnímavosti pro bolest apod.).

21

P, K

Léčbu lze poskytnout na návrh revmatologa ve spolupráci s odborníkem přísl. oboru. Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout pouze u hemofilické artropatie na doporučení hematologické poradny

Čerstvý hemartros, artritidy specifického původu, maligní proces.

Bělohrad

Darkov

Jáchymov

Kundratice

Teplice

Třeboň

Velichovky

VII/6

 

712, 713 716

Metabolická onemocnění s postižením kloubů (dnavá artritis, artikulární chondrokalcinóza, ochronotická artropatie aj.).

21

P, K

Léčbu lze poskytnout výjimečně jako komplexní na návrh revmatologa při polyartikulárních artrotických změnách s dekompenzací.

 

Bechyně,

Bělohrad

Bohdaneč,

Darkov

Jáchymov

Karlovy Vary

Kundratice

Mariánské Lázně

Mšené,

Teplice

Toušeň,

Třeboň

Velichovky

VII/7

 

731

Osteoporóza primární a sekundární (především z inaktivity), zejména se svalovými paravertebrálními spasmy.

21

P

Léčbu lze poskytnout na návrh internisty nebo revmatologa.

Akutní zhoršení, stavy po čerstvých kompresivních frakturách obratlů a ostatních kostí.

Bělohrad,

Jáchymov

Teplice,

Třeboň

Velichovky

VII/8

 

725, 726 727, 728 729, 994

Bolestivé syndromy šlach, úponů, burz, podkožní tkáně, tuku a kosterních svalů, včetně postižení způsobených prací s vibrujícími nástroji, mimokloubní revmatismus celkový a lokalisovaný.

21

P, K

Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh ortopeda, revmatologa nebo rehabilitačního lékaře, je-li onemocnění příčinou opakované nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti.

 

Bechyně,

Bělohrad

Bludov,

Bohdaneč

Darkov,

Dubí

Františkovy L.

Hodonín,

Jáchymov

Kundratice,

Libverda

Luhačovice

Mšené

Ostrožská N. Ves

Slatinice,

Teplice

Toušeň,

Třeboň

Velichovky,

Vráž

VII/9

 

715

Kaxartróza v soustavném léčení.

212)

P, K

Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh revmatologa, ortopéda nebo rehabilitačního lékaře od III. stadia choroby s funkčním postižením třídy "b", zcela výjimečně od II. stadia v případech rychlé progrese a častých bolestivých dekompenzací. U obézních je opakování léčby možné po prokázaném snížení hmotnosti.

Neschopnost samostatného pohybu, nestabilizovaná osteonekróza.

Bechyně,

Bělohrad

Bohdaneč,

Darkov

Františkovy Lázně

Hodonín,

Jáchymov

Kundratice,

Libverda

Mšené

Ostrožská N. Ves

Slatinice,

Teplice

Toušeň,

Třeboň

Velichovky

VII/10

 

715

Gonartróza v soustavném léčení.

212)

P, K

Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh revmatologa, ortopéda nebo rehabilitačního lékaře od III. stadia choroby, zcela výjimečně od II. stadia v případech rychlé progrese nebo opakované zánětlivé iritace. U obézních je opakování lázeňské léčby možné po prokázaném snížení hmotnosti.

Těžké destruktivní změny.

Bechyně,

Bělohrad

Bohdaneč,

Darkov

Františkovy L.,

Hodonín,

Jáchymov

Kundratice,

Libverda

Mšené

Ostrožská N. Ves

Slatinice,

Teplice

Toušeň,

Třeboň

Velichovky

VII/11

 

715

Artrózy v ostatních lokalizacích (včetně Heberdenovy polyartrózy s postižením ručních a nožních kloubů).

21

P,K

Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout výjimečně na návrh revmatologa, ortopéda nebo rehabilitačního lékaře při rhizartróze, Herberdenových nodizitách, omartróze nebo u generalizované polyartrózy v případech, kdy onemocnění způsobuje opakovanou nebo dlouhodobou pracovní neschopnost.

 

Bechyně,

Bělohrad

Bohdaneč,

Darkov

Františkovy Lázně

Hodonín,

Jáchymov

Kundratice,

Libverda

Mšené

Ostrožská N. Ves

Slatinice,

Teplice

Toušeň,

Třeboň

Velichovky

VII/12

 

721, 722 723, 724

Vertebrogenní syndrom algický funkčního nebo degenerativního původu, soustavně léčený.

21

P, K

Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout výjimečně, na návrh rehabilitačního lékaře, je-li vertebrogenní syndrom příčinou opakované pracovní neschopnosti.

Kompresivní radiokulární syndrom.

Bílina,

Bludov

Bechyně,

Bělohrad

Bohdaneč,

Darkov

Dubí

Františkovy Lázně

Hodonín,

Jáchymov

Kundratice

Karlovy Vary

Libverda,

Luhačovice

Mariánské Lázně

Mšené

Ostrožská N. Ves

Slatinice,

Teplice

Toušeň,

Třeboň

Velichovky,

Vráž

VII/13

 

737

Skoliózy idiopatické a jiné s tíží zakřivení do 60° dle Cobba, soustavně léčené.

211) 4)

P, K

Léčbu lze poskytnout jako komplexní na návrh ortopeda nebo rehabilitačního lékaře nemocným do 25 let s tíží zakřivení od 20° dle Cobba.

 

Bělohrad

Janské Lázně

Karviná

Mariánské Lázně

Vráž

VII/14

 

dle zákl. dg.

Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního.

211) 4)

P, K

Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh ortopeda, neurochirurga, neurologa nebo rehabilitačního lékaře do 1 roku po závažných úrazech a operacích s významným omezením hybnosti nebo narušením pohybového stereotypu.

Nezhojené rány. Přijetí nemocného odkázaného na pomoc druhé osoby při sebeobsluze je nutné předem projednat s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.

Bělohrad,

Bludov

Bohdaneč,

Darkov

Dubí,

Hodonín

Jáchymov

Janské Lázně

Karviná,

Libverda

Mariánské Lázně

Mšené,

Teplice

Třeboň,

Velichovky

Vráž

VII/15

 

dle zákl. dg.

Stavy po ortopedických operacích s použitím náhrady kloubní.

211) 4)

P, K

Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh ortopeda, revmatologa nebo rehabilitačního lékaře do 1 roku po operaci.

Nezhojené rány. Přijetí nemocného odkázaného na pomoc druhé osoby při sebeobsluze je nutné předem projednat s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.

Bělohrad,

Bohdaneč

Jáchymov

Janské Lázně

Karviná,

Teplice

Třeboň,

Velichovky

Vráž

VII/16

 

dle zákl. dg.

Předoperační příprava před plánovanou náhradou kloubní.

218)

P, K

Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení specialisty-ortopeda, je-li nezbytně nutná v rámci přípravy k operačnímu výkonu.

 

Bělohrad,

Bohdaneč

Jáchymov

Janské Lázně

Karviná,

Teplice

Třeboň,

Velichovky

Vráž

_______________

7)

Pouze pro psoriatickou artritis a sklerodermii s kožními projevy.

8)

Délku léčebného pobytu je možno zkrátit v návaznosti na termín operace.

 

 

VIII. Nemoci ústrojí močového

 

Kontraindikace pro celou skupinu VIII: chronická glomerulonefritis, stavy spojené s městnáním moči pro překážku v močových cestách a rezidua v měchýři více než 30 ml, průvodná hypertenze nad 16 kPa diastol. tlaku (120 mm Hg) hodnota kreatininu v séru nad 200 mikromolů, píštěle v operační ráně.

 

č. indikace dg.

Indikace

délka oš. doby

typ láz. péče

Komentář

Kontraindikace

Lázeňské místo

1

2

3

4

5

6

7

VIII/1

 

590, 593 595, 753

Netuberkulózní chronické záněty cest močových, chronická pyelonefritida.

21

P, K

Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh urologa nebo internisty u chronické pyelonefritidy v solitární ledvině nebo při cystickém onemocnění ledvin.

 

Mariánské Lázně

VIII/2

 

592

Nefrolitiáza bez prokazatelného městnání v močových cestách, nefrokalcinóza.

21

P, K

Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh urologa nebo internisty při nefrolitiáze v solitární ledvině nebo při oboustranné nefrolitiáze, pokud tyto stavy nejsou indikované k operační léčbě, dále u cystinové nefrolitiázy a bilat. nefrokalcinózy.

 

Mariánské Lázně

VIII/3

 

podle zákl. dg.

Stavy po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovesikálních, stavů po prostatektomii a nefrolitotrypsii (netrolitolapaxii).

21

P, K

Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh urologa do 6 měs. (alt. 12 měs.) od výkonu jako doléčení po LERV a po operacích s výjimkou stavů po prostatektomii a endovesikální laváži.

 

Mariánské Lázně

VIII/4

 

597, 601

Prostatitida, prostatovesikulitida chronická uretritida.

21

P

 

 

Mariánské Lázně

 

 

IX. Duševní poruchy

 

č. indikace dg.

Indikace

délka oš. doby

typ láz. péče

Komentář

Kontraindikace

Lázeňské místo

1

2

3

4

5

6

7

IX/1

 

295, 296 297

Psychózy v stadiu remise.

214)

P, K

Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh psychiatra v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém psychiatrickém odd. nebo v případě ohrožení pracovní schopnosti při trvalé ambulantní léčbě.

Veškeré demence a poruchy vědomí. Neschopnost dodržovat léčebný řád.

Dubí

Jeseník

IX/2

 

300, 306 307, 309 310, 311 316

Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy včetně poruch psychosomatických

214)

P, K

Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh psychiatra v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém psychiatrickém odd. nebo v případě ohrožení pracovní schopnosti při trvalé ambulantní léčbě.

Veškeré demence a poruchy vědomí. Neschopnost dodržovat léčebný řád.

Dubí

Jeseník

Libverda

Vráž

 

 

X. Nemoci kožní

 

č. indikace dg.

Indikace

délka oš. doby

typ láz. péče

Komentář

Kontraindikace

Lázeňské místo

1

2

3

4

5

6

7

X/1

 

691

Atopický ekzém.

282)

P, K

Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh dermatologa, pokud lázeňská léčba bezprostředně navazuje na hospitalizaci, nebo je její alternativou.

 

Jeseník

Lipová-Lázně

X/2

696

Psoriasis vulgaris.

28

P

 

 

Lipová-Lázně

X/3

 

696

Psoriasis generalisata et arthropatica.

282)

P, K

Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh dermatologa v případě, že lázeňská léčba bezprostředně navazuje na hospitalizaci nebo ambulantní léčbu pro akutní exacerbaci. U atropatické psoriázy i na návrh revmatologa.

 

Lipová-Lázně

X/4

 

706

Acne conglobata et indurata.

28

P

 

 

Lipová-Lázně

X/5

 

dle zákl. dg.

Chronické dermatózy.

28

P, K

Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout výjimečně, na návrh dermatologa, v případě, že láz. léčba je pokračováním nebo alternativou hospitalizace.

 

Lipová-Lázně

X/6

 

dle zákl. dg.

Toxické kontaktní dermatitidy a ekzém profesionálního původu v soustavném odborném léčení.

282)

P, K

Komplexní lázeňská péče se poskytuje podle § 27 odst. 5 Zdravotního řádu.

 

Lipová-Lázně

X/7

 

941, 942 943, 944 945, 946

Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné smršťování jizev, do 6 měsíců od zhojení.

281)

K

Léčbu lze poskytnout na návrh chirurga, plastického chirurga nebo rehabilitačního lékaře.

 

Bělohrad

Janské Lázně

Karviná

Lipová-Lázně

 

 

XI. Nemoci ženské

 

č. indikace dg.

Indikace

délka oš. doby

typ láz. péče

Komentář

Kontraindikace

Lázeňské místo

1

2

3

4

5

6

7

XI/1

 

628

Sterilita a infertilita (primární a sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním, Abortus habitaulis).

28

P, K

Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout u žen do 40 let věku celkem 2x. U sterility je nutné i vyšetření partnera, a jde-li o ženu starší 35 let, genetické vyšetření obou partnerů.

 

Františkovy Lázně

XI/2

 

256, 621 626

Poruchy ovariální funkce a vývoje dělohy (hypoplasia uteri, oligohypomenorhoe cyclus anovularius, insufficientia ovarialis, deviatio uteri).

28

P, K

Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout celkem 2x.

 

Františkovy Lázně

XI/3

 

614, 615 616

Zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (zánětlivé komplikace po umělém přerušení těhotenství, kolpitis chronica, endocervicitis chronica, endomyometritis chronica, occlusio tubarum, parametritis chronica, adhesiones organorum pelvis minoris).

28

P, K

Lázeňskou léčbu je možno poskytnout po akutní exacerbaci zánětlivého onemocnění opakovaně, u žen ve fertilním věku jako komplexní.

 

Františkovy Lázně

XI/4

 

dle zákl. dg.

Stavy po gynekologických operacích a po operacích v oblasti malé pánve.

28

P, K

Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout do 12 měs. od operace, a to po operacích, které byly komplikované nebo s komplikovaným pooperačním průběhem, a dále u žen do 30 let po břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve.

 

Františkovy Lázně

XI/5

 

625, 626 627

Funkční poruchy (klimakterický syndrom, dyspareunie, algopareunie, frigidita dysmenorhoe, algomenorhoe, pelvipathia spastica).

28

P

 

 

Františkovy Lázně

Jeseník

Teplice n. B.

 

 

Indikační seznam pro lázeňskou péči o děti a dorost

 

1.

Přehled dětských lázeňských léčeben s určením pro věkovou kategorii:

 

Bělohrad

pro děti od 6 let a dorost

Bludov

pro děti od 3 let a dorost

Darkov

pro děti od 3 do 15 let

Františkovy Lázně

pro děti od 5 let a dorost

Janské Lázně

pro děti od 2 let a dorost. U indikací skupin XXVI a XXVII je možná léčba dětí od 1 roku po předchozí dohodě s vedoucím lékařem lázeňské léčebny

Jeseník

u indikací skupiny XXV a indikace XXX/2 pro děti od 6 let a dorost, léčba dětí mladších 6 let je možná pouze v doprovodu rodičů. Indikace skupiny XXIX jsou určeny pouze pro léčbu dorostu

Karlovy Vary

pro děti od 3 let a dorost

Kynžvart

pro děti od 2 do 15 let

Luhačovice

u indikací skupiny XXV pro děti od 5 let a dorost, u indikací skupiny XXIV pro děti od 10 let a dorost

Mariánské Lázně

u indikací skupiny XXV a indikace XXVII/4 pouze pro dorost, u indikací XXVIII pro děti od 6 let a dorost, léčba dětí od 3 let je možná pouze v doprovodu rodičů

Poděbrady

pro děti od 3 let a dorost

Teplice nad Bečvou

pro děti od 3 let a dorost

Teplice v Č.

pro děti od 3 let a dorost, léčba dětí od 2 let je možná pouze v doprovodu rodičů

Velké Losiny

u indikací skupiny XXV pro děti od 3 do 15 let u indikací skupiny XXVI pro děti od 1 roku do 15 let

Železnice

pro děti od 3 let a dorost

 

2. Obecná ustanovení

 

Délka léčebného pobytu dětí a dorostu se řídí zdravotním stavem nemocných a rozhoduje o ní vedoucí lékař lázeňské léčebny.

Dorostu lze výjimečně a se souhlasem rodičů poskytnout lázeňskou péči i v léčebnách pro dospělé. Pobyt průvodce se považuje za ústavní ošetřování ( § 24 odst. 3 Zdravotního řádu), pouze pokud je dle ošetřujícího lékaře nezbytné zaškolení průvodce dítěte navrženého na lázeňskou léčbu pro indikace XXI/1, XXVI/3 a do Karlových Varů pro indikaci XXIV/1.

 

3. Indikační skupiny

 

 

XXI. Onkologická onemocnění

 

Číslo

Indikace

Místo

Kontraindikace

XXI/1

 

(podle zákl. dg.)

Onkologická onemocnění do 24 měsíců od ukončení komplexní léčby, bez jakýchkoli známek recidivy a metastáz. Návrh vystavuje klinika dětské onkologie FN Praha 5 - Motol a oddělení dětské onkologie FN s poliklinikou v Brně, příp. jiné odborné onkolog. pracoviště.

Janské Lázně

 

 

 

XXII. Nemoci oběhového ústrojí

 

Kontraindikace pro celou skupinu XXII: aktivita zánětlivých procesů, bakteriální endokarditis, klidová nebo noční dušnost, známky městnání ve velkém oběhu, bloky III. stupně se stavy bezvědomí v anamnéze. Indikace XXII/10 je určena pouze pro lázeňskou léčbu dorostu.

 

Číslo

Indikace

Místo

Kontraindikace

XXII/1

 

(390, 391, 392)

Stavy po revmatické horečce od 6 do 12 měsíců po vymizení aktivity.

Poděbrady

Teplice n. B.

 

XXII/2

 

(422)

Stavy po akutní karditidě nerevnatické para či postinfekční od 6 do 12 měsíců po vymizení aktivity.

Poděbrady

Teplice n. B.

 

XXII/3

 

(393, 424, 425)

Chronické karditidy.

Poděbrady

Teplice n. B.

 

XXII/4

 

(746, 747)

Vrozené vady a získané vady srdce a velkých cév před operací.

Poděbrady

Teplice n. B.

 

XXII/5

 

(dle zákl. dg.)

Stavy po operacích vrozených nebo získaných vad oběhového ústrojí.

Poděbrady

Teplice n. B.

 

XXII/6

 

(390, 710)

Systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění s postižením oběhového aparátu i kloubní formy.

Poděbrady

Teplice n. B.

 

XXII/7

 

(306)

Neurocirkulační asthenie závažné symptomatologie.

Poděbrady

Teplice n. B.

 

XXII/8

 

(401, 402, 403, 404)

Juvenilní hypertenze.

Poděbrady

Teplice n. B.

 

XXII/9

 

(dle zákl.dg.)

Nemoci periferních cév.

Poděbrady

 

XXII/10

 

(dle zákl. dg.)

Léčebně edukační pobyt pacienta s prognosticky závažnými rizikovými faktory.

Poděbrady

Teplice n. B.

 

 

 

XXIII. Nemoci ústrojí trávicího

 

Kontraindikace pro celou skupinu XXIII: těžší poruchy výživy, těžká anémie (Hb 100 g/l a méně).

 

Číslo

Indikace

Místo

Kontraindikace

XXIII/1

 

(dle zákl. dg.)

Chronické onemocnění žaludku, funkční poruchy žaludku, chronická gastritis a duodenitis erosiva, vředová choroba žaludku a dvanáctníku, stavy po operacích žaludku a dvanáctníku.

Karlovy Vary

Stenózy a penetrace, případy vyžadující reoperaci

XXIII/2

 

(dle zákl. dg.)

Chronické onemocnění střev, funkční poruchy tenkého a tlustého střeva, chron. enterokolitidy včetně M. Crohn a ostatní primární malabsorpční syndromy, dermatogenní malabsorpční syndromy, polyposis intestini, megacolon vrozené i získané, stavy po operacích na tenkém i tlustém střevě.

Karlovy Vary

Chronická parazitární a bacilární onemocnění střev

XXIII/3

 

(dle zákl. dg.)

Nemoci jater, stavy po infekční hepatitidě, chron. hepatitidy, cirhózy ve stavu kompenzace, toxická poškození jater, stavy po inf. mononukleóze s jaterní poruchou, stavy po úrazech a operacích jater a jiné hepatopatie.

Karlovy Vary

Pokročilá jaterní nedostatečnost

XXIII/4

(574, 575, 576)

Chronické onemocnění žlučníku a žlučových cest, vrozené poruchy tvorby žluči a biliární sekrece, chron. cholecystitidy, biliární dyspepsie, stavy po operacích žlučníku a žluč. cest.

Karlovy Vary

Obstrukce nebo infekce žlučových cest, empyem žlučníku, cholangoitis

XXIII/5

(577)

Chronické nemoci pankreatu, stavy po akutní pankreatitis, chron. pankreatitis, pankreatická achylie vrozená i získaná, mukoviscidosa, stavy po operacích a úrazech pankreatu.

Karlovy Vary

Časté exacerbace pankreatitidy

 

 

XXIV. Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

 

Číslo

Indikace

Místo

Kontraindikace

XXIV/1

 

(250)

Diabetes mellitus.

Karlovy Vary

Luhačovice

Nestabilizovaný diabetes

XXIV/2

 

(272, 278)

Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory a obezita u spolupracujících pacientů

Bludov

Karlovy Vary

Luhačovice

Poděbrady

 

XXIV/3

 

(272)

Hyperlipoproteinemie.

Karlovy Vary

Poděbrady

 

XXIV/4

 

(242)

Tyreotoxikóza.

Jeseník

 

XXIV/5

 

(242)

Stavy po operaci štítné žlázy pro tyreotoxikózu.

Jeseník

 

 

 

XXV. Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

 

Kontraindikace pro celou skupinu XXV: kardiorespirační nedostatečnost, anatomické překážky v dýchacích cestách. Pro léčbu v Luhačovicích a Kynžvartu nejsou bronchiektazie kontraindikací.

 

Číslo

Indikace

Místo

Kontraindikace

XXV/1

 

(472, 474, 476, 478)

Recidivující katary horních cest dýchacích s oslabenou odolností.

Bludov

Janské Lázně

Jeseník

Kynžvart

Mariánské Lázně

Luhačovice

Velké Losiny

 

XXV/2

 

(508)

Alergické rýmy prokázané alergologickým vyšetřením.

Jeseník

Kynžvart

Luhačovice

Mariánské Lázně

Velké Losiny

 

XXV/3

 

(490, 491)

Bronchitis recidivans.

Janské Lázně

Jeseník

Kynžvart

Luhačovice

Mariánské Lázně

Velké Losiny

Bronchiektazie

XXV/4

 

(473, 490, 491)

Sinobronchitis.

Janské Lázně

Jeseník

Kynžvart

Luhačovice,

Mariánské Lázně

Velké Losiny

Bronchiektazie

XXV/5

 

(480, 487)

Rekonvalescence po zánětu plic opakovaném v průběhu posledních 2 let.

Janské Lázně

Jeseník

Kynžvart

Luhačovice

Mariánské Lázně

Velké Losiny

Bronchiektazie

XXV/6

 

(791)

Bronchitis asthmatica, spastica a obstructiva.

Janské Lázně

Jeseník

Kynžvart

Luhačovice

Mariánské Lázně

Velké Losiny

 

XXV/7

 

(493)

Asthma bronchiale.

Jeseník

Kynžvart

Luhačovice

Mariánské Lázně

Velké Losiny

Bronchiektazie

XXV/8

 

(519)

Dermorespirační syndrom.

Janské Lázně

Jeseník

Kynžvart

Luhačovice

Mariánské Lázně

Velké Losiny

Bronchiektazie

XXV/9

 

(dle zákl. dg.)

Stavy po operacích horních a dolních cest dýchacích a plic.

Janské Lázně

Jeseník

Kynžvart

Luhačovice

Mariánské Lázně

Velké Losiny

Bronchiektazie

XXV/10

 

(dle zákl. dg.)

Intersticiální plicní fibróza.

Jeseník

Kynžvart

Luhačovice

Mariánské Lázně

Velké Losiny

 

XXV/11

 

(dle zákl. dg.)

Stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic.

Janské Lázně

Jeseník

Kynžvart

Luhačovice

Mariánské Lázně

Velké Losiny

 

 

 

XXVI. Nemoci nervové

 

Kontraindikace pro celou skupinu XXVI: vážnější psychické poruchy, kožní defekty, stavy neovlivnitelné rehabilitací.

 

Číslo

Indikace

Místo

Kontraindikace

XXVI/1

 

(dle zákl. dg.)

Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie (chabé obrny).

Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stadia nebo po operaci.

Janské Lázně

Velké Losiny

 

XXVI/2

 

(359)

Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.

Janské Lázně

Teplice

Velké Losiny

Imobilní pacienti s rychlou progresivitou nemoci

XXVI/3

 

(343, 348, 349)

Dětská mozková obrna a příbuzné stavy (mozečkové syndromy a hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení).

Janské Lázně

Teplice

Velké Losiny

Železnice

Mentální retardace znemožňující spolupráci při léčebné rehabilitaci a při uplatňování režimu sanatorní léčby

XXVI/4

 

(dle zákl. dg.)

Jiné hybné poruchy centrálního původu: hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná léč. rehabilitací, hybné poruchy po cévních příhodách mozkových, hybné poruchy po úrazech mozku, hybné poruchy po operacích benigních nádorů CNS.

Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stadia nebo po operaci.

Janské Lázně

Teplice

Velké Losiny

Železnice

Mentální retardace znemožňující spolupráci při léčebné rehabilitaci a při uplatňování režimu sanatorní léčby

XXVI/5

 

(353)

Kořenové syndromy vertebrogenního původu.

Bělohrad

Janské Lázně

Teplice

 

 

 

XXVII. Nemoci pohybového ústrojí

 

Číslo

Indikace

Místo

Kontraindikace

XXVII/1

 

(713, 714)

Juvenilní chronická artritis a jiná chronická onemocnění kloubů a páteře.

Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka.

Bělohrad

Poděbrady

Teplice

Teplice n. B.

Výrazné oběhové poruchy

XXVII/2

 

(754, 755, 756)

Vrozené ortopedické vady pohybového aparátu.

Bělohrad

Janské Lázně

Teplice

 

XXVII/3

 

(dle zákl. dg.)

Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí do 36 měsíců po úrazu nebo operaci.

Bělohrad

Janské Lázně

Poděbrady

Teplice

 

XXVII/4

 

(737)

Skoliózy - mobilní ve stálé rehabilitační péči.

Bělohrad

Darkov

Janské Lázně

Mariánské Lázně

Teplice

 

XXVII/5

 

(732)

Osteochondrózy ve stadiu reparačním. Morbus Perthes ve stadiu reparačním.

Darkov

Teplice

 

XXVII/6

 

(732)

Morbus Scheuermann.

Bělohrad

Darkov

Teplice

 

XXVII/7

 

(730)

Vleklé osteomyelitidy.

Darkov

Teplice

Stavy s píštělí

XXVII/8

 

(721, 722, 733, 724, 732)

Vertebrogenní syndrom algický funkčního či degenerativního původu.

Bělohrad

Bludov

Janské Lázně

Teplice

 

 

 

XXVIII. Nemoci ledvin a cest močových

 

Číslo

Indikace

Místo

Kontraindikace

XXVIII/1

 

(590, 595, 597)

Recidivující nebo vleklé netuberkulózní záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomické nebo funkční léze.

Bludov

Mariánské Lázně

Známky ledvinné nedostatečnosti s kreatihinemií nad 150 umol. diastol. hypertenze nad 100 mm Hg

XXVIII/2

 

(592, 594)

Urolitiáza - po operaci nebo spontánním odchodu konkrementu

- s konkrementem in situ, neoperabilní stavy,

- recidivující formy sui generis nebo metabolicky podmíněné.

Pozn. dle možnosti sdělit chemické složení konkrementu.

Mariánské Lázně

Lokalizace konkrementu s nebezpečím kompletní blokády močových cest

XXVIII/3

 

(dle zákl. dg.)

Stavy po operacích močového ústrojí (mimo urolitiázu)

- do 12 měsíců po výkonu,

- do 3 let po výkonu, pokud jsou komplikovány infekčním zánětem.

Bludov

Mariánské Lázně

Operační rána s píštělí vyžadující trvalé chirurgické ošetřování, stavy vyžadující trvalé používání urinalu nebo opakované cévkování

XXVIII/4

 

(581, 582, 593)

Vleklá difusní onemocnění ledvinných klubíček (glomerulonefritis, lipoidní nefróza, hereditární nefropatie) pouze v klidovém stadiu bez sklonu ke klinickým recidivám a bez potřeby medikamentózní terapie ve vysokých dávkách.

Mariánské Lázně

Vysoká a nevyrovnaná aktivita onemocnění, sklon k iontové a vodní disbalanci, FW vyšší než 50 mm/hod., kreatininemie nad 150 umol. diastol. hypertenze nad 100 mm Hg

 

 

XXIX. Duševní poruchy

Určeno pouze pro lázeňskou léčbu dorostu

 

Číslo

Indikace

Místo

Kontraindikace

XXIX/1

 

(295, 296, 297)

Psychózy ve stadiu remise.

Jeseník

Poruchy vědomí, neschopnost dodržovat léčebný řád

XXIX/2

 

(300, 306, 307, 309, 310, 311, 316)

Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy

Jeseník

Poruchy vědomí, neschopnost dodržovat léčebný řád

 

 

XXX. Nemoci kožní

 

Kontraindikace pro celou skupinu III: mikrobiální ekzém. Dorostu lze lázeňskou léčbu poskytnout i v léčebně Lipová.

 

Číslo

Indikace

Místo

Kontraindikace

XXX/1

 

(696)

Psoriasis - chronické a recidivující formy.

Darkov

Kynžvart

Teplice n. B.

 

XXX/2

 

(691, 692)

Chronické a recidivující ekzémy, včetně atopického, chronické prurigo.

Darkov

Jeseník

Kynžvart

Teplice n. B.

Impetiginizace, mikrobiální ekzémy

XXX/3

 

(706)

Indurativní a konglobující formy akne.

Darkov

 

XXX/4

 

(701)

Sklerodermie.

Darkov

Maligní a progredující formy

XXX/5

 

(701,757)

Ichtyózy.

Darkov

Kynžvart

Teplice n. B.

 

XXX/6

 

(dle zákl.dg.)

Chronické dermatózy.

Darkov

Kynžvart

Teplice n. B.

 

XXX/7

 

(dle zákl. dg.)

Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev.

Bělohrad

Janské Lázně

 

 

 

XXXI. Nemoci gynekologické

 

Kontraindikace pro celou skupinu XXXI: appendicitis chronica.

 

Číslo

Indikace

Místo

Kontraindikace

XXXI/1

 

(614, 615, 616)

Zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel.

Františkovy Lázně

 

XXXI/2

 

(621, 629)

Hypoplazie vnitřních rodidel a retrodeviace dělohy.

Františkovy Lázně

 

XXXI/3

 

(259, 626, 629)

Primární dysmenorea, primární amenorea s nadměrným růstem nebo při zavedení umělého cyklu k zástavě růstu, sekundární amenorea u mentálních anorexií po velkém zhubnutí, hypoestrinní hypo-oligo-menorea.

Františkovy Lázně

 

XXXI/4

 

(256, 626)

Stavy po léčených juvenilních metroragiích hypohormonálních nebo zánětlivých.

Františkovy Lázně

Hyperestrogenní stavy.

XXXI/5

 

(dle zákl. dg.)

Sekundární poruchy cyklu po infekčních chorobách s postižením rodidel.

Františkovy Lázně

 

XXXI/6

 

(dle zákl. dg.)

Stavy po operacích vnitřních rodidel a po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve, zejména po appendectomii, do 6 měsíců od operace.

Františkovy Lázně

 Poznámky pod čarou:

§ 13 odst. 3 zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 204/1988 Sb.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 48/1991 Sb., o očkování proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky ministerstva zdravotnictví České republiky č. 527/1991 Sb.

Např. výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 3/1989 Věst. MZSV ČSR o dispenzární péči o nemocné s přednádorovými stavy a novotvary a povinném hlášení novotvarů (registrován v částce 19/1988 Sb.).

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví.

§ 13 odst. 4 zákona ČNR č. 550/1991 Sb.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, federálního ministerstva obrany, federálního ministerstva financí, federálního ministerstva dopravy, ministerstva vnitra České republiky, ministerstva spravedlnosti České republiky a ministerstva zemědělství České republiky č. 427/1992 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

§ 53 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.

Směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 10/1986 Věst. MZ ČSR o náplních činnosti středních, nižších a pomocných zdravotnických pracovníků (registrovány v částce 21/1986 Sb.).

§ 10 odst. 3 zákona ČNR č. 550/1991 Sb.

§ 10 odst. 1 zákona ČNR č. 550/1991 Sb.

§ 39 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.

Např. vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 91/1984 Sb., ve znění vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 204/1988 Sb.

§ 23 odst. 3 a 4 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.

§ 77 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

Nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, nabylo účinnosti dnem 22. května 1992. Nařízení vlády České republiky č. 50/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, nabylo účinnosti dnem 29. ledna 1993.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 204/1988 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

§ 13 odst. 3 zákona ČNR č. , o všeobecném zdravotním pojištění.

2

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 204/1988 Sb.

3

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 48/1991 Sb., o očkování proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky ministerstva zdravotnictví České republiky č. 527/1991 Sb.

4

Např. výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 3/1989 Věst. MZSV ČSR o dispenzární péči o nemocné s přednádorovými stavy a novotvary a povinném hlášení novotvarů (registrován v částce 19/1988 Sb.).

5

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví.

6

§ 13 odst. 4 zákona ČNR č. 

7

§ 53 zákona č. , o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.

8

Směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 10/1986 Věst. MZ ČSR o náplních činnosti středních, nižších a pomocných zdravotnických pracovníků (registrovány v částce 21/1986 Sb.).

9

§ 10 odst. 1 zákona ČNR č. 

10

§ 39 odst. 2 zákona č. , ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.

11

Např. vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 91/1984 Sb., ve znění vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 204/1988 Sb.

12

§ 23 odst. 3 a 4 zákona č. , ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.

14

§ 77 zákona č. , ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.

15

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, federálního ministerstva obrany, federálního ministerstva financí, federálního ministerstva dopravy, ministerstva vnitra České republiky, ministerstva spravedlnosti České republiky a ministerstva zemědělství České republiky č. 427/1992 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami.

16

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

17

§ 10 odst. 3 zákona ČNR č. 

18

Nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, nabylo účinnosti dnem 22. května 1992. Nařízení vlády České republiky č. 50/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, nabylo účinnosti dnem 29. ledna 1993.