Čekejte, prosím...
A A A
133/1993 Sb. znění účinné od 12. 5. 1993

133

 

ZÁKON

ze dne 21. dubna 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb.,

o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb.,

a zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů

České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona

České národní rady č. 544/1991 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

§ 14 odst. 2 zní:

"(2) Oprávněnými osobami jsou rovněž fyzické osoby, jimž byla způsobena jiná křivda orgány státní správy, jejichž rozhodnutí jsou zrušena podle ustanovení § 16, 17, 18 a na základě protestu prokurátora podaného podle § 31.".

 

2.

V § 29 odst. 2 se za slova "podle § 17 zákona" vkládají slova "a řeholníkům a kněžím internovaným v centralizačních klášterech s režimem obdobným táborům nucených prací ( § 18 odst. 2 zákon)".

 

3.

V § 29 odst. 3 písm. d) se za slova "v táboře nucených prací" vkládají slova "nebo centralizačních klášterech s režimem obdobným táborům nucených prací".

 

4.

V § 31 se za slova "jiným aktům" vkládají slova "státní správy" a za slova "do 31. prosince 1992" se nahrazují slovy "do 31. prosince 1993".

Čl. II

Zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb․, se mění a doplňuje takto:

§

1 písm. c) zní:

"c)

ministerstvo vnitra České republiky v oblasti správních vztahů ( § 16 odst. 3, § 17 odst. 2 a § 18 odst. 2 zákona).".

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.