Čekejte, prosím...
A A A
134/1993 Sb. znění účinné od 12. 5. 1993 do 31. 12. 2004

134

 

ZÁKON

ze dne 22. dubna 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb.,

o soustavě základních a středních škol (školský zákon),

ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb.

a zákona č. 522/1990 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.

V § 57a odst. 1 se za slova „soukromé základní školy,“ vkládají slova „soukromé základní umělecké školy,“ a vypouštějí se slova „ § 24 odst. 2“.

 

2.

V § 57b odst. 1 se za slova „církevní základní školy“, vkládají slova „církevní základní umělecké školy,“.

 

3.

V § 57c se za slova „církevních školách“ vkládají slova „zařazených do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení.8)

 

Poznámka č. 8) zní:

8)

§ 12 odst. 5 písm. a) zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.“.

 

4.

Za § 64b se vkládá nový § 64c, který zní:

§ 64c

 

(1) Písemný návrh na zařazení soukromé základní umělecké školy do sítě škol a školských zařízení pro školní rok 1993/1994 předloží zřizovatel ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona․

(2) Pro zřizování a činnost soukromých základních uměleckých škol platí vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 353/1991 Sb., o soukromých školách.“.

Čl. II

Zrušuje se § 9 vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 48/1993 Sb., o školním stravování.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.