Čekejte, prosím...
A A A
189/1993 Sb. znění účinné od 1. 1. 2001
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 218/2000 Sb.

1.1.2001

 

189

 

ZÁKON

ze dne 15. června 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb.,

o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky

a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění

zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., zákona České národní rady

č. 166/1992 Sb., zákona České národní rady č. 516/1992 Sb. a zákona

České národní rady č. 10/1993 Sb., a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb.,

o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,

ve znění zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 68/1993 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

zrušen

Čl. II

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 68/1993 Sb., se doplňuje takto:

 

Za § 21a se vkládá § 21b, který zní:

§ 21b

 

(1) V letech 1993, 1994 a 1995 mají strana a hnutí nárok na příspěvek ze státního rozpočtu České republiky ve výši odpovídající jedné čtvrtině úhrady volebních nákladů, která jim byla vyplacena podle zákona č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, ve znění pozdějších předpisů, za volby v roce 1992.

(2) Pro výplatu tohoto příspěvku se použije § 54a zákona České národní rady č․ 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění pozdějších předpisů. Příspěvek v roce 1993 se vyplatí nejpozději do 31. srpna 1993.“.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.