Čekejte, prosím...
A A A
58/1993 Sb. znění účinné od 3. 2. 1993 do 31. 12. 1993

58

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 30. prosince 1992,

kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České

socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních

fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a

odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích

za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých

a o příspěvcích uživatelů děl, ve znění nařízení vlády

České socialistické republiky č. 20/1973 Sb. a nařízení

vlády České republiky č. 342/1991 Sb.

 

Vláda České republiky nařizuje podle § 35 odst. 3, § 41 odst. 2 a § 42 odst. 3 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon):

Čl. I

Vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 20/1973 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 342/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.

§ 1 zní:

§ 1

 

(1)

Podporu tvůrčí činnosti literární, vědecké a umělecké zajišťují tyto kulturní fondy (dále jen „fondy“):

a)

Český literární fond pro obor tvůrčí činnosti v oblasti slovesné, divadla, filmu, rozhlasu, televize a zábavního umění se zvláštními sekcemi pro

- krásnou literaturu,

- vědeckou a odbornou literaturu,

- novinářství,

- překladatelství,

- divadlo, rozhlas a zábavní umění,

- film a televizi,

- výkonné umělce v oblasti divadla, rozhlasu, filmu, televize a zábavního umění,

b)

Český hudební fond pro obor tvůrčí činnosti v oblasti hudby se zvláštními sekcemi pro

- vážnou hudbu,

- populární hudbu,

- výkonné umělce v oblasti hudby,

- hudební vědu a kritiku,

c)

Český fond výtvarných umění pro obor tvůrčí činnosti v oblasti výtvarných umění a architektury se zvláštními sekcemi pro

- výtvarné umění,

- architekturu.

(2)

Sídlem fondů je Praha.“.

 

2.

§ 2 zní:

§ 2

 

Podporu tvůrčí činnosti uskutečňují fondy zejména

a)

vytvářením materiálních podmínek pro vznik a realizaci literárních, vědeckých a uměleckých děl a uměleckých výkonů,

b)

poskytováním stipendií, příspěvků a půjček k podpoře tvůrčí činnosti,

c)

zřizováním, provozováním a spravováním podniků a zařízení, jež jsou v souladu s posláním fondů.“.

 

3.

§ 3 zní:

§ 3

 

(1)

Zdrojem příjmů fondů jsou příspěvky za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých ( § 35 odst. 3 autorského zákona), příspěvky příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců ( § 42 odst. 1 autorského zákona) a příspěvky uživatelů děl ( § 42 odst. 2 autorského zákona).

(2)

Vedle příspěvků podle odstavce 1 tvoří zdroje příjmů fondů výnosy z činnosti jimi zřizovaných podniků, výnosy z vlastního majetku, dary, dědictví, příspěvky nadací a další příspěvky․“.

 

4.

§ 4 včetně poznámky č. 1 zní:

§ 4

 

(1)

Správu fondů provádějí jejich správní rady. Dozor nad hospodařením fondů vykonávají dozorčí rady. Funkční období správních a dozorčích rad je dva roky.

(2)

Členy správních a dozorčích rad volí zástupci sdružení autorů, výkonných umělců a uživatelů děl z oblastí tvůrčí činnosti u jednotlivých fondů z kandidátů navržených těmito sdruženími. 1)

(3)

V čele sekcí jsou výbory sekcí. Způsob jejich ustanovování stanoví správní rady jednotlivých fondů.

(4)

Správní rady fondů a výbory sekcí volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.

(5)

Členové správních rad a výborů sekcí po dobu výkonu své funkce nejsou oprávněni se osobně podílet na jakýchkoliv příjmech z prostředků fondů s výjimkou náhrady nákladů vynaložených v souvislosti s výkonem funkce.

(6)

Členství ve správní radě a výborech sekcí je čestná funkce.

(7)

Správní rady fondů vydávají nejpozději do 31. března běžného roku výroční zprávu, která musí obsahovat zejména údaje o hospodaření fondu za uplynulý kalendářní rok.

(8)

Jménem fondu jedná ředitel, kterého jmenuje a odvolává správní rada fondu.

(9)

Podrobnosti o poslání a úkolech jednotlivých fondů, formě jejich realizace, jakož i vnitřní vztahy a další podrobnosti o činnosti orgánů fondů stanoví jejich správní rady.

1) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 20f občanského zákoníku.“.

 

5.

§ 5 se vypouští.

 

6.

§ 6 zní:

§ 6

 

Fondy předkládají ministerstvu kultury České republiky (dále jen „ministerstvo“) výroční zprávu ve lhůtě stanovené v § 4 odst. 7 tohoto nařízení.“.

 

7.

§ 7 až 13 se vypouštějí.

 

8.

V § 14 odst. 1 se slova „ve výši 2 %“nahrazují slovy „ve výši 1 %“.

 

9.

V § 14 se vypouští odstavec 3. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

 

10.

V § 15 odst. 1 se slova „ve výši 2 %“nahrazují slovy „ve výši 1 %“.

 

Poznámka č. 2 zní:

 

2) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).“.

 

11.

V § 17 odst. 1 se slova „podle pokynu, který vydá ministr kultury“nahrazují slovy „v poměru určeném správní radou“.

 

12.

V § 17 odst. 1 písm. d) se za slovo „filmových“vkládají slova „nebo děl vytvořených podobným způsobem 3) „.

 

Poznámka č. 3 zní:

 

3) § 6 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

13.

V § 17 odst. 1 písm. e) se za slova „děl filmových“vkládají slova „nebo děl vytvořených podobným způsobem 3) „a za slovo „filmovým“se vkládají slova „nebo dílem vytvořeným podobným způsobem 3) „.

 

14.

V § 17 odst. 2 písm. a) se za slovo „filmových“vkládají slova„nebo děl vytvořených podobným způsobem 3) „.

 

15.

V § 17 odst. 2 písm. b) se za slovo „filmových“vkládají slova „nebo děl vytvořených podobným způsobem 3) „.

 

16.

V § 17 odst. 4 se slova „nejvýše 5 %“nahrazují slovy „nejvýše 9 %“.

 

17.

V § 18 se ve větě před středníkem vypouští slovo „socialistické“v názvu republiky a vypouští se věta za středníkem.

 

18.

§ 21 se vypouští.

 

19.

V § 23 odst. 1 se za slova „k výrobě filmu“vkládají slova „nebo díla vytvořeného podobným způsobem 3) „.

 

20.

V § 23 odst. 1 se slova „částku, kterou by byl povinen zaplatit jako autorskou odměnu, kdyby dílo nebylo volné“nahrazují slovy „obvykle poskytované autorské odměny za shodný způsob užití obdobného díla, které není volné“.

 

21.

V § 23 odst. 2 se slova „za takové užití, kterou by byl povinen zaplatit, kdyby dílo nebylo volné“nahrazují slovy „obvykle poskytované za shodný způsob užití obdobného díla, které není volné“.

 

22.

V § 24 se slova „za takové užití, kterou by byl povinen zaplatit, kdyby dílo nebylo volné“nahrazují slovy „obvykle poskytované za shodný způsob užití obdobného díla, které není volné“.

 

23.

V § 25 se vypouští slovo „socialistická“.

 

24.

V § 26 se slova „ve výši 25 hal. ročně za každého oprávněného držitele rozhlasového přijímače“nahrazují slovy „ve výši odpovídající 1 % z úhrnu autorských odměn za užití všech děl“.

 

25.

V § 27 se slova „ve výši 30 hal. ročně za každého oprávněného držitele televizního přijímače“nahrazují slovy „ve výši odpovídající 1 % z úhrnu autorských odměn za užití všech děl“.

 

26.

V § 28 písm. b) se číslice „15“nahrazuje číslicí „5“.

 

27.

V § 29 písm. a) se za slova „využití filmů“vkládají slova „nebo děl vytvořených podobným způsobem 3) „.

 

28.

V § 29 písm. b) se za slova „využití filmů“vkládají slova „nebo děl vytvořených podobným způsobem 3) „.

 

29.

V § 29 písm. c) se za slova „výrobě filmů“vkládají slova „nebo děl vytvořených podobným způsobem 3) „.

 

30.

V § 30 odst. 2 se za slova „k výrobě filmů“vkládají slova „nebo děl vytvořených podobným způsobem 3) „.

 

31.

V § 32 bodu 1 se slova „z maloobchodní ceny celého nákladu“nahrazují slovy „z tržby za prodané neperiodické publikace po odečtení nákladů“.

 

32.

V § 32 bodu 4 se za slovo „zvukových“vkládají slova „a zvukově obrazových“a slova „z úhrnné hrubé tržby za prodané snímky“se nahrazují slovy „z tržby za prodané snímky po odečtení nákladů“.

 

33.

V § 32 bodu 5 se slova „z celkového výnosu rozhlasových a televizních poplatků“nahrazují slovy „z úhrnu autorských odměn za užití všech děl“.

 

34.

V § 32 bodu 6 se za slova „veřejném promítání filmu“vkládají slova „nebo díla vytvořeného podobným způsobem 3) „.

 

35.

§ 35 zní:

§ 35

 

Příspěvky za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých plynou jednotlivým fondům takto:

a)

Českému literárnímu fondu za užití děl slovesných, s výjimkou s nimi spojených děl výtvarných [písmeno c)] a děl hudebních s textem nebo bez textu [písmeno b)], děl užitých žurnalisticky (příspěvky do periodického tisku, rozhlasu, televize) včetně novinářské fotografie, děl divadelních, filmových nebo děl vytvořených podobným způsobem, 3)

b)

Českému hudebnímu fondu za užití děl hudebních s textem nebo bez textu a hudební složky děl divadelních, filmových nebo vytvořených podobným způsobem,

c)

Českému fondu výtvarných umění za užití děl výtvarných umění včetně děl umění architektonického a děl umění užitého a děl fotografických s výjimkou děl uvedených v písmenu a).“.

 

36.

Za § 35 se vkládá nový § 35a, který zní:

§ 35a

 

(1)

Příspěvky uživatelů děl odváděné podle § 32 bodů 2, 5, 7, 8, 9 a 10 plynou jednotlivým fondům podle § 35.

(2)

Příspěvky uživatelů děl odváděné podle § 32 bodu 1 plynou Českému literárnímu fondu a Českému fondu výtvarných umění v poměru 2 : 1.

(3)

Příspěvky uživatelů děl odváděné podle § 32 bodů 3, 4 a 6 plynou jednotlivým fondům rovným dílem.“.

 

37.

§ 36 zní:

§ 36

 

(1)

Vybírající organizace odvedou příspěvky za užití volných děl a příspěvky uživatelů děl vybrané v kalendářním měsíci do 20. dne následujícího měsíce příslušným kulturním fondům podle § 35 a 35a.

(2)

Vybírající organizace si mohou odečíst na úhradu nákladů s vybíráním spojených nejvýše 9 % z celkového objemu vybraných příspěvků.“.

 

38.

Za § 38 se doplňuje § 38a, který zní:

§ 38a

 

(1)

Dosavadní výbory fondů zanikají dnem jmenování prozatímních rad fondů (dále jen „rady“). Do zvolení správních rad fondů podle § 4 plní rady jejich funkci.

(2)

Členy rad jmenuje a odvolává ministr kultury, v počtu nejméně 9 a nejvýše 13 členů rady jednoho fondu, po projednání se zástupci sdružení autorů, výkonných umělců a uživatelů děl.

(3)

Rady přijmou organizační předpis obsahující zejména volební klíč, na jehož základě musí být nejpozději do 6 měsíců od ustanovení příslušné rady zvoleny správní a dozorčí rady podle § 4 odst. 2. Rady jsou povinny volební klíč zveřejnit nejpozději 60 dnů před konáním voleb do správních a dozorčích rad.“.

 

39.

Za část III se vkládá nová část IV, která zní:

Č Á S T I V

Přechodné ustanovení

 

§ 38b

 

Příspěvky příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců podle části II tohoto nařízení a příspěvky uživatelů děl podle části III oddílu 2 tohoto nařízení se neodvádějí ani nevybírají po dobu od 1. února 1993 do 31. prosince 1993.“.

 

40.

Dosavadní část IV se označuje jako část V.

Čl. II

Výnosy z příspěvků za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a z příspěvků uživatelů děl soustředěných na zvláštním účtu ministerstva kultury České republiky, včetně výnosů z těchto příspěvků odvedených za měsíc leden 1993, rozdělí ministr kultury mezi Český literární fond, Český hudební fond a Český fond výtvarných umění do 31. března 1993. Přitom postupuje podle § 35 a 35a.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.