Čekejte, prosím...
A A A
73/1993 Sb. znění účinné od 15. 12. 1995 do 31. 12. 1995
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 117/1995 Sb.

1.1.1996

zrušeno

vyhláškou č. 292/1995 Sb.

15.12.1995

 

73

 

VYHLÁŠKA

ministerstva financí

ze dne 5. února 1993

o způsobu úhrady nákladů na státní vyrovnávací příspěvek

plátcům příspěvku

 

Ministerstvo financí podle § 10 odst. 2 zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., stanoví:

§ 1

Úhrada nákladů na státní vyrovnávací příspěvek 1 )

(1)

Plátci státního vyrovnávacího příspěvku 2 (dále jen "příspěvek") použijí k úhradě příspěvku osobám, které mají na příspěvek nárok 3 (dále jen "oprávněné osoby"), prostředky státního rozpočtu České republiky.

(2)

Prostředky k úhradě příspěvků čerpají plátci jednou měsíčně vždy před jimi stanoveným výplatním termínem4 jednou souhrnnou částkou pro všechny oprávněné osoby ze zvláštních výdajových účtů Ministerstva financí vedených u České národní banky příkazem k inkasu předkládaným prostřednictvím své banky. Na příkazu k inkasu plátce uvede příslušné číslo zvláštního účtu z přehledu uvedeného v příloze této vyhlášky odpovídající jeho místní krajské příslušnosti a dále konstantní symbol 6418 a jako variabilní symbol identifikační číslo organizace. Plátce předloží bance příkaz k inkasu nejméně pět dní před stanoveným výplatním termínem příspěvku. Pokud plátce na příkazu k inkasu neuvede ve variabilním symbolu identifikační číslo organizace nebo uvede chybné identifikační číslo organizace, nebude úhrada bankou provedena.

(3)

Prostředky k úhradě příspěvku čerpají plátci, s výjimkou uvedenou v odstavci 4, ve prospěch svého běžného účtu.

(4)

Ústřední orgány, okresní úřady, obce a rozpočtové organizace čerpají prostředky k úhradě příspěvku ve prospěch svého účtu cizích prostředků.

§ 2

Způsob účtování

Při účtování nároků na příspěvek, jeho příjmu ze státního rozpočtu na běžný účet nebo na účet cizích prostředků a jeho výplaty použijí plátci syntetických účtů účtové třídy 2 a 3, a to účtů 211 nebo 261 - pokladna, 221 - bankovní účty, 241 - běžný účet, 245 - ostatní běžné účty, 331 - zaměstnanci, 336 - zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení, 316 - ostatní pohledávky,6 325 - ostatní závazky,6 uvedených v účtových osnovách pro příslušný druh organizace.

§ 3

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva financí č. 250/1990 Sb․, o způsobu úhrady nákladů na vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Ing. Kočárník CSc. v. r.

Příloha k vyhlášce č. 73/1993 Sb.

Přehled

zvláštních účtů ministerstva financí pro čerpání příspěvků

plátci v příslušném kraji

 

Hlavní město Praha 1943-92129-011/0710

Středočeský kraj 1943-2124-111/0710

Jihočeský kraj 1943-2123-231/0710

Západočeský kraj 1943-2123-311/0710

Severočeský kraj 1943-2128-411/0710

Východočeský kraj 1943-2122-511/0710

Jihomoravský kraj 1943-2124-621/0710

Severomoravský kraj 1943-2128-761/0710Poznámky pod čarou:

§ 4 zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění ČSFR č. 206/1990 Sb., ve znění zákona č. 245/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona ČNR č. 37/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb. a zákona č. 183/1994 Sb.

§ 2 zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění ČSFR č. 206/1990 Sb., ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona ČNR č. 37/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb. a zákona č. 183/1994 Sb.

Zálohy na plat za příslušný měsíc, v němž nárok na výplatu příspěvku vznikl, nebo zúčtování platu za předchozí měsíc.

Pouze Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení v případě poukazů příspěvků poživatelům důchodu a rodičovského příspěvku prostřednictvím organizací spojů.

Pouze Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení v případě poukazů příspěvků poživatelům důchodu a rodičovského příspěvku prostřednictvím organizací spojů.

Poznámky pod čarou:
2

§ 4 zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění ČSFR č. 206/1990 Sb., ve znění zákona č. 245/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona ČNR č. 37/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb. a zákona č. 183/1994 Sb.

3

§ 2 zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění ČSFR č. 206/1990 Sb., ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona ČNR č. 37/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb. a zákona č. 183/1994 Sb.

4

Zálohy na plat za příslušný měsíc, v němž nárok na výplatu příspěvku vznikl, nebo zúčtování platu za předchozí měsíc.

6

Pouze Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení v případě poukazů příspěvků poživatelům důchodu a rodičovského příspěvku prostřednictvím organizací spojů.