Čekejte, prosím...
A A A
83/1993 Sb. znění účinné od 1. 2. 2004 do 31. 12. 2006
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 6/2004 Sb.

1.2.2004

 

vyhláškou č. 146/1998 Sb.

1.8.1998

 

vyhláškou č. 263/1996 Sb.

1.11.1996

 

Více...

83

 

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 19. února 1993

o stravování v zařízeních sociální péče

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. a), c) a e) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (§ 1-6)

§ 1

Tato vyhláška upravuje podmínky pro stravování v zařízeních sociální péče1 (dále jen „zařízení“), pro společné stravování starých občanů a těžce zdravotně postižených občanů zajišťované z těchto zařízení, pro stravování příjemců některých dalších služeb sociální péče (dále jen „stravování“) a stanoví výši úhrady za poskytovanou stravu.

§ 2

Stravování se poskytuje

a)

svěřencům a obyvatelům ústavů sociální péče,

b)

starým občanům,

c)

těžce zdravotně postiženým občanům,

d)

dětem umístěným ve stanici pečovatelské služby pro děti,

e)

účastníkům rekreačně výchovných táborů a sociálně zdravotních a jiných kursů,

f)

občanům vykonávajícím civilní službu,2

g)

dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby,

h)

pracovníkům zařízení podle zvláštního předpisu,3

i)

se souhlasem vedoucího zařízení dalším občanům.

§ 3

(1)

Celodenním stravováním se rozumí snídaně, oběd, večeře a dvě vedlejší jídla; u diety diabetické, bílkovinné a výživné snídaně, oběd, večeře a tři vedlejší jídla.

(2)

Dietní stravu lze poskytnout na základě doporučení příslušného lékaře; strávníkům uvedeným v § 2 písm. h) a i) lze dietní stravu poskytovat za předpokladu, že se příslušný druh diety v zařízení pravidelně připravuje.

(3)

Způsob přihlašování a odhlašování stravy stanoví vedoucí zařízení.

§ 4

Stravování se poskytuje v souladu se zásadami správné výživy, s ohledem na věk, zdravotní stav strávníků a podle stravovacích jednotek. Stravovací jednotkou se v zařízení s celodenním stravováním rozumí finanční norma průměrných nákladů na potraviny připadající na jeden ubytovací cen; v zařízení, v němž se neposkytuje celodenní stravování, se stravovací jednotkou rozumí denní finanční norma průměrných nákladů na potraviny připadající na jedno hlavní jídlo (snídani, oběd, večeři), popřípadě jedno vedlejší jídlo.

§ 5

Dodržování norem průměrných nákladů na potraviny se sleduje nejméně jednou měsíčně tak, že hodnota skutečně spotřebovaných potravin se porovnává s náklady vypočtenými podle skutečného počtu strávníků za sledované období a stravovací jednotky. Hodnota skutečně spotřebovaných potravin k 31. prosinci kalendářního roku nesmí být nižší než stanovená norma nákladů na potraviny.

§ 6

(1)

Stravování se zajišťuje přípravou stravy v zařízení, odběrem stravy z jiného zařízení, popřípadě odběrem stravy z jiných organizací.

(2)

Odběr stravy z ústavů sociální péče (dále jen „ústav“)5 do jiného zařízení, popřípadě i do domácností strávníků uvedených v § 2 písm. b), c) a i) lze sjednat jen za předpokladu dostatečné kapacity a vybavenosti stravovacích provozů ústavů, a nezhorší-li se tím úroveň stravování svěřenců a obyvatel ústavů.

(3)

Odběr stravy z jiných organizací do zařízení musí být sjednán písemně; v dohodě se sjednají zejména konkrétní podmínky odběru stravy a výše úhrady za ni.

ČÁST DRUHÁ

STRAVOVÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH

DRUZÍCH ZAŘÍZENÍ (§ 7-13)

Díl první

Stravování v ústavech (§ 7-9)

§ 7

V ústavech,5 s výjimkou domovů – penziónů pro důchodce, se poskytuje celodenní stravování jako součást komplexní péče podle stravovacích jednotek uvedených v § 8; v ústavech s denním pobytem se poskytuje oběd a dvě vedlejší jídla.

§ 8

(1)

Stravovací jednotky činí

a)

v ústavech pro tělesně postiženou mládež, v ústavech pro tělesně postiženou mládež s přidruženým mentálním postižením, v ústavech pro tělesně postiženou mládež s více vadami, v ústavech pro mentálně postiženou mládež a v samostatných odděleních nebo ústavech pro týdenní pobyt6 tělesně postižené mládeže, tělesně postižené mládeže s přidruženým mentálním postižením, tělesně postižené mládeže s více vadami nebo mentálně postižené mládeže pro svěřence těchto ústavů:

1. ve věku od 3 do 6 let

32 Kč až 47 Kč,

2. ve věku od 6 do 12 let

36 Kč až 54 Kč,

3. ve věku od 12 let

40 Kč až 63 Kč,

4. trvale upoutané na lůžko

32 Kč až 63 Kč;

pokud

se poskytuje dietní strava, zvyšují se částky stravovací jednotky o 6 Kč na osobu a den, u diety diabetické o 12 Kč na osobu a den,

b)

v samostatných odděleních nebo ústavech pro denní pobyt tělesně postižené mládeže, tělesně postižené mládeže s přidruženým mentálním postižením, tělesně postižené mládeže s více vadami a mentálně postižené mládeže pro svěřence těchto ústavů a pro mládež docházející do ústavů pro tělesně postiženou mládež:

1. ve věku od 3 do 6 let

18 Kč až 26 Kč,

2. ve věku od 6 do 12 let

20 Kč až 30 Kč,

3. ve věku od 12 let

22 Kč až 35 Kč,

4. trvale upoutané na lůžko

18 Kč až 35 Kč;

pokud

se poskytuje dietní strava, zvyšují se částky stravovací jednotky o 4 Kč na osobu a den, u diety diabetické o 8 Kč na osobu a den,

c)

v domovech důchodců a v ostatních ústavech pro dospělé občany, včetně těchto ústavů pro týdenní pobyt:6

1. u stravy normální

40 Kč až 63 Kč,

2. u stravy dietní

44 Kč až 65 Kč,

3. u diety diabetické, bílkovinné a výživné

56 Kč až 76 Kč,

d)

v samostatných odděleních nebo ústavech pro denní pobyt dospělých občanů:

1. u stravy normální

22 Kč až 35 Kč,

2. u stravy dietní

25 Kč až 36 Kč,

3. u diety diabetické, bílkovinné a výživné

31 Kč až 42 Kč.

 

(2)

Výši stravovací jednotky určí v rámci rozpětí, stanoveného v odstavci 1, příslušný orgán sociálního zabezpečení, který ústav spravuje; přitom určí rovněž finanční normu průměrných nákladů na potraviny připadající na jednotlivá hlavní a vedlejší jídla․

(3)

Zajišťuje-li ústav stravování odběrem stravy z jiných organizací, určí příslušný orgán sociálního zabezpečení, který ústav spravuje, na návrh ústavu nebo okresního ústavu sociálních služeb stravovací jednotky odchylně.

(4)

Na zlepšení stravy o svátcích se dále zvyšují náklady na potraviny o 150 Kč na osobu za kalendářní rok.

(5)

Při stravování v zotavovacích táborech, při rekreačních pobytech, zájezdech a sportovních hrách může příslušný orgán sociálního zabezpečení, který ústav spravuje, stanovit stravovací jednotku až do výše 75 Kč; tuto částku může zvýšit o 35 Kč při odběru stravy z jiných organizací.

§ 9

(1)

Obyvatelé a svěřenci ústavu hradí náklady na stravu v úhradách za ústavní a sociální péči podle zvláštního předpisu.7

(2)

Staří občané, občané těžce zdravotně postižení a dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, jimž se stravování zajišťuje z ústavů, hradí za stravu částky odpovídající pořizovací ceně surovin zvýšené o věcné a osobní náklady (dále jen "režie") související s přípravou stravy ve výši 55 % pořizovací ceny surovin pro přípravu stravy normální; částka režie se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru. Pořizovací cenou surovin se rozumí náklady na potraviny spotřebované na přípravu jídel včetně ztrát vzniklých přirozeným úbytkem surovin.

(3)

Strávníci uvedení v § 2 písm. i) hradí za stravu smluvní cenu. Smluvní cena však nesmí být nižší než součet pořizovací ceny surovin a částky režie (odstavec 2).

 

(4)

Při sportovních hrách zdravotně postižených, při zotavovacích táborech, rekreačních pobytech a zájezdech je doprovázejícím pracovníkům poskytováno stravování bezplatně, a to ve stejné hodnotě jako účastníkům sportovních her zdravotně postižených, zotavovacích táborů a rekreačních pobytů, jestliže se jim neposkytuje za příslušný den stravné podle předpisů o náhradách cestovních výdajů.8

Díl druhý

Stravování v domovech – penziónech

pro důchodce, samostatných jídelnách

s vlastní kuchyní pro důchodce

a stanicích pečovatelské služby pro děti (§ 10-12)

§ 10

(1)

Stravování v domovech – penziónech pro důchodce (dále jen „penzión“) je službou poskytovanou podle možností tohoto ústavu a požadavků obyvatel.9 Obyvatelům penziónu lze poskytnout celodenní stravování nebo jednotlivá hlavní nebo vedlejší jídla.

(2)

V samostatných jídelnách s vlastní kuchyní pro důchodce (dále jen „jídelna“)10 se poskytuje oběd.

(3)

Ve stanicích pečovatelské služby pro děti (dále jen „stanice“)11 se poskytuje celodenní stravování.

§ 11

(1)

Stravovací jednotku pro obyvatele penziónu stanoví příslušný orgán sociálního zabezpečení, který penzión spravuje, po projednání s obyvateli; přitom lze vycházet ze stravovacích jednotek stanovených pro obyvatele ústavů [§ 8 odst. 1 písm. c)].

(2)

Stravovací jednotku pro důchodce stravující se v jídelně a děti umístěné ve stanici stanoví příslušný orgán sociálního zabezpečení, který tato zařízení spravuje; přitom lze vycházet z 35 % hodnoty stravovací jednotky stanovené pro obyvatele ústavů [§ 8 odst. 1 písm. c)], jde-li o jídelnu, a ze stravovací jednotky stanovené pro svěřence ústavů [§ 8 odst. 1 písm. a)], jde-li o stanici.

§ 12

(1)

Obyvatelé penziónů, staří občané, občané těžce zdravotně postižení a dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, jimž se stravování zajišťuje z penziónu , hradí za stravu částky určené podle § 9 odst. 2 a 3.

(2)

Staří občané, občané těžce zdravotně postižení a dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, jimž se stravování zajišťuje z jídelny, hradí za stravu částky odpovídající pořizovací ceně surovin zvýšené až o skutečnou výši režie související s přípravou stravy.

 

(3)

Rodiče dětí umístěných ve stanici nebo jiné osoby odpovědné za jejich výchovu hradí za stravu částky určené podle § 9 odst. 2.

 

(4)

Strávníci uvedení v § 2 písm. i) hradí za stravu poskytovanou v penziónu, jídelně nebo stanici smluvní cenu.

Díl třetí

Stravování v rekreačně výchovných táborech

a sociálně zdravotních a jiných kursech (§ 13)

§ 13

(1)

Při stravování v rekreačně výchovných táborech a sociálně zdravotních a jiných kursech (dále jen "kurs") stanoví stravovací jednotku příslušný orgán sociálního zabezpečení, který kurs pořádá (dále jen "pořadatel"), až do výše 75 Kč při celodenním stravování.

(2)

Zajišťuje-li pořadatel stravování dovozem z jiných organizací nebo v jiných organizacích, může zvýšit stravovací jednotku až o dalších 35 Kč .

(3)

Účastníkům kursu se stravování poskytuje bezplatně; pracovníkům pořadatele se stravování poskytuje za podmínek stanovených v § 9 odst. 4. Jestliže pracovníku pořadatele není strava poskytována bezplatně, hradí úhradu za stravu v částkách stanovených podle § 9 odst. 2.

ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 14-17)

§ 14

(1)

Je-li stravování zajišťováno odběrem stravy z jiných organizací, hradí strávníci za stravu částky sjednané v dohodě (§ 6 odst. 3).

(2)

Příslušný orgán sociálního zabezpečení může uhradit zařízení nebo jiné organizaci, v níž se zabezpečuje stravování starých a těžce zdravotně postižených občanů, ze svého rozpočtu režii do výše 55 % pořizovací ceny surovin pro přípravu stravy normální.

(3)

Výši stravovací jednotky občana vykonávajícího civilní službu stanoví zvláštní předpis.12

§ 15

Sociálně potřebným starým občanům a občanům těžce zdravotně postiženým lze poskytnout příspěvek na společné stravování podle zvláštního předpisu.13

§ 16

Zrušuje se vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 329/1990 Sb., vyhlášky č. 301/1992 Sb. a vyhlášky č. 413/1992 Sb.

§ 17

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1993.

Ministr:

Ing. Vodička v. r.Poznámky pod čarou:

§ 45 zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení.

§ 7 odst. 1 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě.

Nařízení vlády ČSSR č. 137/1989 Sb., o závodním stravování.

§ 61 odst. 1 vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení.

§ 61 odst. 1 vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení.

§ 74 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění vyhlášky č. 137/1994 Sb.

§ 74 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění vyhlášky č. 137/1994 Sb.

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče.

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

§ 73 odst. 3 vyhlášky č. 182/1991 Sb.

§ 105 vyhlášky č. 182/1991 Sb.

§ 101 vyhlášky č. 182/1991 Sb.

§ 7 odst. 1 zákona č. 18/1992 Sb.

§ 48 vyhlášky č. 182/1991 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

§ 45 zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení.

2

§ 7 odst. 1 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě.

3

Nařízení vlády ČSSR č. 137/1989 Sb., o závodním stravování.

5

§ 61 odst. 1 vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení.

6

§ 74 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění vyhlášky č. 137/1994 Sb.

7

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče.

8

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

9

§ 73 odst. 3 vyhlášky č. 182/1991 Sb.

10

§ 105 vyhlášky č. 182/1991 Sb.

11

§ 101 vyhlášky č. 182/1991 Sb.

12

§ 7 odst. 1 zákona č. 18/1992 Sb.

13

§ 48 vyhlášky č. 182/1991 Sb.