Čekejte, prosím...
A A A
85/1993 Sb. znění účinné od 1. 3. 1993 do 31. 12. 2004

85

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. ledna 1993,

kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 372/1992 Sb.,

kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby

 

Vláda nařizuje podle § 14 odst. 1 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě:

Čl. I

Nařízení vlády České republiky č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby, se mění takto:

1.

V § 4 se slova "jen na základě doporučení (závěrů) lékařské komise 3) " nahrazují slovy "pouze na základě posudku jím určeného lékaře".

Poznámka pod čarou č. 3 se vypouští.

 

2.

§ 5 odst. 1 zní:

"(1) Organizace, v níž se vykonává civilní služba, je povinna zajistit občanu tuto službu vykonávajícímu bezplatné ubytování, poskytnout mu bezplatně pracovní oděv, 4) stravu nejméně třikrát denně v hodnotě stravovací normy vojáka v základní službě, služné ve výši odpovídající služnému vojína v základní službě a příspěvek na ošacení ve výši 150,- Kč․ V případě služební cesty se občanu vykonávajícímu civilní službu poskytne částka na stravu ve výši stravovací normy vojáka v základní službě a příplatek ve výši 14,40 Kč na celý kalendářní den; netrvá-li služební cesta celý kalendářní den, tato částka se poměrně sníží.".

 

3.

V § 7 odst. 2 se slova "lékařskou komisí" nahrazují slovy "jím určeným lékařem".

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

 

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Vodička v. r.