Čekejte, prosím...
A A A
165/2004 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 312/2013 Sb.

1.1.2014

 

165

 

ZÁKON

ze dne 18. března 2004,

kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 578/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , nedojde-li ke změnám v územním členění státu k jinému datu“.

 

2.

V § 4 odstavec 1 zní:

(1) Úřad s rozšířenou působností provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin, a to u všech matričních úřadů ve svém územním obvodu nejméně jednou ročně.“.

 

3.

V § 9 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

(1) Matrikářem může být občan, který je zaměstnancem obce, v hlavním městě Praze zaměstnancem městské části, která má působnost matričního úřadu, prokázal odborné znalosti zkouškou u úřadu s rozšířenou působností nebo krajského úřadu, popřípadě zkouškou zvláštní odborné způsobilosti na úseku matrik a státního občanství podle zvláštního zákona.1a)

__________

1a) § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.“.

 

4.

V § 33 odst. 2 se za slova „ověří z“ vkládají slova „informačního systému“ a za slova „evidence obyvatel,“ se vkládají slova „nebo informačního systému občanských průkazů,“.

 

5.

V § 43 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; nelze-li cizozemský matriční doklad pro závažnou překážku předložit, je možno provést zápis i na podkladě jiných veřejných listin“.

 

6.

V § 43 se odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 17) zrušuje.

 

7.

V § 45 se věta poslední zrušuje.

 

8.

V § 57 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 19a) zní:

(2) Listiny uvedené v odstavci 1 musí být opatřeny potřebnými ověřeními.19a) Matriční úřad může potřebná ověření listin prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

__________

19a)

§ 52 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním.“.

 

9.

§ 69 zní:

§ 69

 

(1) Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice․

(2) Při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství užívat, v mužském tvaru, jde-li o

a)

cizinku,

b)

občanku, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,

c)

občanku, jejíž manžel je cizinec,

d)

občanku, která je jiné než české národnosti.

(3) Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru, je-li dítě

a)

cizincem,

b)

občanem, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,

c)

občanem, jehož jeden z rodičů je cizincem,

d)

občanem, který je jiné než české národnosti.

Není-li jeden rodič znám, nebo je-li rodič pravomocným rozhodnutím soudu zbaven rodičovské zodpovědnosti, nebo je mu výkon rodičovské zodpovědnosti pozastaven, anebo je-li pravomocným rozhodnutím soudu rodič zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je jeho způsobilost k právním úkonům omezena, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle prohlášení druhého z rodičů.

(4) Při zápisu úmrtí cizinky se uvede v matriční knize příjmení ženy, jíž se zápis týká, v mužském tvaru, je-li jeho užívání prokázáno matričním dokladem, popřípadě jinou veřejnou listinou.“.

 

10.

V § 70 se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která zní: „Prohlásil-li občan při uzavírání manželství, že spolu se společným příjmením bude užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí, nelze prohlášením upustit od užívání společného příjmení, jestliže toto manželství trvá.“.

 

11.

V § 72 odst. 6 se za slovo „povolen“ vkládá slovo „trvalý“.

 

12.

Na konci textu § 84 se doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. 22).

Poznámka pod čarou č. 22) zní:

__________

22) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon

č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

13.

V § 84 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) Pro výkon státní správy na úseku matrik využívá ministerstvo a matriční úřady z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a)

jméno, popřípadě jména, datum a místo všech jejich změn,

b)

příjmení, rodné příjmení, datum a místo všech jejich změn,

c)

rodné číslo, datum a důvod jeho změny,

d)

datum a místo narození,

e)

adresa místa pobytu,

f)

státní občanství,

g)

osobní stav, datum a místo jeho změny,

h)

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

i)

datum a místo úmrtí, případně prohlášení fyzické osoby za mrtvou,

j)

datum a místo osvojení.

(3) Pro výkon státní správy na úseku matrik využívá ministerstvo a matriční úřady z informačního systému evidence občanských průkazů tyto údaje:

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana,

b)

číslo, popřípadě série občanského průkazu,

c)

datum a místo vydání občanského průkazu,

d)

platnost občanského průkazu,

e)

číslo, popřípadě série ztracených a odcizených občanských průkazů.“.

 

14.

V § 87 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

 

15.

V § 87 odst. 1 se za číslo „56,“ vkládají slova „§ 57 odst. 2, §“.

 

16.

V § 89 se číslo „2004“ nahrazuje číslem „2006“.

 

17.

§ 93 se zrušuje.

 

18.

V § 96 písm. b) se za slovo „vedení“ vkládají slova „předem svázaných“.

 

19.

V § 100 se číslo „2004“ nahrazuje číslem „2006“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Matriční události, matriční skutečnosti, změny a opravy se ode dne vyhlášení tohoto zákona do 31. 12. 2005 mohou vést souběžně pomocí výpočetní techniky. Sbírku listin podle § 8 odst. 1 tvoří v takovém případě též výtisk počítačového záznamu.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.