Čekejte, prosím...
A A A
524/2004 Sb. znění účinné od 13. 10. 2004 do 20. 8. 2009

524

 

VYHLÁŠKA

ze dne 4. října 2004

o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, (dále jen „zákon“):

§ 1

Akreditace zařízení

(1)

Akreditací zařízení se rozumí pověření zařízení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k provádění rekvalifikace pro vymezenou pracovní činnost podle vzdělávacího programu a k vydávání osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

(2)

Podmínkou pro získání akreditace je

a)

podání žádosti o akreditaci se správnými a úplnými údaji podle odstavce 3 právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, které mají v předmětu podnikání nebo v předmětu činnosti poskytování vzdělávacích služeb,

b)

doložení odpovídajícího personálního, prostorového, materiálního a technického zabezpečení vzdělávacího programu,

c)

doložení vhodností vzdělávacího programu z hlediska stanovení výsledků vzdělávání, vymezení obsahu a rozsahu vzdělávání, volby forem a metod výuky a způsobů ověřování výsledků vzdělávání v rekvalifikaci.

(3)

Žádost o akreditaci obsahuje

a)

identifikační údaje podle § 5 zákona,

b)

průkaz živnostenského oprávnění, budou-li vzdělávací služby poskytovány jako živnost, nebo jiný doklad, z něhož vyplývá, že předmětem činnosti zařízení je poskytování vzdělávacích služeb,

c)

uvedení pracovní činnosti, na kterou bude rekvalifikace zabezpečována,

d)

jméno, popř. jména, příjmení a datum narození fyzické osoby, která bude odpovídat za odbornou úroveň rekvalifikace, a doložení její kvalifikace a odborné praxe1 ,

e)

název vzdělávacího programu,

f)

profil absolventa, ve kterém budou srozumitelně, konkrétně a jednoznačně uvedeny ověřitelné výsledky vzdělávání, popř. pracovní činnosti, pro něž je rekvalifikace určena,

g)

podmínky (vstupní předpoklady) pro přijetí účastníka do vzdělávacího programu,

h)

organizační formy a metody výuky, včetně rámcového rozvrhu hodin výukového dne, jedná-li se o prezenční výuku,

i)

uvedení způsobu a forem ověření získaných znalostí a dovedností,

j)

učební plán, jehož obsahem je seznam vzdělávacích předmětů s určenou hodinovou dotací, s celkovým součtem hodin výuky rozčleněným na počet hodin teoretické přípravy, počet hodin praktické přípravy a počet hodin zkoušek,

k)

učební osnovy, které zahrnují obsah učebního plánu rozpracovaný v podrobnostech tak, aby bylo zřejmé, co je obsahem výuky u jednotlivých hesel učebního plánu, a dále konkretizované výsledky vzdělávání v jednotlivých oblastech, popřípadě blocích nebo modulech, pokud je do nich vzdělávací program členěn,

l)

seznam literatury používané v programu a doporučené literatury, u distanční formy výuky vzorový studijní materiál,

m)

vzor osvědčení o rekvalifikaci, které bude vydáváno po úspěšném ukončení vzdělávacího programu, s uvedením názvu vzdělávacího programu, pracovní činnosti, na kterou byla rekvalifikace prováděna, a hodinové dotace výuky podle jednotlivých předmětů,

n)

údaje o odbornosti, kvalifikaci, odborné a pedagogické praxi lektorů pro výuku jednotlivých předmětů,

o)

informaci o prostorovém, materiálním a technickém zabezpečení vzdělávacího programu,

p)

doklad o zaplacení správního poplatku2 .

(4)

Akreditace se uděluje na dobu 3 let.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministryně:

JUDr. Buzková v. r.Poznámky pod čarou:

Například zákon č. 18/2004 Sb․, o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

Například zákon č. 18/2004 Sb․, o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů.

2

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.