Čekejte, prosím...
A A A
6/2004 Sb. znění účinné od 1. 2. 2004 do 31. 12. 2006

6

 

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2003,

kterou se mění vyhláška č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče,

ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. a) a c) zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 144/1991 Sb. a zákona č. 582/1991 Sb., a podle § 177a odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 37/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 139/1994 Sb., vyhlášky č. 147/1995 Sb., vyhlášky č. 263/1996 Sb. a vyhlášky č. 146/1998 Sb., se mění takto:

1.

V § 8 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 6) zní:

(1) Stravovací jednotky činí

a)

v ústavech pro tělesně postiženou mládež, v ústavech pro tělesně postiženou mládež s přidruženým mentálním postižením, v ústavech pro tělesně postiženou mládež s více vadami, v ústavech pro mentálně postiženou mládež a v samostatných odděleních nebo ústavech pro týdenní pobyt6) tělesně postižené mládeže, tělesně postižené mládeže s přidruženým mentálním postižením, tělesně postižené mládeže s více vadami nebo mentálně postižené mládeže pro svěřence těchto ústavů:

1. ve věku od 3 do 6 let

32 Kč až 47 Kč,

2. ve věku od 6 do 12 let

36 Kč až 54 Kč,

3. ve věku od 12 let

40 Kč až 63 Kč,

4. trvale upoutané na lůžko

32 Kč až 63 Kč;

pokud se poskytuje dietní strava, zvyšují se částky stravovací jednotky o 6 Kč na osobu a den, u diety diabetické o 12 Kč na osobu a den,

b)

v samostatných odděleních nebo ústavech pro denní pobyt tělesně postižené mládeže, tělesně postižené mládeže s přidruženým mentálním postižením, tělesně postižené mládeže s více vadami a mentálně postižené mládeže pro svěřence těchto ústavů a pro mládež docházející do ústavů pro tělesně postiženou mládež:

1․ ve věku od 3 do 6 let

18 Kč až 26 Kč,

2. ve věku od 6 do 12 let

20 Kč až 30 Kč,

3. ve věku od 12 let

22 Kč až 35 Kč,

4. trvale upoutané na lůžko

18 Kč až 35 Kč;

pokud se poskytuje dietní strava, zvyšují se částky stravovací jednotky o 4 Kč na osobu a den, u diety diabetické o 8 Kč na osobu a den,

c)

v domovech důchodců a v ostatních ústavech pro dospělé občany, včetně těchto ústavů pro týdenní pobyt:6)

1. u stravy normální

40 Kč až 63 Kč,

2. u stravy dietní

44 Kč až 65 Kč,

3. u diety diabetické, bílkovinné a výživné

56 Kč až 76 Kč,

d)

v samostatných odděleních nebo ústavech pro denní pobyt dospělých občanů:

1. u stravy normální

22 Kč až 35 Kč,

2. u stravy dietní

25 Kč až 36 Kč,

3. u diety diabetické, bílkovinné a výživné

31 Kč až 42 Kč.

__________

6)

§ 74 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění vyhlášky č. 137/1994 Sb.“.

 

2.

V § 8 odst. 5 části věty za středníkem se za slovo „zvýšit“ vkládá slovo „“.

 

3.

V § 9 odst. 2 se slovo „desetihaléře“ nahrazuje slovy „celé koruny směrem nahoru“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2004.

Ministr:

Ing. Škromach v. r.