Čekejte, prosím...
A A A
166/2005 Sb. znění účinné od 1. 4. 2016
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 74/2016 Sb.

1.4.2016

 

vyhláškou č. 390/2006 Sb.

8.8.2006

 

166

 

VYHLÁŠKA

ze dne 15. dubna 2005,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000

 

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 3 odst. 2, § 5 odst. 7 a v dohodě s Ministerstvem zemědělství podle § 5a odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

(K § 3 odst. 2 zákona)

Seznam typů evropských stanovišť1, které se vyskytují na území České republiky, včetně prioritních stanovišť, je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

(K § 3 odst. 2 zákona)

Seznam evropsky významných druhů2, které se vyskytují na území České republiky, včetně druhů vyžadujících zvláštní územní ochranu, je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 3

zrušeno

§ 4

(K § 5a odst. 4 zákona)

Seznam druhů ptáků, na jejichž držení, prodej, přepravu za účelem prodeje, držení a chov za účelem prodeje a nabízení za účelem prodeje se nevztahuje ustanovení § 5a odst. 1 písm. e) a odst. 2 zákona, je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 5

(K § 5a odst. 4 zákona)

Seznam druhů ptáků, na jejichž lov, vymezený a prováděný v souladu se zvláštními právními předpisy3, se nevztahuje zákaz uvedený v § 5a odst. 1 písm. a) a e) zákona, je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

RNDr. Ambrozek v. r.

Příloha č. 1

Seznam typů přírodních stanovišť v zájmu evropských společenství, vyskytujících se na území české republiky

Prioritní stanoviště jsou označena hvězdičkou (*). Kód odpovídá kódu soustavy Natura 2000.

 

KÓD

PRIORITNÍ STANOVIŠTĚ

Název stanoviště

POBŘEŽNÍ A HALOFYTNÍ STANOVIŠTĚ

1340

*

Vnitrozemské slané louky

POBŘEŽNÍ PÍSEČNÉ DUNY A KONTINENTÁLNÍ DUNY

2330

 

Vnitrozemské duny s otevřenými travinnými porosty s druhy rodů CorynephorusAgrostis

SLADKOVODNÍ STANOVIŠTĚ

3130

 

Oligotrofní až mesotrofní stojaté vody s vegetací typu Littorelletea uniflorae anebo Isoëto-Nanojuncetea

3140

 

Tvrdé oligo-mesotrofní vody s bentickou vegetací s druhy rodu Chara

3150

 

Přírodní eutrofní jezera s vegetačními typy Magnopotamion nebo Hydrocharition

3160

 

Přírodní dystrofní jezera a tůně

3220

 

Alpínské vodní toky a bylinná vegetace podél břehů

3230

 

Alpínské vodní toky a jejich dřevinná pobřežní vegetace

s druhem Myricaria germanica

3240

 

Alpínské vodní toky a jejich dřevinná pobřežní vegetace

s druhem Salix elaeagnos

3260

 

Vodní tok od nížin po hory s vegetačními typy Ranunculion fluitantisCallitricho-Batrachion

3270

 

Bahnité říční břehy s vegetačními typy Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.

VŘESOVIŠTĚ A KŘOVINY MÍRNÉHO PÁSU

4030

 

Evropská suchá vřesoviště

4060

 

Alpínská a boreální vřesoviště

4070

*

Křovinné porosty s druhy Pinus mugoRhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

4080

 

Subarktické vrbové křoviny

40A0

*

Kontinentální opadavé křoviny

TVRDOLISTÉ KŘOVINY

5130

 

Porosty Juniperus communis na vřesovištích nebo travinných porostech na vápencích

PŘIROZENÉ A POLOPŘIROZENÉ TRAVINNÉ FORMACE

6110

*

Skalní vápnomilné nebo basofilní travinné porosty (Alysso-Sedion albi)

6150

 

Alpínské a boreální travinné porosty na křemičitém podloží

6190

 

Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210

*

význačná naleziště vstavačovitých

Facie polopřirozených suchých travinných porostů a křovin na vápenitých podložích (Festuco-Brometalia)

6230

*

Druhově bohaté smilkové (rod Nardus) travinné porosty na křemičitých podložích v horských oblastech (a v podhorských oblastech kontinentální Evropy)

6240

*

Subpanonské stepní travinné porosty

6250

*

Panonské sprašové stepní travinné porosty

6260

*

Panonské písčité stepi

6410

 

Bezkolencové louky (Molinia spp.) na vápenitých, rašelinných nebo hlinitosiltových těžkých půdách (Molinion caeruleae)

6430

 

Vlhkomilná vysokostébelná lemová společenstva nížin a horského až alpínského výškového stupně

6440

 

Nivní louky říčních údolí s vegetací typu Cnidion dubii

6510

 

Nížinné sečené louky s druhy Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis

6520

 

Horské sečené louky

VRCHOVIŠTĚ, RAŠELINIŠTĚ A SLATINIŠTĚ

7110

*

Aktivní vrchoviště

7120

 

Degradovaná vrchoviště dosud schopná přirozené obnovy

7140

 

Přechodová rašeliniště a třasoviska

7150

 

Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)

7210

*

Vápenité slatiny s Cladium mariscus a společenstvem Caricion davallianae

7220

*

Prameniště s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

7230

 

Bazická slatiniště

SKALNÍ STANOVIŠTĚ A JESKYNĚ

8110

 

Křemičité suti horského až sněžního stupně (Androsacetalia alpinaeGaleopsietalia ladani)

8150

 

Křemičité suti středoevropských vysočin

8160

*

Středoevropské vápencové suti pahorkatinného a horského stupně

8210

 

Vápencové skalní svahy s chasmofytní vegetací

8220

 

Křemičité skalní svahy s chasmofytní vegetací

8230

 

Křemičité skály s pionýrskou vegetací (Sedo-Scleranthion nebo Sedo albi-Veronicion dillenii)

8310

 

Jeskyně nepřístupné veřejnosti

LESY

9110

 

Bučiny typu Luzulo-Fagetum

9130

 

Bučiny typu Asperulo-Fagetum

9140

 

Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer spp.) a šťovíkem Rumex arifolius

9150

 

Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)

9170

 

Dubohabrové lesy typu Galio-Carpinetum

9180

*

Lesy typu Tilio-Acerion na svazích, sutích a ve stržích

9190

 

Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých rovinách

91D0

*

Rašelinné lesy

91E0

*

Lužní lesy s olší lepkavou (Alnus glutinosa) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

 

Břehové smíšené lesy s Quercus robur, Ulmus laevisUlmus minor, Fraxinus excelsior nebo Fraxinus angustifolia podél velkých řek (Ulmenion minoris)

91G0

*

Panonské dubohabrové lesy s Quercus petraeaCarpinus betulus

91H0

*

Panonské šípákové doubravy s Quercus pubescens

91I0

*

Eurosibiřské stepní doubravy (Quercus spp.).

91T0

 

Středoevropské lišejníkové bory s borovicí lesní

91U0

 

Sarmatské stepní bory

9410

 

Acidofilní smrčiny horského až subalpínského výškového stupně (Vaccinio-Piceetea)

Příloha č. 2

Seznam druhů v zájmu evropských společenství, vyskytujících se na území české republiky

A. Druhy živočichů a rostlin vyžadující zvláštní územní ochranu

[Prioritní druhy jsou v levém sloupci označeny hvězdičkou ().]

 

Prioritní druh

Český název

Latinský název

SAVCI

 

bobr evropský

Castor fiber

*

medvěd hnědý

Ursus arctos

 

netopýr brvitý

Myotis emarginatus

 

netopýr černý

Barbastella barbastellus

 

netopýr pobřežní

Myotis dasycneme

 

netopýr velkouchý

Myotis bechsteinii

 

netopýr velký

Myotis myotis

 

netopýr východní

Myotis blythii

 

rys ostrovid

Lynx lynx

 

sysel obecný

Spermophilus citellus

 

tchoř stepní

Mustela eversmanii

*

vlk

Canis lupus

 

vrápenec malý

Rhinolophus hipposideros

 

vrápenec velký

Rhinolophus ferrumequinum

 

vydra říční

Lutra lutra

PLAZI

 

želva bahenní

Emys orbicularis

OBOJŽIVELNÍCI

 

čolek dravý

Triturus carnifex

 

čolek dunajský

Triturus dobrogicus

 

čolek karpatský

Triturus montandoni

 

čolek velký

Triturus cristatus

 

kuňka ohnivá

Bombina bombina

 

kuňka žlutobřichá

Bombina variegata

KRUHOÚSTÍ A RYBY

 

bolen dravý

Aspius aspius

 

drsek menší

Zingel streber

 

drsek větší

Zingel zingel

 

hořavka duhová

Rhodeus sericeus amarus

 

hrouzek běloploutvý

Gobio albipinnatus

 

hrouzek Kesslerův

Gobio kessleri

 

ježdík dunajský

Gymnocephalus baloni

 

ježdík žlutý

Gymnocephalus schraetzer

 

losos obecný

Salmo salar

 

mihule potoční

Lampetra planeri

 

mihule říční

Lampetra fluviatilis

 

mihule ukrajinská

Eudontomyzon mariae

 

ostrucha křivočará

Pelecus cultratus

 

piskoř pruhovaný

Misgurnus fosilis

 

sekavčík horský

Sabanejewia aurata(balcanica)

 

sekavec sp.

Cobitis sp.

 

vranka obecná

Cottus gobio

MOTÝLI

*

babočka bílé L

Nymphalis vau-album

 

bělásek východní

Leptidea morsei

 

bourovec trnkový

Eriogaster catax

 

hnědásek chrastavcový

Euphydryas aurinia

 

hnědásek osikový

Hypodryas maturna

 

modrásek stepní

Polymmatus eroides

 

modrásek bahenní

Maculinea nausithous

 

modrásek očkovaný

Maculinea teleius

 

ohniváček černočárný

Lycaena dispar

 

ohniváček rdesnový

Lycaena helle

*

přástevník kostivalový

Panaxia quadriopunctata

 

žluťásek barvoměnný

Colias myrmidone

BROUCI

 

 

Boros schneideri

*

 

Phryganophilus ruficollis

 

 

Rhysodes sulcatus

 

 

Stephanopachys substriatus

 

chrobák

Bolbelasmus unicornis

 

kovařík

Limoniscus violaceus

 

lesák rumělkový

Cucujus cinnaberinus

*

páchník hnědý

Osmoderma eremita

 

potápník

Graphoderus bilineatus

 

potápník široký

Dytiscus latissimus

 

roháč obecný

Lucanus cervus

 

střevlík

Carabus hungaricus

 

střevlík

Carabus variolosus

*

střevlík Ménetriesův

Carabus menetriesi pacholei

*

tesařík alpský

Rosalia alpina

 

tesařík obrovský

Cerambyx cerdo

ROVNOKŘÍDLÍ

 

saranče

Stenobothrus eurasius

VÁŽKY

 

klínatka rohatá

Ophiogomphus cecilia

 

páskovec velký

Cordulegaster heros

 

šidélko přílbovité

Coenagrion mercuriale

 

šidélko ozdobné

Coenagrion ornatum

 

vážka jasnoskvrnná

Leucorrhinia pectoralis

ŠTÍRCI

 

štírek

Anthrenochernes stellae

KORÝŠI

*

rak kamenáč

Austropotamobius torrentium

MĚKKÝŠI

 

perlorodka říční

Margaritifera margaritifera

 

svinutec tenký

Anisus vorticulus

 

velevrub tupý

Unio crassus

 

vrkoč bažinný

Vertigo moulinsiana

 

vrkoč Geyerův

Vertigo geyeri

 

vrkoč útlý

Vertigo angustior

CÉVNATÉ ROSTLINY

 

aldrovandka měchýřkatá

Aldrovanda vesiculosa

 

hadinec červený

Echium maculatum

 

hlízovec Loeselův

Liparis loeselii

*

hořeček mnohotvarý český

Gentianella praecox subsp. bohemica

*

hvozdík Lumnitzerův

Dianthus lumnitzeri

*

hvozdík moravský

Dianthus moravicus

*

hvozdík písečný český

Dianthus arenarius subsp. bohemicus

 

jazýček jadranský

Himantoglossum adriaticum

 

katrán tatarský

Crambe tataria

*

kavyl olysalý

Stipa zalesskii

 

koniklec otevřený

Pulsatilla patens

 

koniklec velkokvětý

Pulsatilla grandis

 

kosatec skalní písečný

Iris humilis subsp. arenaria

*

kuřička hadcová

Minuartia smejkalii

*

lipnice jesenická

Poa riphaea

 

lněnka bezlistenná

Thesium ebracteatum

 

matizna bahenní

Angelica palustris

 

mečík bahenní

Gladiolus palustris

 

oměj tuhý moravský

Aconitum firmum subsp. moravicum

*

pelyněk Pančičův

Artemisia pancicii

 

pcháč žlutoostenný

Cirsium brachycephalum

 

popelivka sibiřská

Ligularia sibirica

 

puchýřka útlá

Coleanthus subtilis

*

rožec kuřičkolistý

Cerastium alsinifolium

*

sinokvět chrpovitý

Jurinea cyanoides

 

sleziník nepravý

Asplenium adulterinum

*

srpice karbincolistá

Serratula lycopifolia

 

stařinec dlouholistý moravský

Tephroseris longifolia subsp. moravica

 

střevíčník pantoflíček

Cypripedium calceolus

*

svízel sudetský

Galium sudeticum

 

včelník rakouský

Dracocephalum austriacum

 

vláskatec tajemný

Trichomanes speciosum

*

všivec krkonošský

Pedicularis sudetica

*

zvonek český

Campanula bohemica

*

zvonek jesenický

Campanula gelida

 

zvonovec liliolistý

Adenophora liliifolia

 

žabníček vzplývavý

Luronium natans

BEZCÉVNÉ ROSTLINY

 

dvouhrotec zelený

Dicranum viride

 

kýlnatka Massalongova

Scapania massalongoi

 

mozolka skalní

Mannia triandra

 

poparka dlouhoštětá

Meesia longiseta

 

srpnatka fermežová

Hamatocaulis vernicosus

 

šikoušek zelený

Buxbaumia viridis

 

šurpek Rogerův

Orthotrichum rogeri

 

vycpálka okrouhlá

Notothylas orbicularis

 

B. druhy živočichů a rostlin vyžadující přísnou ochranu

SAVCI

bobr evropský

Castor fiber

kočka divoká

Felis silvestris

křeček polní

Cricetus cricetus

medvěd hnědý

Ursus arctos

myšivka horská

Sicista betulina

netopýři – všechny druhy

Microchiroptera

plch lesní

Dryomys nitedula

plšík lískový

Muscardinus avellanarius

rys ostrovid

Lynx lynx

sysel obecný

Spermophilus citellus

tchoř stepní

Mustela eversmanii

vlk

Canis lupus

vydra říční

Lutra lutra

PLAZI

ještěrka obecná

Lacerta agilis

ještěrka zední

Podarcis muralis

ještěrka zelená

Lacerta viridis

užovka hladká

Coronella austriaca

užovka podplamatá

Natrix tessellata

užovka stromová

Elaphe longissima

želva bahenní

Emys orbicularis

OBOJŽIVELNÍCI

blatnice skvrnitá

Pelobates fuscus

čolek dravý

Triturus carnifex

čolek karpatský

Triturus montandoni

čolek velký

Triturus cristatus

kuňka ohnivá

Bombina bombina

kuňka žlutobřichá

Bombina variegata

ropucha krátkonohá

Bufo calamita

ropucha zelená

Bufo viridis

rosnička zelená

Hyla arborea

skokan krátkonohý

Rana lessonae

skokan ostronosý

Rana arvalis

skokan štíhlý

Rana dalmatina

RYBY

ježdík dunajský

Gymnocephalus baloni

MOTÝLI

babočka bílé L

Nymphalis vau-album

bělásek východní

Leptidea morsei

bourovec trnkový

Eriogaster catax

hnědásek osikový

Hypodryas maturna

jasoň červenooký

Parnassius apollo

jasoň dymnivkový

Parnassius mnemosyne

lišaj pupalkový

Proserpinus proserpina

modrásek černoskvrný

Maculinea arion

modrásek bahenní

Maculinea nausithous

modrásek očkovaný

Maculinea teleius

modrásek stepní

Polymmatus eroides

ohniváček černočárný

Lycaena dispar

ohniváček rdesnový

Lycaena helle

okáč hnědý

Coenonympha hero

okáč jílkový

Lopinga achine

okáč sudetský

Erebia sudetica

pestrokřídlec podražcový

Zerynthia polyxena

žluťásek barvoměnný

Colias myrmidone

BROUCI

 

Phryganophilus ruficollis

chrobák

Bolbelasmus unicornis

lesák rumělkový

Cucujus cinnaberinus

páchník hnědý

Osmoderma eremita

potápník

Graphoderus bilineatus

potápník široký

Dytiscus latissimus

střevlík

Carabus hungaricus

střevlík

Carabus variolosus

tesařík alpský

Rosalia alpina

tesařík obrovský

Cerambyx cerdo

ROVNOKŘÍDLÍ

kobylka sága

Saga pedo

saranče

Stenobothrus eurasius

VÁŽKY

klínatka rohatá

Ophiogomphus cecilia

klínatka žlutonohá

Stylurus flavipes

šídlatka kroužkovaná

Sympecma braueri

vážka běloústá

Leucorrhinia albifrons

vážka jasnoskvrnná

Leucorrhinia pectoralis

vážka široká

Leucorrhinia caudalis

MĚKKÝŠI

svinutec tenký

Anisus vorticulus

velevrub tupý

Unio crassus

CÉVNATÉ ROSTLINY

aldrovandka měchýřkatá

Aldrovanda vesiculosa

hadinec červený

Echium maculatum

hlízovec Loeselův

Liparis loeselii

hořeček mnohotvarý český

Gentianella praecox subsp. bohemica

hvozdík Lumnitzerův

Dianthus lumnitzeri

hvozdík moravský

Dianthus moravicus

hvozdík písečný český

Dianthus arenarius subsp. bohemicus

jazýček jadranský

Himantoglossum adriaticum

katrán tatarský

Crambe tataria

kavyl olysalý

Stipa zalesskii

koniklec otevřený

Pulsatilla patens

koniklec velkokvětý

Pulsatilla grandis

kosatec skalní písečný

Iris humilis subsp. arenaria

kuřička hadcová

Minuartia smejkalii

lipnice jesenická

Poa riphaea

lněnka bezlistenná

Thesium ebracteatum

matizna bahenní

Angelica palustris

mečík bahenní

Gladiolus palustris

oměj tuhý moravský

Aconitum firmum subsp. moravicum

pelyněk Pančičův

Artemisia pancicii

pcháč žlutoostenný

Cirsium brachycephalum

puštička pouzdernatá

Lindernia procumbens

popelivka sibiřská

Ligularia sibirica

puchýřka útlá

Coleanthus subtilis

rožec kuřičkolistý

Cerastium alsinifolium

sinokvět chrpovitý

Jurinea cyanoides

sleziník nepravý

Asplenium adulterinum

srpice karbincolistá

Serratula lycopifolia

stařinec dlouholistý moravský

Tephroseris longifolia subsp. moravica

střevíčník pantoflíček

Cypripedium calceolus

svízel sudetský

Galium sudeticum

včelník rakouský

Dracocephalum austriacum

vláskatec tajemný

Trichomanes speciosum

všivec krkonošský

Pedicularis sudetica

zvonek český

Campanula bohemica

zvonek jesenický

Campanula gelida

zvonovec liliolistý

Adenophora liliifolia

žabníček vzplývavý

Luronium natans

 

C.

Druhy živočichů a rostlin, jejichž odebírání z volné přírody a využívání může být předmětem určitých opatření na jejich obhospodařování

SAVCI

kamzík horský

Rupicapra rupicapra

kuna lesní

Martes martes

tchoř tmavý

Mustela putorius

OBOJŽIVELNÍCI

skokan hnědý

Rana temporaria

skokan skřehotavý

Rana ridibunda

skokan zelený

Rana esculenta

RYBY

bolen dravý

Aspius aspius

drsek větší

Zingel zingel

hlavatka podunajská

Hucho hucho

jeseter malý

Acipenser ruthenus

ježdík žlutý

Gymnocephalus schraetzer

lipan podhorní

Thymallus thymallus

losos obecný

Salmo salar

mihule říční

Lampetra fluviatilis

ostrucha křivočará

Pelecus cultratus

parma obecná

Barbus barbus

síh

Coregonus spp.

KORÝŠI

rak kamenáč

Austropotamobius torrentium

rak říční

Astacus astacus

KROUŽKOVCI

pijavka lékařská

Hirudo medicinalis

MĚKKÝŠI

hlemýžď zahradní

Helix pomatia

perlorodka říční

Margaritifera margaritifera

CÉVNATÉ ROSTLINY

hořec žlutý

Gentiana lutea

plavuň

Lycopodium spp.

prha arnika

Arnica montana

sněženka podsněžník

Galanthus nivalis

NIŽŠÍ ROSTLINY

bělomech sivý

Leucobryum glaucum

dutohlávka

Cladonia, podrod Cladina

rašeliník

Sphagnum spp.

Příloha č. 3

zrušena

Příloha č. 4

Seznam druhů ptáků, na jejichž držení, prodej, přepravu za účelem prodeje, držení a chov za účelem prodeje a nabízení za účelem prodeje se nevztahuje § 5a odst. 1 písm. e) a odst. 2 zákona

kachna divoká

Anas platyrhynchos

bažant obecný

Phasianus colchicus

holub hřivnáč

Columba palumbus

Příloha č. 5

Seznam druhů ptáků, na jejichž lov se nevztahuje zákaz podle

§ 5a odst. 1 písm. a) a e) zákona

husa velká

Anser anser

husa polní

Anser fabalis

husa běločelá

Anser albifrons

kachna divoká

Anas platyrhynchos

polák velký

Aythya ferina

polák chocholačka

Aythya fuligula

bažant obecný

Phasianus colchicus

bažant královský

Syrmaticus reevesii

krocan divoký

Meleagris gallopavo

perlička kropenatá

Numida meleagris

lyska černá

Fulica atra

hrdlička zahradní

Streptopelia decaocto

holub hřivnáč

Columba palumbus

straka obecná

Pica pica

vrána obecná

Corvus coronePoznámky pod čarou:

§ 3 odst. 1 písm. m) zákona č. 114/1992 Sb․, o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

§ 3 odst. 1 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb.

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

§ 3 odst. 1 písm. m) zákona č. 114/1992 Sb․, o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

2

§ 3 odst. 1 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb.

3

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb.