Čekejte, prosím...
A A A
169/2005 Sb. znění účinné od 1. 1. 2007

N(1.1.2007,361/2003 Sb.): Část třetí nabývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

Tato částka byla rozeslána přednostně před částkami 59/2005 až 61/2005

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 264/2006 Sb.

1.1.2007

 

169

 

ZÁKON

ze dne 23. března 2005,

kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon

č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích

na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2003 Sb.,

o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

(čl. 1-2)

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o prodloužení mateřské dovolené,

o dávkách v mateřství a o přídavcích

na děti z nemocenského pojištění (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona č. 99/1972 Sb., zákona č. 73/1982 Sb., zákona č. 57/1984 Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 51/1987 Sb., zákona č. 103/1988 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 308/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 61/1999 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 421/2003 Sb., se mění takto:

1.

§ 13 zní:

§ 13

 

(1) Peněžitá pomoc se poskytuje zaměstnanci nebo zaměstnankyni, kteří převzali do své trvalé péče dítě, jež jim bylo svěřeno rozhodnutím příslušného orgánu, nebo dítě, jehož matka zemřela.

(2) Peněžitá pomoc se v případě uvedeném v odstavci 1 poskytuje po dobu 22 týdnů ode dne převzetí dítěte, došlo-li k převzetí do 7 let věku dítěte. Po dobu, po kterou náleží zaměstnankyni peněžitá pomoc v mateřství podle § 11, se peněžitá pomoc neposkytuje.

(3) Pro přiznání, výši a poskytování peněžité pomoci platí ostatní ustanovení tohoto zákona obdobně․

(4) Podmínky pro nárok na peněžitou pomoc a způsob jejího stanovení se posuzují podle stavu ke dni převzetí dítěte.“.

 

2.

V § 33 odst. 2 se za slova „§ 12a“ vkládají slova „a 13“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o služebním poměru příslušníků

bezpečnostních sborů (čl. 4-5)

Čl. IV

V § 83 odst. 3 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, se za větu první doplňují tyto věty: „Bylo-li dítě převzato po dosažení věku 3 let, nejdéle však do 7 let jeho věku, přísluší rodičovská dovolená po dobu 22 týdnů. Při převzetí dítěte před dosažením věku 3 let tak, že by doba 22 týdnů uplynula po dosažení 3 let věku, se rodičovská dovolená poskytuje do uplynutí 22 týdnů ode dne převzetí dítěte.“.

Čl. V

Přechodné ustanovení

Došlo-li k převzetí dítěte přede dnem, kdy nabude účinnosti ustanovení čl. IV tohoto zákona, posuzují se nároky na rodičovskou dovolenou podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 6)

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou části třetí, která nabývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Gross v. r.