Čekejte, prosím...
A A A
190/2005 Sb. znění účinné od 23. 5. 2005

190

 

ZÁKON

ze dne 28. dubna 2005,

kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a zákon č. 148/1998 Sb.,

o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Změna zákona o válečných veteránech

Zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, se mění takto:

1.

V § 2 nadpis zní: „Armáda a policie“.

2.

V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Policií se pro účely tohoto zákona rozumí Policie České republiky.“.

3.

V § 3 odst. 1 se za slovo „armády“ vkládají slova „nebo policie“.

4.

V § 3 odst. 2 se za slovo „armády“ vkládají slova „nebo policie“.

5.

V § 5 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Ministerstvo vnitra poskytne ministerstvu údaje o splnění podmínek pro vydání osvědčení válečného veterána policistům podle § 3.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

6.

V příloze č. 1 k zákonu č. 170/2002 Sb. se v bodu 1 za slova „č. 170/2002 Sb.,“ vkládají slova „ve znění zákona č. 190/2005 Sb.“.

7.

V příloze č. 1 k zákonu č. 170/2002 Sb. se v bodu 2 za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

f) jako příslušník policie,“.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).

8.

V příloze č. 2 k zákonu č. 170/2002 Sb. se za slova „č. 170/2002 Sb.,“ vkládají slova „ve znění zákona č. 190/2005 Sb.“.

Čl. II

Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností

Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 322/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 386/2004 Sb., se mění takto:

V § 89 odstavec 2 zní:

(2) Tento zákon pozbývá platnosti dnem 31․ prosince 2005.“.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.