Čekejte, prosím...
A A A
288/2005 Sb. znění účinné od 18. 7. 2005 do 31. 12. 2008

288

 

ZÁKON

ze dne 16. června 2005,

kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament České republiky se usnesl na tomto zákoně:

Čl. I

Změna zákona o Policii České republiky

Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 186/1997 Sb., zákona č. 138/1999 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 325/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 329/1999 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 436/2003 Sb. a zákona č. 119/2004 Sb., se mění takto:

 

1.

Poznámka pod čarou č. 19a zní:

__________

19a)

§ 88 a § 158d odst. 2 a 3 trestního řádu.“.

 

2.

V § 53a odstavec 2 zní:

(2) Kontrolu podle odstavce 1 provádí kontrolní orgán v příslušných útvarech Policie po předchozím vyrozumění ministra․ Ministr předkládá kontrolnímu orgánu nejméně dvakrát ročně a dále na jeho žádost požadované informace o použití prostředků podle odstavce 1. Tím není dotčeno právo kontrolního orgánu požadovat informace a účast na jednání kontrolního orgánu od jiných osob.“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.