Čekejte, prosím...
A A A
31/2005 Sb. znění účinné od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2005

Toto vládní nařízení původně mělo nabýt účinnosti dnem 1. července 2005.

Nařízením vlády č.212/2005 Sb. s účinností ode dne 31. května 2005 byl počátek účinnosti stanoven ke dni 1. ledna 2006.

Zákonem č. 412/2005 Sb. s účinností ode dne 1. ledna 2006 bylo toto vládní nařízení zrušeno. Proto nikdy nenanabylo účinnosti.

změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 212/2005 Sb.

1.1.2006

 

31

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. prosince 2004,

kterým se stanoví seznam citlivých činností pro civilní letectví

 

Vláda nařizuje podle § 81b odst. 3 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb.:

§ 1

Toto nařízení1 upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství2 seznam činností, týkajících se civilního letectví, jejichž zneužitím by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti státu nebo jiného důležitého zájmu státu (dále jen „citlivá činnost“).

§ 2

Citlivou činností se na letištích, určených k obchodní letecké dopravě, rozumí

a)

řízení činností k zajišťování ochrany civilního letectví před protiprávními činy,

b)

provádění osobních prohlídek a prohlídek zavazadel a přepravovaného nákladu podle zvláštního právního předpisu3,

c)

provádění bezpečnostních předletových kontrol letadel a zajišťování ostrahy letišť,

d)

provádění kontrolní činnosti v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy,

e)

činnost člena letištního výboru pro bezpečnost, zřizovaného podle mezinárodní smlouvy4,

f)

nastavování citlivosti detekčních systémů a provádění jejich údržby, nebo

g)

podnikání a činnosti vykonávané v pracovním, služebním nebo obdobném poměru nebo při dodávání zboží nebo služeb na palubu letadel ve vyhrazeném bezpečnostním prostoru určeném provozovatelem letiště, bez doprovodu osoby, určené provozovatelem letiště a splňující požadavky pro výkon citlivé činnosti.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2005.

Předseda vlády:

JUDr. Gross v. r.Poznámky pod čarou:

Je vydáno k provedení a v mezích zákona, který již byl přizpůsoben přímo použitelnému předpisu Evropských společenství.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č․ 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví.

Nařízení Komise (ES) č. 1217/2003 ze dne 4. července 2003, kterým se stanoví společné specifikace pro národní programy kontroly kvality bezpečnosti civilního letectví.

§ 86 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

Úmluva o mezinárodním civilním letectví ze dne 7. prosince 1944 (Chicagská úmluva), vyhlášená pod č. 147/1947 Sb., v platném znění.

Poznámky pod čarou:
1

Je vydáno k provedení a v mezích zákona, který již byl přizpůsoben přímo použitelnému předpisu Evropských společenství.

2

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č․ 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví.

Nařízení Komise (ES) č. 1217/2003 ze dne 4. července 2003, kterým se stanoví společné specifikace pro národní programy kontroly kvality bezpečnosti civilního letectví.

3

§ 86 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

4

Úmluva o mezinárodním civilním letectví ze dne 7. prosince 1944 (Chicagská úmluva), vyhlášená pod č. 147/1947 Sb., v platném znění.