Čekejte, prosím...
A A A
Rešerše
403/2005 Sb. znění účinné od 5. 10. 2005

403

 

VYHLÁŠKA

ze dne 22. září 2005,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách

a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb.

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 480c odst. 1 občanského zákoníku, podle § 35b odst. 9 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 317/2001 Sb., a podle § 107 notářského řádu:

Čl. I

Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb., se mění takto:

1.

§ 15 včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:

§ 15

 

(1) Odměna notáře za zjištění, zda je nebo není v Centrální evidenci závětí evidována závěť, listina o vydědění, listina o odvolání závěti nebo listina o odvolání listiny o vydědění (dále jen „závěť“) nebo listina o ustanovení správce dědictví, listina o odvolání listiny o ustanovení správce dědictví nebo listina o odvolání souhlasu s ustanovením do funkce správce dědictví (dále jen „listina o správě dědictví“), a za zjištění stavu a obsahu závěti nebo listiny o správě dědictví je obsažena v odměně notáře jako soudního komisaře․

(2) Provádí-li zjištění stavu a obsahu závěti nebo listiny o správě dědictví jiný notář15) než soudní komisař, náleží mu za to odměna ve výši 250 Kč.

__________

15)

§ 175d odst. 2 část věty za středníkem občanského soudního řádu.“.

2.

Část šestá včetně nadpisu zní:

ČÁST ŠESTÁ

ODMĚNA A NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ SPRÁVCE DĚDICTVÍ

 

HLAVA I

ODMĚNA SPRÁVCE DĚDICTVÍ

 

§ 22

 

Základem odměny správce dědictví je obvyklá cena zůstavitelova majetku13), k jehož správě byl správce dědictví ustanoven. Ustanovení § 12 odst. 2 platí obdobně.

 

§ 23

 

Pokud správce dědictví vykonává správu zůstavitelova majetku nebo jeho části po dobu čtyř měsíců, náleží mu odměna ve výši vypočtené podle § 13. Vykonává-li správu po dobu kratší nebo delší, odměna se poměrně sníží nebo zvýší.

 

§ 23a

 

Odměnu vypočtenou podle § 23 může soud přiměřeně zvýšit, nejvýše však o 100 %, jestliže úkony správce dědictví při správě dědictví byly mimořádně obtížné nebo časově náročné.

 

HLAVA II

HOTOVÉ VÝDAJE SPRÁVCE DĚDICTVÍ

 

§ 24

 

(1) Správce dědictví má nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených při správě dědictví.

(2) Výše náhrady cestovních výdajů se řídí zvláštním právním předpisem16).“.

 

3.

Část sedmá včetně nadpisu zní:

ČÁST SEDMÁ

ODMĚNA A NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ NOTÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY V SOUVISLOSTI S REJSTŘÍKEM ZÁSTAV

 

§ 24a

 

(1) Notářské komoře České republiky (dále jen „Komora“) náleží odměna za provedení záznamu zástavního práva v Rejstříku zástav na základě jednoho rozhodnutí soudu nebo správního úřadu ve výši 600 Kč. Odměnu platí orgán, který podle § 35b odst. 3 notářského řádu zaslal Komoře rozhodnutí o zřízení zástavního práva k provedení záznamu v Rejstříku zástav.

(2) Komoře náleží náhrada hotových výdajů v souvislosti se zápisem, změnou a výmazem zástavního práva v Rejstříku zástav a v souvislosti s vydáním opisu nebo výpisu z Rejstříku zástav nebo potvrzení o tom, že v Rejstříku zástav určitá věc, hromadná věc nebo soubor věcí není evidován jako zástava.

(3) Náhradu hotových výdajů podle odstavce 2 platí Komoře notář, který provedl zápis, změnu údajů nebo výmaz v Rejstříku zástav nebo vydal opis nebo výpis z Rejstříku zástav nebo potvrzení o tom, že v Rejstříku zástav určitá věc, hromadná věc nebo soubor věcí není evidován jako zástava.

(4) Komoře nenáleží náhrada hotových výdajů v souvislosti se záznamem, změnou nebo výmazem zástavního práva podle odstavce 1 v Rejstříku zástav.“.

4.

V příloze – Sazebník odměny notáře za úkony notářské činnosti se na konci položky C doplňuje věta „Přijímá-li notář do úschovy peníze v souvislosti se smlouvou, kterou sepsal, jednu desetinu z odměny vypočtené podle vět první a druhé.“.

5.

V příloze – Sazebník odměny notáře za úkony notářské činnosti se doplňují položky Q až V, které znějí:

Položka Q

Za sepsání listiny o ustanovení správce dědictví, listiny o odvolání listiny o ustanovení správce dědictví a listiny o odvolání souhlasu s ustanovením do funkce správce dědictví .................... 900 Kč.

Položka R

Za zápis do Centrální evidence závětí nebo za provedení změny v zápisu .................... 100 Kč.

Položka S

Za vyhotovení opisu zápisu nebo potvrzení z Centrální evidence závětí .................... 150 Kč.

Položka T

Za sepsání veřejné listiny o identifikaci .................... 1 000 Kč.

Položka U

Za sepsání osvědčení při přemístění zapsaného sídla evropské společnosti .................... 10 000 Kč.

Položka V

Za sepsání osvědčení při založení evropské společnosti fúzí .................... 40 000 Kč.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

JUDr. Němec v. r.