Čekejte, prosím...
A A A
75/2005 Sb. znění účinné od 1. 9. 2019
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 195/2019 Sb.

1.9.2019

 

nařízením č. 239/2015 Sb.

1.9.2016

 

nařízením č. 273/2009 Sb.

17.8.2009

 

75

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. ledna 2005

o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické

a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

 

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:

§ 1

Rozsah působnosti

Toto nařízení se vztahuje na pedagogické pracovníky1 škol a školských zařízení (dále jen „škola“) zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“), krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství.

Rozsah hodin přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti

§ 2

(1)

Rozsah hodin přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti (dále jen „přímá pedagogická činnost“) je stanoven v příloze k tomuto nařízení.

(2)

Učiteli vyučujícímu všechny předměty v ročníku, ve kterém je počet hodin podle schválených školních vzdělávacích programů2 nižší než počet hodin přímé pedagogické činnosti stanovené v příloze k tomuto nařízení, stanoví ředitel školy týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle schváleného školního vzdělávacího programu.

(3)

Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti lze rozvrhnout nerovnoměrně na jednotlivé týdny tak, aby nebyl překročen průměrný stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti za období nejdéle 5 po sobě následujících měsíců.

(4)

U právnické osoby, která vykonává činnost více druhů škol, se stanoví týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti ředitele školy a jeho zástupce podle vykonávané činnosti školy, u které je v příloze k tomuto nařízení stanovena přímá pedagogická činnost nejnižší.

(5)

Pedagogický pracovník, který zastupuje vedoucího pedagogického pracovníka v plném rozsahu alespoň 4 po sobě následujících týdnů, vykonává od začátku pátého týdne přímou pedagogickou činnost v týdenním rozsahu stanoveném pro zastupovaného pedagogického pracovníka.

(6)

Do týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti učitelů vyšších odborných škol může ředitel školy započítat až 3 hodiny konzultační činnosti týdně.

(7)

Do týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti trenéra může ředitel školy započítat až 4 hodiny trenérské činnosti na soutěži žáků nebo studentů.

(8)

Pedagogickému pracovníkovi základní umělecké školy, který vykonává činnost učitele individuální, skupinové nebo kolektivní výuky, stanoví ředitel školy týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle vykonávané činnosti, která u něj převažuje. V případě stejného podílu stanoví týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle výuky, u které je v příloze k tomuto nařízení stanovena přímá pedagogická činnost nejnižší.

§ 3

(1)

Pedagogickému pracovníkovi, který není jmenován do funkce zástupce ředitele školy, ale řídí některou ze škol, jejíž činnost daná právnická osoba vykonává, může ředitel školy snížit týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti až do výše stanovené tímto nařízením pro zástupce ředitele školy, kterou řídí.

(2)

Učiteli vyučujícímu předmět v cizím jazyce ve škole, která na základě povolení ministerstva3 vyučuje vybrané předměty v cizím jazyce, může ředitel školy snížit rozsah přímé pedagogické činnosti až o 3 hodiny týdně. To neplatí pro výuku cizích jazyků.

(3)

Učiteli – výchovnému poradci se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti

a)

v základní a střední škole s počtem žáků

1.

do 150 o 1 hodinu týdně,

2.

do 250 o 2 hodiny týdně,

3.

do 550 o 3 hodiny týdně,

4.

do 800 o 4 hodiny týdně,

5.

nad 800 o 5 hodin týdně,

b)

v základní škole speciální s počtem tříd

1.

do 7 o 1 hodinu týdně,

2.

do 12 o 2 hodiny týdně,

3.

nad 12 o 3 hodiny týdně.

(4)

Učiteli – metodikovi informačních a komunikačních technologií se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti s počtem žáků nebo studentů ve škole

a)

do 50 o 1 hodinu týdně,

b)

do 150 o 2 hodiny týdně,

c)

do 300 o 3 hodiny týdně,

d)

do 500 o 4 hodiny týdně,

e)

nad 500 o 5 hodin týdně.

(5)

Je-li pověřeno výkonem funkce metodika informačních a komunikačních technologií nebo výchovného poradce více pedagogických pracovníků, sníží se každému z nich rozsah přímé pedagogické činnosti podle ředitelem školy přiděleného počtu žáků nebo tříd.

(6)

Vykonává-li funkci metodika informačních a komunikačních technologií nebo výchovného poradce ředitel školy nebo zástupce ředitele školy, sníží se jim týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle odstavců 3 a 4, nejvýše však do poloviny týdenního rozsahu stanoveného pro ředitele školy nebo zástupce ředitele školy v příloze k tomuto nařízení.

§ 4

Počet tříd rozhodný pro stanovení přímé

pedagogické činnosti

(1)

Do počtu tříd rozhodného pro stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti se započítávají

a)

řediteli školy a jeho zástupci třídy, studijní skupiny, oddělení, kursy, výchovné skupiny a speciálně pedagogické centrum,

b)

řediteli základní umělecké školy, konzervatoře, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a střední odborné školy s výtvarnými obory a jeho zástupci 24 vyučovacích hodin týdně jako jedna třída.

(2)

Je-li ve škole ustanoveno více zástupců ředitele, stanoví se každému z nich týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle jím přiděleného počtu tříd podle odstavce 1.

§ 5

Společná ustanovení

(1)

Pedagogickému pracovníkovi právnické osoby, která vykonává činnost více druhů škol, stanoví ředitel školy týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle vykonávané činnosti, která u něj převažuje. V případě stejného podílu stanoví týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle školy, u které je v příloze k tomuto nařízení stanovena přímá pedagogická činnost nejnižší.

(2)

Vykonává-li pedagogický pracovník současně více činností podle § 3 odst. 3 a 4, snižuje se mu týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti za každou tuto činnost zvlášť.

§ 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

JUDr. Gross v. r.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:

JUDr. Buzková v. r.

Příloha

Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti

Škola / Pedagogičtí pracovníci

Počet tříd, oddělení, studijních skupin, kurzů, výchovných skupin, nebo dětí, žáků nebo studentů ve škole

Týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti

1. Mateřská škola

 

1.1. učitel

 

31

1.2. ředitel

1 až 2

3 až 4

5 až 6

7 až 10

11 a více

20

15

12

9

6

1.3. zástupce ředitele

1 až 3

4až 6

7 a více

25

20

17

1.4. ředitel mateřské školy s internátním provozem

1

2

3 až 6

7 až 10

11 a více

16

14

12

9

6

1.5. zástupce ředitele mateřské školy s internátním provozem

1 až 2

3 a více

22

16

1.6. ředitel mateřské školy s internátním (nepřetržitým) provozem nebo mateřské školy s internátním provozem a se speciálním pedagogickým centrem

 

5

2. Základní škola

 

 

2.1. učitel

 

22

2.2. učitel

a) 1. ročníku základní školy a prvního stupně základní školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením

b) přípravné třídy základní školy

c) přípravného stupně základní školy speciální

 

20 až 22

2.3 ředitel základní školy s prvním stupněm

1 až 6

7 až 10

11 a více

12

10

8

2.4. ředitel základní školy

a) s druhým stupněm

b) s prvním a druhým stupněm

do 9

10 až 18

19 až 23

24 a více

8

7

6

5

2.5. ředitel základní školy

a) samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením

b) speciální s prvním stupněm a oddělením ročníků druhého stupně

1 až 6

7 až 10

11 a více

12

10

8

2.6. ředitel základní školy

a) samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením

b) speciální s prvním stupněm

1 až 6

7 až 10

11 a více

12

9

7

2.7. ředitel základní školy

a) samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením

b) speciální s prvním a druhým stupněm

do 9

10 až 14

15 až 18

19 a více

7

6

5

4

2.8. zástupce ředitele

do 14

15 až 22

23 a více

11

9

7

Internát

2.9. vychovatel

 

27 až 28

2.10. vedoucí vychovatel

 

15 až 17

2.11. ředitel

do 9

10 až 14

15 až 18

19 a více

8

7

6

5

2.12. zástupce ředitele

5 až 14

15 až 22

23 a více

11

9

8

3. Střední škola, konzervatoř a vyšší odborná škola

3.1. učitel všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů

 

21

3.2. ředitel

do 8

9až16

17 a více

6

4

2

3.3. zástupce ředitele

do 8

9 až 14

15 až 17

18 až 20

21 a více

14

10

8

6

4

3. 4. vedoucí učitel odloučeného pracoviště teoretického vyučování

 

16

3.5. učitel praktického vyučování

 

21 až 25

3.6. učitel předmětu řízení motorových vozidel v praktickém vyučování

 

30 až 35

3.7. vedoucí učitel odborného výcviku nebo zástupce ředitele pro praktické vyučování

 

nejvýše v průměru 7 hodin týdně za období školního vyučování

3. 8. vedoucí učitel praktického vyučování

do 120 žáků

121 až 240

241 a více

14

12

10

3.9. učitel odborného výcviku

 

25 až 35

3.10. vedoucí učitel odborného výcviku nebo vedoucí učitel praktického vyučování ve škole samostatně zřízené pro žáky nebo studenty se zdravotním postižením

do 42 žáků

43 až 84

85 až 126

127 a více

14

12

10

8

3.11. učitel odborného výcviku ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením

 

21 až 33

3.12. trenér sportovní přípravy

 

21 až 26

4. Základní umělecká škola

4.1. učitel

- individuální výuka

- skupinová a kolektivní

výuka

 

23

21

4.2. ředitel

do 9

10 až 24

25 a více

9

6

3

4.3. zástupce ředitele

do 14

15 až' 29

30 a více

12

9

6

5. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

5.1. učitel

 

21

5.2. ředitel

do 8

9až16

17 a více

6

4

2

5.3. zástupce ředitele

do 14

15až29

30 a více

12

9

6

6. Školní družina a školní klub

6.1. vychovatel

 

28 až 30

6.2. vedoucí vychovatel

2 až 3

4 až 6

7 a více

25

23

21

6.3.ředitel

do 4

5 až 6

7 a více

20

17

15

6.4. zástupce ředitele

2 až 3

4 až 6

7 a více

25

23

21

7. Školské zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči

7.1. vychovatel

 

25 až 27

7.2. vedoucí vychovatel

 

15 až 17

7.3. ředitel

do 9 dětí

10 až 14

15 až 18

19 a více

8

7

6

5

7.4. zástupce ředitele

5 až 14 dětí

15 až 22

23 a více

11

9

8

8. Domov mládeže

8.1. vychovatel

 

30 až 32

8.2. ředitel

do 12

13 a více

10

9

8.3. zástupce ředitele nebo vedoucí

vychovatel

do 5

6 až 12

13 a více

20

18

16

9. Školské poradenské zařízení

ředitel

 

nejméně 3

10. Škola v přírodě

ředitel

 

9

11. Středisko volného času

11.1. pedagog volného času

nejméně 2 výchovné skupiny

celoroční vedení pravidelných aktivit v průměrné délce trvání nejméně 6 hodin týdně

11․2. ředitel

nejméně 1 výchovná skupina

celoroční vedení alespoň jedné vzdělávací aktivity v průměrné délce trvání nejméně 2 hodin týdně

12. Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

12. 1. učitel

 

nejméně 21

12.2. ředitel

 

nejméně 3

13. Plavecká škola

13.1. učitel

 

22 až 30

13.2. ředitel

 

nejméně 3

14. Ostatní pedagogičtí pracovníci

14.1. Psycholog

 

20 až 24

14.2. Speciální pedagog

 

20 až 24

14.3. Trenér

 

21 až 26

14.4.Asistent pedagoga

 

36

14.5. Asistent pedagoga vykonávající činnost jako podpůrné opatření

 

32 až 36Poznámky pod čarou:

§ 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

§ 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

§ 13 zákona č. 561/2004 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

§ 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

2

§ 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

3

§ 13 zákona č. 561/2004 Sb.