Čekejte, prosím...
A A A
158/2006 Sb. znění účinné od 1. 7. 2006

158

 

ZÁKON

ze dne 15. března 2006,

kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

ve znění zákona č. 383/2005 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna školského zákona (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., se mění takto:

V § 55 odstavec 2 zní:

(2) Žákovi se zdravotním postižením může ředitel školy ve výjimečných případech povolit pokračování v základním vzdělávání do konce školního roku, v němž žák dosáhne dvacátého roku věku, v případě žáků vzdělávajících se podle § 16 odst․ 8 věty druhé a § 48 pak se souhlasem zřizovatele do dvacátého šestého roku věku. V uvedených případech, pokud jde o přípravu na výkon povolání nebo pracovní činnosti, spolupracuje ředitel školy s příslušným úřadem práce.“.

ČÁST DRUHÁ

ÚČINNOST (čl. 2)

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.