Čekejte, prosím...
A A A
224/2006 Sb. znění účinné od 19. 8. 2013
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 241/2013 Sb.

19.8.2013

 

224

 

ZÁKON

ze dne 25. dubna 2006,

kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu

v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1-3)

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

Čl. III

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu (čl. 4)

Čl. IV

V § 13 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 56/2006 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které včetně poznámky pod čarou č. 20a zní:

u)

kategorií institucí uvedených ve statutech standardních fondů ve smyslu zákona upravujícího kolektivní investování20a).

__________

20a)

§ 26 odst․ 1 písm. g) bod 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 224/2006 Sb.“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 5)

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

v z. Kasal v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.