Čekejte, prosím...
A A A
401/2006 Sb. znění účinné od 10. 8. 2006 do 13. 3. 2011

401

 

VYHLÁŠKA

ze dne 28. července 2006,

kterou se mění vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti

zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 90 odst. 2 písm. e) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, se mění takto:

 

1.

V § 19 odst. 1 větě první se za slovo „přístroji“ vkládají slova „a obsluhuje je“.

2.

V § 19 odst. 1 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 13a zní:

a)

kontroluje zdravotnické přístroje, vede jejich výkaznictví, organizuje a koordinuje technické služby související s provozem zdravotnické techniky, a pokud splňuje kvalifikační předpoklady stanovené zvláštním právním předpisem13a), opravuje zdravotnické přístroje,

__________

13a)

Vyhláška č․ 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.“.

3.

V § 19 odst. 2 větě první se slova „ , pokud může svojí činností přímo ovlivnit jejich zdravotní stav“ nahrazují slovy „a obsluhuje je, pokud může svojí činností přímo ovlivnit zdravotní stav pacientů“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

MUDr. Rath v. r.