Čekejte, prosím...
A A A
522/2006 Sb. znění účinné od 1. 10. 2020
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 371/2020 Sb.

1.10.2020

 

vyhláškou č. 462/2017 Sb.

6.1.2018

 

vyhláškou č. 444/2016 Sb.

1.1.2017

 

Více...

522

 

VYHLÁŠKA

ze dne 13. listopadu 2006

o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

 

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 34 odst. 3 a § 38a odst. 4 zákona:

§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie2 a v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie2a upravuje jednotné postupy, systém a předmět kontrol a státního odborného dozoru v silniční dopravě (dále jen „kontrola“).

§ 2

Obecná ustanovení

(1)

Orgán vykonávající kontrolu (dále jen „kontrolní orgán „) provádí kontrolu

a)

na pozemních komunikacích3, jakož i ve vozidlech používaných k provozování silniční dopravy (dále jen „silniční kontrola „) a

b)

v provozovnách dopravců a všech prostorách souvisejících s vykonávanou činností dopravce a při přepravě nebezpečných věcí u subjektu předávajícího nebezpečné věci k přepravě a u subjektu zajišťujícího vykládku nebezpečných věcí (dále jen „kontrola v provozovně“).

(2)

Při kontrole používá kontrolní orgán

a)

v případě, že je kontrolované vozidlo vybaveno záznamovým zařízením podle čl. 2 odst. 2 písm. h) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě1 (dále jen „digitální tachograf“), kontrolní kartu, která umožňuje kontrolnímu orgánu zpřístupnění údajů z digitálního tachografu, a zařízení pro kontrolu digitálního podpisu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3a připojeného k údajům spolu s programovým vybavením pro ověření a kontrolu digitálního podpisu, jakož i pro vyhotovení podrobného profilu rychlosti vozidel před kontrolou jejich záznamového zařízení, nebo

b)

v případě, že je kontrolované vozidlo vybaveno záznamovým zařízením podle čl. 2 odst. 2 písm. g) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě1 (dále jen „analogový tachograf“), zařízení ke kontrole záznamových listů.

(3)

Kontrolní orgán zašle Ministerstvu dopravy

a)

formulář s údaji o porušení povinnosti zahraničním dopravcem na území České republiky vyplněný podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce nejpozději do patnáctého dne následujícího měsíce, ve kterém došlo ke zjištění porušení povinnosti,

b)

formulář s údaji zjištěnými při kontrolách vyplněný podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 k této vyhlášce nejpozději do patnáctého dne následujícího měsíce, ve kterém byly kontroly provedeny. Při vyplňování údajů o přepravě nebezpečných věcí se zjištěná porušení povinnosti dělí do kategorií rizik dle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

(4)

Dopravní úřad zašle Ministerstvu dopravy

a)

formulář s uvedením opatření přijatých u tuzemského dopravce, který se dopustil porušení povinnosti v jiném členském státě vyplněný podle vzoru uvedeného v příloze č. 5 k této vyhlášce nejpozději do šesti měsíců od obdržení oznámení o porušení povinnosti,

b)

formulář s uvedením výsledků správního řízení vyplněný podle vzoru uvedeného v příloze č. 6 k této vyhlášce nejpozději do patnáctého dne následujícího měsíce, ve kterém bylo pravomocně ukončeno správní řízení.

§ 3

Předmět kontroly

(1)

Při silniční kontrole se kontrolní orgán zaměřuje na

a)

dodržování denní a týdenní doby řízení, bezpečnostní přestávky a denní a týdenní doby odpočinku,

b)

záznamové listy z předchozích dnů a období, v němž řidič řídil, anebo na potvrzení vystavené dopravcem, že neřídil vozidlo v uvedeném období včetně uvedení důvodů, případně na potvrzení o výkonu jiné práce, než je řízení vozidla v tomto období, nebo na údaje uložené pro stejnou dobu na kartě řidiče nebo v paměti záznamového zařízení nebo na údaje na jejich výtiscích,

c)

označení vozidla a jeho vybavení doklady a povoleními pro danou přepravu,

d)

zjištění, zda je vozidlo pro danou přepravu vybaveno podle zákona,

e)

dodržování podmínek pro přepravu nebezpečných věcí stanovených zákonem a zvláštními právními předpisy5 ,

f)

řádné fungování záznamového zařízení, zejména na zjištění, zda nedochází ke zneužití záznamového zařízení, karty řidiče nebo záznamových listů,

g)

odhalení instalace přístroje nebo používání takového přístroje, který by mohl zničit, odstranit, nebo pozměnit údaje nebo rychlost jejich přenosu, nebo přístroje, který má zasahovat do elektronického přenosu dat mezi součástmi záznamového zařízení.

(2)

Při kontrole v provozovně se kontrolní orgán kromě skutečností uvedených v odstavci 1 zaměřuje na

a)

dodržování čtrnáctidenních omezení dob řízení,

b)

záznamové listy, údaje z přístroje vozidla a jejich výtisky a karty řidiče,

c)

zjištění, zda je dopravce držitelem potřebných dokladů.

§ 4

Silniční kontrola

Kontrolní orgán provádí silniční kontrolu

a)

v jakoukoli dobu na různých místech pozemních komunikací3 vhodných z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,

b)

tak, aby bylo obtížné se kontrolním bodům vyhnout,

c)

tak, aby nebyla jednostranně zaměřována zejména na stát registrace vozidla, na stát, kde má dopravce sídlo nebo místo podnikání nebo řidič bydliště, na výchozí a cílové místo přepravy, nebo na typ tachografu (analogový nebo digitální).

§ 5

Kontrola v provozovně

(1)

Kontrolní orgán provede kontrolu v provozovně dopravce vždy

a)

při zjištění porušení povinnosti, které je klasifikováno jako nejzávažnější porušení a spadá do skupiny B podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě7,

b)

při zjištění porušení povinnosti, které je klasifikováno jako velmi závažné porušení a spadá do skupiny H1 až H9, I1 a J1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě7, nebo

c)

při zjištění porušení povinnosti, které je klasifikováno jako velmi závažné porušení, spadá do skupiny B, C, D, I2 až I5 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě7, a bylo zjištěno u dopravce opakovaně.

(2)

V případě zjištění porušení povinností neuvedených v odstavci 1 provede kontrolní orgán kontrolu v provozovně dopravce, vyžaduje-li to počet a závažnost zjištěných porušení uvedených v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě7.

(3)

Za kontrolu v provozovně je rovněž považována kontrola, kterou provádí kontrolní orgán na základě dokladů souvisejících s provozováním silniční dopravy, jež mu dopravce na jeho žádost předložil.

(4)

Kontrolní orgán zohlední v průběhu kontroly údaje poskytnuté Ministerstvu dopravy příslušným orgánem jiného členského státu, pokud jde o činnost dotčeného dopravce v tomto jiném členském státě.

§ 6

Systém kontrol v oblasti dodržování dob

řízení vozidla, bezpečnostních přestávek

a dob odpočinku

(1)

Kontrolní orgán provádí kontroly v oblasti dodržování dob řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku tak, aby ve svém souhrnu zahrnovaly nejméně 3 % pracovních dnů řidičů vozidel, na něž se vztahují přímo použitelné předpisy Evropské unie6.

(2)

Z počtu kontrol podle odstavce 1 zahrnují silniční kontroly nejméně 30 % ze všech kontrolovaných pracovních dnů řidičů vozidel a kontroly v provozovnách nejméně 50 % ze všech kontrolovaných pracovních dnů řidičů vozidel.

§ 7

Kontrola přepravy nebezpečných věcí

(1)

Kontrolní orgán vyznačí výsledky kontroly přepravy nebezpečných věcí v kontrolním seznamu, jehož vzor je obsažen v příloze č. 7 k této vyhlášce. Zjištěné porušení právní povinnosti kontrolní orgán upřesní fotodokumentací, popisem v poznámce nebo jiným způsobem.

(2)

Kontrolní orgán provádějící silniční kontrolu vždy předá opis kontrolního seznamu řidiči vozidla.

§ 7a

(K § 38a odst. 4 zákona)

(1)

Vzor potvrzení o zabránění v jízdě použitím technického prostředku nebo o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou vystaveného podle § 35d odst. 3 zákona je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(2)

Vzor potvrzení o zabránění v jízdě použitím technického prostředku nebo o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou vystaveného podle § 35j odst. 3 zákona je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(3)

Vzor potvrzení o převzetí kauce je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.

§ 8

zrušen

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Ministr:

Ing. Řebíček v. r.

Příloha č. 1

zrušena

Příloha č. 2

Porušení povinností zahraničními dopravci na území České republiky a vybrané kauce

Kontrolní orgán:

měsíc:

rok:

Jméno a sídlo dopravce

Jméno a příjmení řidiče

SPZ vozidla

Datum zjištění porušení

Místo zjištění protiprávního jednání

Kdo zjistil porušení

Porušení

Kauce, pokud byla vybrána

Poznámky

561/2006

AETR

165/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpovědná za vypracování zprávy

Příjmení, jméno

Tel:

E-mail:

Datum: Podpis:

Příloha č. 3

1. SILNIČNÍ KONTROLY

1.1. Počet vozidel zastavených za účelem silniční kontroly podle typu silnice a země registrace vozidla, z toho se závadou

Typ silnice

A

B

BG

CY

CZ

D

DK

E

EST

F

FIN

GB

GR

H

HR

1

IRL

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Dálnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místní komunikace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ silnice

L

LT

LV

M

NL

P

PL

RO

S

SK

SLO

FL

IS

N

CH

Ostatní

Celkem

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Dálnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místní komunikace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Počet zkontrolovaných řidičů na silnicích podle země registrace vozidla a hlavního druhu přepravy, z toho se závadou

Hlavní druh přepravy

CR

EU/EHP/Švýcarsko

Třetí země

1

2

1

2

1

2

Přeprava osob

 

 

 

 

 

 

Přeprava nákladu

 

 

 

 

 

 

CELKEM

 

 

 

 

 

 

1 - Počet zkontrolovaných řidičů

2 - Z toho počet se závadou

 

1.3. Počet pracovních dnů řidičů zkontrolovaných na silnicích podle hlavního druhu přepravy a země registrace vozidla, z toho se závadou

Hlavní druh přepravy

ČR

EU/EHP/Švýcarsko

Třetí země

1

2

1

2

1

2

Přeprava osob

 

 

 

 

 

 

Přeprava nákladu

 

 

 

 

 

 

CELKEM

 

 

 

 

 

 

1 - Počet zkontrolovaných pracovních dnů řidičů

2 - Z toho počet se závadou

 

1.4. Počet zkontrolovaných vozidel podle typu tachografu

Typ tachografu

ČR

EU/EHP/Švýcarsko

Třetí země

Analogový

 

 

 

Digitální

 

 

 

Inteligentní

 

 

 

Nevybaven

 

 

 

CELKEM

 

 

 

 

1.5. Počet zkontrolovaných zahraničních dopravců provozujících kabotáž

 

EU/EHP/Švýcarsko

Třetí země

Počet zkontrolovaných zahraničních dopravců

 

 

Počet zjištěných porušení

 

 

 

1.6. Kontrola přepravy nebezpečných věcí

 

 

Místo registrace vozidel

Celkem

 

 

ČR

EU/EHP/ Švýcarsko

Třetí země

 

Počet dopravních jednotek kontrolovaných vzhledem k obsahu nákladu (a ADR)

 

 

 

 

Počet dopravních jednotek neodpovídajících ADR

 

 

 

 

Počet odstavených dopravních jednotek

 

 

 

 

Počet zaznamenaných porušení povinností při přepravě nebezpečných věcí podle rizikových kategorií

Riziková kategorie I

 

 

 

 

Riziková kategorie II

 

 

 

 

 

Riziková kategorie III

 

 

 

 

Počet řešení a sankcí podle druhu

Napomenutí

 

 

 

 

 

Kauce

 

 

 

 

 

Pokuta

 

 

 

 

 

Předání podnětů do správního řízení

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

1.7. Porušení - počet a druh porušení zjištěných na silnicích

(N - nařízení Evropského parlamentu a Rady, Z - zákon č. 111/1994 Sb.)

 

Druh porušení

Přeprava osob

Přeprava nákladu

ČR

EU/EHP/ Švýcarsko

Třetí země

ČR

EU/EHP/ Švýcarsko

Třetí země

N 561/2006 čl. 6

Doba řízení:

- denní limit

- týdenní limit

- dvoutýdenní limit

 

 

 

 

 

 

N 561/2006 čl. 6

Chybějící záznamy o jiné práci a/nebo pracovní pohotovosti

 

 

 

 

 

 

N 561/2006 čl. 7

Bezpečnostní přestávky (doba řízení delší než 4,5 hod. bez přestávky nebo příliš krátká přestávka)

 

 

 

 

 

 

N 561/2006 čl. 8

Doby odpočinku:

- denní minimum

- týdenní minimum

 

 

 

 

 

 

N 165/2014 čl. 36

Záznamy o době řízení: - záznamové listy za běžný den a předchozích 28 dnů

 

 

 

 

 

 

N 165/2014 čl. 32 odst. 3, čl. 37

Záznamové zařízení:

- nesprávné fungování

- zneužití nebo manipulace záznamového zařízení

 

 

 

 

 

 

N 165/2014 čl. 34 odst. 1 a odst. 6

Nevyplněný nebo nesprávně vyplněný záznamový list, záznamový list je použit delší dobu než je povoleno, řízení bez karty řidiče

 

 

 

 

 

 

Z § 9 odst. odst. 1, § 30, § 33a

Ve vozidle chybí doklad o oprávnění k podnikání, eurolicence nebo vstupní povolení

 

 

 

 

 

 

N 165/2014 čl. 34 odst. 3

Nedoplnění činnosti na kartu řidiče

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

2. KONTROLY V PROVOZOVNÁCH DOPRAVCŮ

2.1. Počet zkontrolovaných řidičů a počet zkontrolovaných pracovních dnů řidičů v provozovnách dopravců, z toho se závadou

Druh přepravy

Počet zkontrolovaných řidičů

Počet zkontrolovaných pracovních dnů

1

2

1

2

I. Typologie

Přeprava osob

 

 

 

 

Přeprava nákladu

 

 

 

 

II. Typologie

 

Přeprava pro cizí potřeby

 

 

 

 

Přeprava pro vlastní potřeby

 

 

 

 

1 - Počet zkontrolovaných řidičů a pracovních dnů řidičů

2 - Z toho počet se závadou

 

2.2. Porušení - počet a druh zjištěných porušení v provozovnách dopravců

N - nařízení Evropského parlamentu a Rady, Z - zákon č. 111/1994 Sb.)

Článek

Druh porušení

Přeprava osob

Přeprava nákladu

N 561/2006 čl. 6

Doba řízení:

- denní limit

- týdenní limit

- dvoutýdenní limit

 

 

N 561/2006 čl. 6

Chybějící záznamy o jiné práci a/nebo pracovní pohotovosti

 

 

N 561/2006 čl. 7

Bezpečnostní přestávky (doba řízení delší než 4,5 hod. bez přestávky nebo příliš krátká přestávka)

 

 

N 561/2006 čl. 8

Doby odpočinku:

- denní minimum

- týdenní minimum

 

 

N 165/2014 čl. 33 odst. 2 N 561/2006 čl. 10 odst. 5 písm. a) bod ii)

Záznamy o době řízení:

- 1 rok pro uchovávání údajů

 

 

N 165/2014 čl. 32 odst. 3, čl. 37

Záznamové zařízení:

nesprávné fůngování zneužití nebo manipulace záznamového zařízení

 

 

 

Ostatní“

 

 

 

2.3. Počet zkontrolovaných dopravců a řidičů podle velikosti vozového parku dopravce

Velikost vozového parku

Počet zkontrolovaných dopravců

Počet zkontrolovaných řidičů

Počet zjištěných porušení

1

 

 

 

2-5

 

 

 

6-10

 

 

 

11-20

 

 

 

21-50

 

 

 

51-200

 

 

 

201-500

 

 

 

Více než 500

 

 

 

 

2.4. Kontrola přepravy nebezpečných věcí

 

Dopravce

Odesílatel

Celkem

Počet kontrol

 

 

 

Počet dopravních jednotek neodpovídajících ADR

 

 

 

Počet znehybněných dopravních jednotek

 

 

 

Počet zaznamenaných porušení povinností při přepravě nebezpečných věcí

Riziková kategorie I

 

 

 

Riziková kategorie II

 

 

 

Riziková kategorie III

 

 

 

Počet řešení a sankcí podle druhu

Předání podnětů do správního řízení

 

 

 

Jiné

 

 

 

Příloha č. 4

KATEGORIZACE RIZIK

Následující seznam rozdělený do tří kategorií rizik (kategorie I představuje nejzávažnější rizika) představuje pro účely vyplňování statistických údajů pokyny pro určení, co se považuje za protiprávní jednání.

Určení příslušné kategorie rizika musí vzít v úvahu příslušné okolnosti a závisí plně na uvážení kontrolního orgánu.

Nedostatky, které nejsou uvedeny v žádné z kategorií rizik, budou klasifikovány podle popisu těchto kategorií.

Pokud je v rámci jedné dopravní jednotky zjištěno více případů protiprávního jednání, bude pro účely podání zprávy použita pouze kategorie nejzávažnějšího rizika.

 

1. Kategorie rizik I

Pokud nedodržení příslušných předpisů ADR představuje vysoké riziko úmrtí, závažného poranění osoby nebo významného poškození životního prostředí, vede zjištění takového nedodržení obvykle k okamžitému provedení vhodných nápravných opatření, jako je odstavení vozidla.

Patří sem:

1.

přeprava nebezpečných věcí, jejichž přeprava je zakázána;

2.

únik nebezpečných látek;

3.

přeprava zakázaným způsobem nebo nevhodnými dopravními prostředky;

4.

přeprava volně ložených látek v kontejneru, který není konstrukčně provozuschopný;

5.

přeprava ve vozidle bez odpovídajícího osvědčení o schválení;

6.

vozidlo již neodpovídá normám pro schválení a představuje bezprostřední nebezpečí (jinak spadá do kategorie rizik II);

7.

použití neschváleného obalu;

8.

obal neodpovídá příslušnému pokynu pro balení;

9.

nebyla dodržena zvláštní ustanovení pro společné balení;

10.

nebyla dodržena pravidla pro zajištění a uložení nákladu;

11.

nebyla dodržena pravidla pro společnou nakládku kusů;

12.

nebyly dodrženy dovolené stupně plnění cisteren nebo obalů;

13.

nebyla dodržena ustanovení omezující množství přepravovaná v dopravní jednotce;

14.

přeprava nebezpečných věcí bez identifikace jejich přítomnosti ve vozidle (např. příslušné doklady, označení kusů, označení vozidla);

15.

přeprava bez označení vozidla;

16.

chybí informace umožňující určení kategorie rizik I pro přepravovanou látku (např. UN číslo, oficiální pojmenování pro přepravu, obalová skupina);

17.

řidič nemá platné osvědčení o odborném školení;

18.

použití otevřeného ohně nebo nechráněného světelného zdroje;

19.

nedodržení zákazu kouření.

 

2. Kategorie rizik II

Pokud nedodržení příslušných předpisů ADR představuje riziko poranění osoby nebo poškození životního prostředí, vede zjištění takového nedodržení obvykle k provedení vhodných nápravných opatření, jako je požadavek nápravy na místě kontroly, pokud je to možné a vhodné, nejpozději však po dokončení přepravy.

Patří sem:

1.

dopravní jednotka zahrnuje více než jedno přípojné vozidlo;

2.

vozidlo již neodpovídá normám pro schválení, ale nepředstavuje bezprostřední nebezpečí;

3.

vozidlo není vybaveno funkčními hasicími přístroji podle požadavků; hasicí přístroj lze považovat za funkční, pokud chybí pouze předepsaná plomba a/nebo označení doby použitelnosti; to však neplatí, pokud je hasicí přístroj viditelně nefunkční, např. tlakoměr ukazuje 0;

4.

vozidlo není vybaveno podle požadavků ADR nebo podle písemných pokynů;

5.

nebyla dodržena data zkoušek a inspekcí a doby použitelnosti obalů, IBC nebo velkých obalů;

6.

jsou přepravovány kusy s poškozenými obaly, IBC nebo velkými obaly, nebo poškozené nevyčištěné prázdné obaly;

7.

přeprava balených věcí v kontejneru, který není konstrukčně provozuschopný;

8.

cisterny/cisternové kontejnery (včetně prázdných a nevyčištěných) nejsou patřičně uzavřeny;

9.

přeprava věcí ve skupinovém obalu s vnějším obalem, který není patřičně uzavřen;

10.

nesprávné označení bezpečnostními značkami, nápisy nebo velkými bezpečnostními značkami;

11.

neexistují žádné písemné pokyny v souladu s ADR, nebo písemné pokyny neodpovídají druhu přepravovaných věcí;

12.

vozidlo není patřičně hlídáno nebo zaparkováno.

 

3. Kategorie rizik III

Pokud nedodržení příslušných předpisů představuje nízké riziko poranění osoby nebo poškození životního prostředí a pokud vhodná nápravná opatření není třeba provést na místě, ale lze je provést později v podniku dopravce.

Patří sem:

1.

velikost velkých bezpečnostních značek nebo bezpečnostních značek nebo velikost písma, číslic nebo symbolů na velkých bezpečnostních značkách nebo bezpečnostních značkách neodpovídá předpisům;

2.

v přepravní dokumentaci chybí informace jiné než vztahující se ke kategorii rizik I/(16);

3.

osvědčení o školení řidiče není ve vozidle, ale existuje důkaz o tom, že ho řidič má.

Příloha č. 5

Opatření učiněná vůči tuzemským dopravcům, kteří porušili povinnosti v jiných členských státech

Orgán, který opatření učinil:

měsíc:

rok:

Jméno a sídlo dopravce

Jméno a příjmení řidiče

SPZ vozidla

Datum zjištění porušení

Místo zjištění protiprávního jednání

Porušení

Sankce

Poznámky

561/2006

AETR

165/2014

v zemi, kde k protiprávnímu jednání došlo

v ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpovědná za vypracování zprávy

Příjmení, jméno:

Tel․:

E-mail:

Datum: Podpis:

Příloha č. 6

Počet a výše pokut uložených dopravním úřadem pravomocným rozhodnutím ve správním řízení

Popis přestupku

Počet přestupků

Celková výše uložených pokut za tento přestupek

Tuzemský dopravce v rozporu s § 3 písm. a) zákona provozoval silniční dopravu vozidlem, kterému nebyla přidělena státní poznávací značka České republiky a které nebylo zapsáno v registru silničních vozidel (§ 35 odst. 1 písm. a) zákona)

 

 

Dopravce v rozporu s § 3 písm. b) zákona nezajistil, aby v každém vozidle byl doklad o nákladu obsahující stanovené údaje nebo tento doklad neuchoval po stanovenou dobu (§ 35 odst. 1 písm. b) zákona)

 

 

Dopravce neměl řádně označené vozidlo (§ 35 odst. 1 písm. d) zákona)

 

 

Dopravce nedodržoval ustanovení přepravního řádu (§ 35 odst. 1 písm. e) zákona)

 

 

Dopravce porušil ustanovení § 9 odst. 1 nebo 3 nebo § 9a zákona (§ 35 odst. 1 písm. f) zákona)

 

 

Dopravce nepředložil jízdní řád ke schválení ve stanovené lhůtě, nedodržel způsob předložení jízdního řádu ke schválení určený příslušným dopravním úřadem, nepředložil schválený jízdní řád mezinárodní linkové dopravy do celostátního informačního systému o jízdních řádech (§ 35 odst. 1 písm. g) zákona)

 

 

Dopravce provozoval silniční dopravu bez příslušného povolení (§ 35 odst. 2 písm. a) zákona)

 

 

Dopravce nezajistil dodržování stanovené doby řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku při práci řidičů (§ 35 odst. 2 písm. b) zákona)

 

 

Dopravce nedodržel mezinárodní dohody v silniční dopravě (§ 35 odst. 2 písm. c) zákona)

 

 

Dopravce nedodržel podmínky pro provozování linkové osobní dopravy stanovené v licenci nebo povolení (§ 35 odst. 2 písm. d) zákona)

 

 

Dopravce provozoval linkovou osobní dopravu bez schváleného jízdního řádu nebo opakovaně nedodržel schválený jízdní řád (§ 35 odst. 2 písm. e) zákona)

 

 

Dopravce nezahájil provoz na lince ve stanoveném termínu (§ 35 odst. 2 písm. f) zákona)

 

 

Dopravce neprovozoval po celou dobu platnosti licence nebo povolení dopravu na lince (§ 35 odst. 2 písm. g) zákona)

 

 

Dopravce v rozporu s § 3a odst. 1 písm. b) a c), odst. 2 písm. b) a c), odst. 6 písm. b) a d) zákona nebo s § 27 zákona nezajistil, aby v každém vozidle byl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku nebo nezajistil jeho řádné vedení, pokud byl povinen jej vést, nebo tento záznam neuchoval po stanovenou dobu (§ 35 odst. 2 písm. h) zákona)

 

 

Dopravce jako kontrolovaná osoba nesplnil některou z povinností podle § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů (§ 15 odst. 1 písm. a) kontrolního řádu), nebo v rozporu s § 34 odst. 5 zákona nezajistil, aby řidič poskytl Policii České republiky součinnost při výkonu kontroly (§ 35 odst. 2 písm. y) zákona)

 

 

Dopravce, příjemce nebo odesílatel nedodržel podmínky stanovené pro silniční dopravu nebezpečných věcí (§ 35 odst. 4 zákona)

 

 

Dopravce v rozporu s § 27 zákona nezajistil, aby byly ve vozidle kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu s řidičem včetně jejich překladu do českého jazyka (§ 35 odst. 3 písm. b) zákona)

 

 

Počet návrhů dopravního úřadu na zrušení živnostenského oprávnění

 

Počet pravomocných rozhodnutí o uložení pokuty

 

Celková výše pokut uložených za porušení právních předpisů zjištěných při kontrolách v provozovnách dopravců a při silničních kontrolách v Kč

 

Počet vydaných osvědčení o odborné způsobilosti

 

Počet pravomocných rozhodnutí o dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě nebo odpovědného zástupce

 

Z toho

výsledkem řízení byla ztráta dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě nebo odpovědného zástupce

 

 

výsledkem řízení bylo zachování dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě nebo odpovědného zástupce

 

Počet sankcí pravomocně uložených dopravním úřadem za protiprávní jednání uvedená v příloze IV přímo použitelného předpisu Evropské Unie1

 

Počet oznámení o pravomocně uložených sankcích podnikateli v silniční dopravě nebo odpovědnému zástupci za protiprávní jednání uvedená v příloze IV přímo použitelného předpisu Evropské unie1, která dopravní úřad, jako orgán příslušný podle § 35a odst. 3 zákona k provedení řízení o dobré pověsti, obdržel

 

Počet sankcí pravomocně uložených za protiprávní jednání uvedená v příloze IV přímo použitelného předpisu Evropské unie1, které dopravní úřad oznámil orgánu příslušnému podle § 35a odst. 3 zákona k provedení řízení o dobré pověsti

 

 

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, v platném znění.

Příloha č. 7

Příloha č. 8

zrušena

Příloha č. 9

Potvrzení o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou/ o zabránění v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla vystavené podle § 35d zákona
Příloha č. 10

Potvrzení o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou/o zabránění v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla vystavené podle § 35j zákona
Příloha č. 11

Potvrzení o převzetí kauce


Poznámky pod čarou:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS.

Směrnice Komise 2004/112/ES, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí.

Směrnice Komise 2009/4/ES o protiopatřeních na předcházení a odhalování manipulace se záznamy tachografů, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS.

Směrnice Komise 2009/5/ES, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě.

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1013 ze dne 30. března 2017, kterým se stanoví jednotný formulář zprávy uvedený v článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006.

Nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES.

§ 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, příloha IB, kapitola I, písm. r).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.

Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí a její přílohy publikované ve Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha III nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES.

Příloha III nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES.

Příloha III nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES.

Příloha III nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení (EHS) č. 3820/85, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.

Poznámky pod čarou:
1

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.

2

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS.

Směrnice Komise 2004/112/ES, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí.

Směrnice Komise 2009/4/ES o protiopatřeních na předcházení a odhalování manipulace se záznamy tachografů, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS.

Směrnice Komise 2009/5/ES, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě.

2a

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1013 ze dne 30. března 2017, kterým se stanoví jednotný formulář zprávy uvedený v článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006.

Nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES.

3

§ 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

3a

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, příloha IB, kapitola I, písm. r).

5

Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí a její přílohy publikované ve Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů.

6

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení (EHS) č. 3820/85, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.

7

Příloha III nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES.