Čekejte, prosím...
A A A
153/2007 Sb. znění účinné od 1. 7. 2007

(1.1.2009, 589/1992 Sb.): Ustanovení části první čl. I bodů 2, 4 a 6 nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb. (1.1.2009)

153

 

zákon

ze dne 6. června 2007,

kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony

v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 585/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 1 písm. c) závěrečné části ustanovení se slova „podle § 5 odst. 1 písm. a) a odst. 2“ nahrazují slovy „podle § 5 odst. 1 až 4“.

2.

V § 3 odst. 1 písm. b) se text závěrečné části ustanovení zrušuje.

3.

V § 5 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6)

Vyměřovacím základem organizace a malé organizace je částka odpovídající úhrnu vyměřovacích základů jejich zaměstnanců.“.

4.

V § 5 se odstavec 6 zrušuje.

5.

V § 21 odst. 2 větě první se slova „[§ 5 odst. 1 písm. b)]“ nahrazují slovy „(§ 5 odst. 6)“.

6.

V § 21 odst. 2 se slova „(§ 5 odst. 6)“ nahrazují slovy „(§ 5a)“ a slova „organizace nebo malé organizace“ se nahrazují slovem „zaměstnavatele“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění (čl. 2)

Čl. II

V čl. XXI zákona č. 189/2006 Sb․, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., se body 8 a 79 zrušují.

ČÁST TŘETÍ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ (čl. 3)

Čl. III

Nařízení vlády č. 39/2007 Sb., o způsobu určení vyměřovacího základu zaměstnavatele pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, se zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 2, 4 a 6, která nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.