Čekejte, prosím...
A A A
177/2007 Sb. znění účinné od 27. 7. 2007

177

 

ZÁKON

ze dne 7. června 2007,

kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 412/2005 Sb․, o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, se mění takto:

1.

V § 2 písm. d) se za slova „hlavní město Praha“ vkládají slova „ , městská část hlavního města Prahy“.

2.

V § 2 písm. e) se za bod 8 vkládá nový bod 9, který zní:

9.

u městské části hlavního města Prahy tajemník úřadu městské části, a není-li jej, starosta městské části,“.

Dosavadní body 9 až 13 se označují jako body 10 až 14.

3.

V § 2 písm. e) bodě 13 se číslo „10“ nahrazuje číslem „11“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.