Čekejte, prosím...
A A A
326/2007 Sb. znění účinné od 1. 1. 2008

326

 

VYHLÁŠKA

ze dne 7. prosince 2007,

kterou se mění vyhláška č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek

v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 51a zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 37/1993 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění vyhlášky č. 95/1968 Sb., vyhlášky č. 113/1975 Sb., vyhlášky č. 165/1979 Sb., vyhlášky č. 79/1982 Sb., vyhlášky č. 154/1983 Sb., vyhlášky č. 80/1984 Sb., vyhlášky č. 134/1984 Sb., vyhlášky č. 239/1988 Sb., vyhlášky č. 263/1990 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., vyhlášky č. 30/1993 Sb., vyhlášky č. 313/1993 Sb., vyhlášky č. 196/1994 Sb., vyhlášky č. 207/1995 Sb., vyhlášky č. 282/1995 Sb., vyhlášky č. 133/1999 Sb. a vyhlášky č. 415/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 se slova „odst. 6“ nahrazují slovy „odst. 5“.

 

2.

V § 5 odst. 1 se slova „náleželo za část kalendářního dne nemocenské (§ 24)“ nahrazují slovy „zaměstnanci náležel započitatelný příjem za část pracovní doby a po zbývající část pracovní doby měl omluvenou nepřítomnost v práci z důvodu vzniku pracovní neschopnosti (karantény)“.

 

3.

§ 24 se zrušuje.

 

4.

V § 34 odst. 1 větě první se slova „v době vojenské základní služby,“ zrušují.

 

5.

V § 40 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

 

6.

V § 41 se na konci odstavce 3 doplňují slova „nebo v registrovaném partnerství“.

 

7.

V § 41 odst. 4 se slova „hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání“ nahrazují slovy „podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci“.

 

8.

V § 44 se slova „§ 24 a 25“ nahrazují slovy „§ 25“.

 

9.

§ 45 včetně nadpisu se zrušuje.

 

10.

V § 47 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slova „po porodu“ vkládají slova „nebo v době kojení2a)“.

Poznámka pod čarou č. 2a) zní:

__________

2a)

§ 239 zákoníku práce․“.

 

11.

V § 47 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „v době kojení nebo“.

 

12.

V § 47 odst. 3 písm. b) a odst. 4 písm. a) až c) se za slovo „poslání“ vkládají slova „nebo kojení“.

 

13.

V § 47 odst. 4 písm. a) až d) se za slova „po porodu“ vkládají slova „nebo v době kojení“.

 

14.

V § 61 se slova „základní nebo jiné obdobné služby v ozbrojených silách (náhradní služby, vojenského cvičení apod.)“ nahrazují slovy „služby v ozbrojených silách České republiky s výjimkou služby vojáků z povolání“.

 

15.

V § 62 odst. 1 se slova „základní nebo jiné obdobné služby v ozbrojených silách“ nahrazují slovy „služby v ozbrojených silách České republiky s výjimkou služby vojáků z povolání“.

 

16.

V § 62 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.

Ministr:

RNDr. Nečas v. r.