Čekejte, prosím...
A A A
168/2008 Sb. znění účinné od 19. 5. 2008

168

 

ZÁKON

ze dne 22. dubna 2008,

kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském,

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 216/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 23 se věta druhá nahrazuje větou „Za zpřístupňování díla pomocí přístrojů technicky způsobilých k příjmu rozhlasového a televizního vysílání ubytovaným v rámci poskytování služeb spojených s ubytováním, jsou-li tyto přístroje umístěny v prostorách určených k soukromému užívání ubytovanými osobami, přísluší autorům odměna, která v úhrnu za všechny kolektivní správce nesmí přesáhnout 50 % výše poplatku za jeden přístroj stanovenou zvláštním zákonem1b)․“ a ve větě třetí se slovo „rovněž“ zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 1b zní:

__________

1b)

Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

V § 97 odst. 2 se slova „se sídlem v České republice“ zrušují.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.