Čekejte, prosím...
A A A
Rešerše
330/2008 Sb. znění účinné od 1. 11. 2008

330

 

VYHLÁŠKA

ze dne 25. srpna 2008,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně

a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. a) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění vyhlášky č. 233/2004 Sb., vyhlášky č. 291/2006 Sb. a vyhlášky č․ 94/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 11 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

ve výši 50 % odměny podle § 6 odst. 1 a 2, jde-li o exekuci ukládající zaplacení peněžité částky,“.

 

2.

V § 11 odst. 2 písm. a) se za slova „exekuční titul,“ vkládají slova „jakož i k úhradě nákladů exekuce,“.

 

3.

V § 11 odst. 2 písm. b) se slovo „přiměřené“ nahrazuje slovem „patnáctidenní“.

 

4.

V § 11 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Ve výzvě podle odstavce 2 písm. a) exekutor povinného poučí o tom, že bude-li povinnost, kterou ukládá exekuční titul, splněna ve lhůtě podle odstavce 2 písm. b), a v téže lhůtě budou uhrazeny náklady exekuce, náleží exekutorovi v rámci nákladů exekuce odměna podle odstavce 1. Ve výzvě exekutor poučí povinného rovněž o podmínkách, za nichž mu náleží odměna podle odstavce 2.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

 

5.

V § 11 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

 

6.

V § 11 odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

 

7.

V § 12 odst. 2 větě první se číslo „30“ nahrazuje číslem „50“.

 

8.

V § 13 se odstavec 5 zrušuje.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Exekuční řízení zahájená a nedokončená do dne nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle vyhlášky č. 330/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2008.

Ministr:

JUDr. Pospíšil v. r.