Čekejte, prosím...
A A A
62/2008 Sb. znění účinné od 1. 3. 2008 do 5. 12. 2011

62

 

VYHLÁŠKA

ze dne 21. února 2008,

kterou se mění vyhláška č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení

a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory,

ve znění vyhlášky č. 156/1997 Sb.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 9 odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb․, o státní sociální podpoře:

Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory, ve znění vyhlášky č. 156/1997 Sb., se mění takto:

1.

V kapitole VII oddílu C položce 3 písm. a) se slovo „dospělých“ nahrazuje slovy „osob starších 18 let věku“ a číslo „10“ se nahrazuje číslem „25“.

 

2.

V kapitole VII oddílu C položce 3 písm. b) se slova „dětí do ukončení povinné školní docházky“ nahrazují slovy „u osob do 18 let věku“ a čísla „40 – 55“ se nahrazují číslem „55“.

 

3.

V kapitole VII oddílu C položce 3 písm. c) se slova „malabsorpce u dospělých,“ zrušují a čísla „30 – 40“ se nahrazují číslem „60“.

 

4.

V kapitole VII oddílu C položce 3 písm. d) se číslo „60“ nahrazuje číslem „70“.

 

5.

V kapitole VII oddílu D položce 1 písm. b) se čísla „20 – 40“ nahrazují číslem „50“.

 

6.

V kapitole VII oddílu D položce 1 písm. c) se čísla „50 – 60“ nahrazují číslem „60“.

 

7.

V kapitole XI položce 1 písm. c) se slova „ukončení povinné školní docházky“ nahrazují slovy „18 let věku“.

 

8.

V kapitole XI v položce 5 písm. a) se slovo „dospělých“ nahrazuje slovy „osob starších 18 let věku“.

 

9.

V kapitole XI položce 5 písm. b) se slovo „dětí“ nahrazuje slovy „osob do 18 let věku,“, slova „do ukončení povinné školní docházky“ se zrušují a čísla „40 – 50“ nahrazují číslem „55“.

 

10.

V kapitole XI v položce 13 písm. a) se číslo „10“ nahrazuje číslem „20“.

 

11.

V kapitole XI se v položce 13 za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které včetně vymezení stupně zdravotního postižení v %, zní:

b)

stavy s funkčním omezením vyžadující dodržování dietetických a režimových opatření u osob do 18 let věku50“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

 

12.

V kapitole XI v položce 13 písm. c) se číslo „30“ nahrazuje číslem „60“.

 

13.

V kapitole XI v položce 13 písm. d) se číslo „50“ nahrazuje číslem „70“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2008.

Ministr:

RNDr. Nečas v. r.