Čekejte, prosím...
A A A
83/2008 Sb. znění účinné od 11. 3. 2008 do 30. 6. 2009

83

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. ledna 2008,

kterým se mění nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje

z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, a nařízení vlády č. 462/2002 Sb.,

o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů,

ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb.

 

Vláda nařizuje podle § 39 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 7 odst. 6 zákona:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády č. 461/2002 Sb. (čl. 1-2)

Čl. I

V nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, § 2 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3 a 3a zní:

§ 2

Způsob stanovení podílu účelové podpory na uznaných nákladech

(K § 7 odst. 6 zákona)

 

(1) Podíl výše účelové podpory na uznaných nákladech stanoví poskytovatel při vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji s ohledem na schválené podmínky programu podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství3) s tím, že

a)

u projektu výzkumu a vývoje pro potřeby poskytovatele, který je jediným uživatelem jeho výsledků, u projektu základního výzkumu nebo aplikovaného výzkumu, s výjimkou průmyslového výzkumu, může podíl účelové podpory na uznaných nákladech stanovených podle § 3 tohoto nařízení činit nejvýše 100 %,

b)

u projektu průmyslového výzkumu může podíl účelové podpory na uznaných nákladech stanovených podle § 3 tohoto nařízení činit nejvýše 50 %,

c)

u projektu vývoje může podíl účelové podpory na uznaných nákladech stanovených podle § 3 tohoto nařízení činit nejvýše 25 %.

(2) U společného projektu právnických osob nebo podnikajících fyzických osob a právnických osob nebo fyzických osob podporovaných z jiných veřejných prostředků, než je požadovaná účelová podpora, se podíl účelové podpory na uznaných nákladech stanoví tak, že do účelové podpory projektu se započte i ta část uznaných nákladů, která pochází z podpory projektu z jiných veřejných prostředků, přičemž podíl účelové podpory na uznaných nákladech se u každé právnické osoby nebo fyzické osoby posuzuje zvlášť․

(3) V případě, že projekt zahrnuje více částí výzkumu a vývoje, vypočte se celkový podíl účelové podpory na uznaných nákladech jako součet částek povolených výší účelových podpor, vyčíslených podle odstavců 1 a 2 pro jednotlivé části výzkumu a vývoje zahrnuté v projektu.

(4) Návrh podílu účelové podpory na uznaných nákladech vypočte v souladu s ustanovením odstavců 1 až 3 uchazeč a jeho vyčíslení je nedílnou součástí návrhu projektu.

(5) Podíl účelové podpory na uznaných nákladech projektu průmyslového výzkumu nebo vývoje stanovený v souladu s odstavcem 1 může být poskytovatelem zvýšen

a)

o 20 procentních bodů, jestliže je účelová podpora určena pro malý podnik3a),

b)

o 10 procentních bodů, jestliže je účelová podpora určena pro střední podnik3a),

c)

o 15 procentních bodů, jestliže projekt zahrnuje skutečnou spolupráci mezi nejméně dvěma personálně a ekonomicky nezávislými právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami, pokud žádná z nich nehradí více než 70 % uznaných nákladů projektu a

1.

alespoň jedna z právnických osob nebo podnikajících fyzických osob je malým nebo středním podnikem, nebo

2.

se jedná o přeshraniční spolupráci,

d)

o 15 procentních bodů, jestliže projekt zahrnuje skutečnou spolupráci mezi právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou a právnickou nebo fyzickou osobou, jejímž hlavním účelem je provádět výzkum a vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií, jež veškerý zisk zpětně investuje do těchto činností nebo šíření jejich výsledků nebo do výuky, a žádná osoba nemá přednostní přístup k jejím výzkumným kapacitám nebo k jí vytvořeným výsledkům výzkumu a vývoje (dále jen „výzkumná organizace“), pokud

1.

výzkumná organizace uhradí alespoň 10 % uznaných nákladů projektu a

2.

výzkumná organizace má právo zveřejnit výsledky projektu v rozsahu, v jakém pocházejí z jí prováděného výzkumu.

Podíl účelové podpory na uznaných nákladech části projektu uskutečňovaného výzkumnou organizací může být v tomto případě až 100 %.

(6) Podíl účelové podpory na uznaných nákladech projektu průmyslového výzkumu stanovený v souladu s odstavcem 1 může být poskytovatelem zvýšen o 15 procentních bodů, pokud jsou výsledky projektu obecně šířeny prostřednictvím technických a vědeckých konferencí nebo jejich zveřejněním ve vědeckých nebo odborných časopisech nebo ve zdrojích s otevřeným přístupem nebo prostřednictvím volného softwaru nebo softwaru s otevřeným zdrojovým kódem.

(7) Celkový podíl účelové podpory na uznaných nákladech stanovený na základě odstavců 1 až 6 nesmí být vyšší než 80 % u průmyslového výzkumu a 60 % u vývoje.

(8) Konkrétní výši účelové podpory u jednotlivého projektu stanoví poskytovatel na základě výsledku hodnocení návrhu projektu podle § 21 zákona nebo na základě výsledku kontroly podle § 13 zákona nebo v souvislosti se změnou výše uznaných nákladů nebo změnou výše účelové podpory na žádost uchazeče podle § 9 odst. 7 zákona.

_________

3)

Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o založení Evropského společenství.

3a)

Příloha I k nařízení Komise č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u státní podpory malého a středního podnikání, ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Na podporu poskytnutou na základě veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji, vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, nebo na veřejnou zakázku zadanou přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se vztahují dosavadní právní předpisy.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády č. 462/2002 Sb. (čl. 3)

Čl. III

V § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, se za slova „uznaných nákladů“ vkládají slova „výzkumného záměru“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

v z. RNDr. Bursík v. r.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Mgr. Liška v. r.