Čekejte, prosím...
A A A
350/2009 Sb. znění účinné od 9. 10. 2009

350

 

ZÁKON

ze dne 11. září 2009,

kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , s výjimkou právnických osob vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení“.

 

2.

V § 2 odst. 3 se za slova „v odstavci 2“ vkládají slova „ , která podává oznámení podle § 9 až 11 a § 12 odst․ 2 evidenčnímu orgánu (§ 14 odst. 1),“.

 

3.

V § 14 odst. 1 písm. g) a h) se slova „odst. 2 písm. f)“ nahrazují slovy „odst. 2 písm. e)“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.