Čekejte, prosím...
A A A
Rešerše
366/2009 Sb. znění účinné od 1. 11. 2009

366

 

VYHLÁŠKA

ze dne 15. října 2009,

kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění vyhlášky č. 426/2008 Sb.

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. d) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění vyhlášky č. 426/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 2 se za slova „(dále jen „zápis“)“ vkládají slova „a k vkládání“ a za slova „do evidence“ slova „ , jakož i k odstranění údajů z evidence,“.

 

2.

V § 1 odst. 3 se za slova „§ 125 odst. 1“ vkládají slova „písm. a) a b)“.

 

3.

V § 2 odst. 2 písm. a) se za slovo „soudu“ vkládají slova „nebo exekutora“.

 

4.

Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

§ 2a

 

Do evidence se v elektronické podobě vzniklé autorizovanou konverzí dokumentu1) vkládají dražební vyhlášky podle § 125 odst․ 1 písm. c) exekučního řádu, rozhodnutí, kterými jsou tyto vyhlášky měněny, oznámení dražebního roku podle § 125 odst. 1 písm. d) exekučního řádu a jeho změny.

__________

1)

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

5.

V § 3 odstavec 1 zní:

(1) Zápis údajů z rozhodnutí podle § 125 odst. 1 písm. a) nebo b) exekučního řádu se provede do 3 dnů poté, co se exekutor dozvěděl o právní moci těchto rozhodnutí, a zápis ostatních údajů do 5 pracovních dnů poté, co se o nich exekutor dozvěděl. Údaje podle § 125 odst. 1 písm. c) nebo d) exekučního řádu se do evidence vkládají do 3 pracovních dnů od vydání dražební vyhlášky nebo oznámení dražebního roku.“.

 

6.

V § 3 odst. 2 se slovo „vymaže“ nahrazuje slovem „odstraní“.

 

7.

V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „zápisy“ vkládají slova „a vkládání“ a za slovo „evidence“ slova „a odstraňování z evidence“.

 

8.

V § 5 odstavec 1 zní:

(1) Komoře náleží odměna za každé poskytnutí elektronického údaje z evidence, stanoví-li tak exekuční řád. Výše odměny v závislosti na tom, kolik bylo žadateli v kalendářním roce poskytnuto elektronických údajů, činí

do 1 000. poskytnutého údaje...........................................60 Kč,

od 1 001. poskytnutého údaje do

10 000. poskytnutého údaje..............................................30 Kč,

od 10 001. poskytnutého údaje do

1 000 000. poskytnutého údaje.........................................15 Kč,

od 1 000 001. poskytnutého údaje......................................6 Kč.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Pro výpočet odměny podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 329/2008 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky se nezapočítávají elektronické údaje poskytnuté z centrální evidence exekucí žadateli do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

2.

Exekutor vloží do evidence nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky údaje podle § 2a, jestliže dražební vyhláška nebo oznámení dražebního roku byly vydány přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a dražební jednání bylo nařízeno nebo dražební rok byl oznámen na den následující po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2009.

Ministryně:

JUDr. Kovářová v. r.