Čekejte, prosím...
A A A
377/2009 Sb. znění účinné od 3. 12. 2009

377

 

ZÁKON

ze dne 7. října 2009,

kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 se za slovo „společenství1)“ vkládají slova „ , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropských společenství1a)“.

Poznámka pod čarou č. 1a zní:

__________

1a)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1a až 1d se označují jako poznámky pod čarou č. 1b až 1e, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

2.

V § 35 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 6h zní:

(3) Dopravce, který provozuje veřejnou drážní osobní dopravu na dráze celostátní nebo na dráze regionální, je dále povinen zveřejnit do 30. června kalendářního roku zprávu o kvalitě poskytovaných služeb za uplynulý kalendářní rok6h) a tuto zprávu poskytnout Evropské železniční agentuře.

__________

6h)

Čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 6h a 6i se označují jako poznámky pod čarou č. 6i a 6j, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

3.

Za § 36 se vkládá nový § 36a, který zní:

§ 36a

 

Do dne 3․ prosince 2014 se na provozování vnitrostátní veřejné drážní osobní dopravy čl. 8, 10, 17, čl. 18 odst. 2 písm. a) a b) a čl. 18 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě, dále čl. 7 odst. 2 písm. b), čl. 17 odst. 2 písm. b), čl. 24 odst. 3 písm. b) a čl. 32 přílohy č. 1 a příloha č. 2 k tomuto nařízení, nepoužijí.“.

 

4.

V § 52 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství1a) jako

a)

dopravce nebo prodejce přepravních dokladů neinformuje cestující na stanici, kde není výdejna jízdních dokladů ani prodejní automat, o možnosti zakoupit jízdní doklad telefonicky, prostřednictvím internetu nebo ve vlaku a o nejbližší stanici nebo místu, kde jsou k dispozici výdejny jízdních dokladů nebo prodejní automaty,

b)

dopravce nebo provozovatel stanice nezavede nediskriminační pravidla pro přístup platná pro přepravu zdravotně postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace,

c)

dopravce, prodejce přepravních dokladů, provozovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel cestovní agentury požaduje při rezervaci nebo prodeji přepravních dokladů zdravotně postiženým osobám nebo osobám s omezenou schopností pohybu a orientace úhradu dodatečných nákladů, kterou nepožaduje v obdobných případech,

d)

dopravce, prodejce přepravních dokladů, provozovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel cestovní agentury neoprávněně odmítl přijmout rezervaci nebo vystavit přepravní doklad zdravotně postižené osobě nebo osobě s omezenou schopností pohybu a orientace nebo neoprávněně požadoval, aby tyto osoby byly doprovázeny jinou osobou,

e)

dopravce, prodejce přepravních dokladů, provozovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel cestovní agentury neposkytuje na požádání informace o přepravních podmínkách zdravotně postižených osob nebo osob s omezenou schopností pohybu a orientace a o přístupnosti drážních vozidel a jejich vybavení pro tyto osoby,

f)

dopravce, prodejce přepravních dokladů, provozovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel cestovní agentury nevyrozumí na požádání písemně do 5 pracovních dnů dotyčnou zdravotně postiženou osobu nebo osobu s omezenou schopností pohybu a orientace o důvodech, proč jí odmítl přijmout rezervaci, vystavit přepravní doklad nebo proč požadoval, aby tato osoba byla doprovázena jinou osobou,

g)

dopravce nebo provozovatel stanice v rozporu s příslušnými technickými specifikacemi propojenosti nezajistí, aby stanice, nástupiště a vlakové soupravy, případně další prvky, byly přístupné zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace,

h)

dopravce nebo provozovatel stanice neposkytuje v obsazené stanici zdravotně postiženým osobám nebo osobám s omezenou schopností pohybu a orientace bezplatnou pomoc při nastupování do vlaku, vystupování z vlaku nebo přestupu mezi vlaky,

i)

dopravce nebo provozovatel stanice nezajistí v neobsazené stanici uvedení jednoduše přístupných informací o nejbližších obsazených stanicích a dostupné pomoci pro zdravotně postižené osoby nebo osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,

j)

dopravce nevyřizuje stížnosti do 1 měsíce a v odůvodněných případech do 3 měsíců od jejich podání,

k)

dopravce nedefinuje normy kvality služeb pro přepravu cestujících a nezavede systém řízení jakosti,

l)

dopravce nezveřejní do 30. června kalendářního roku zprávu o kvalitě poskytovaných služeb,

m)

dopravce, prodejce přepravních dokladů, provozovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel cestovní agentury neinformuje při prodeji jízdních dokladů cestující o jejich právech a povinnostech vyplývajících z přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a), nebo

n)

dopravce nebo provozovatel stanice neinformuje cestující ve stanici nebo ve vlaku vhodným způsobem o adrese správního orgánu uvedeného v § 55 odst. 3.“.

Dosavadní odstavce 6 až 12 se označují jako odstavce 7 až 13.

 

5.

V § 52 odstavce 12 a 13 znějí:

(12) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)

1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. b), c), d), e) nebo f), odstavce 3 písm. a), b), c) nebo e), odstavců 4 až 7, odstavce 8 písm. a) až c) a e) až i), nebo odstavců 9 až 11,

b)

10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), d), e) nebo f), odstavce 2 písm. a), odstavce 3 písm. d) nebo odstavce 8 písm. d).

(13) Za správní delikt podle odstavce 2 písm. a) nebo odstavců 8 až 11 lze uložit také zákaz činnosti.“.

 

6.

V § 52a odstavec 6 zní:

(6) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává drážní správní úřad s výjimkou

a)

správních deliktů podle § 51 odst. 6, které projednává Drážní inspekce, a

b)

správních deliktů podle § 52 odst. 6, dopustí-li se deliktu provozovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel cestovní agentury, které projednává obecní živnostenský úřad.“.

 

7.

V § 55 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Drážní úřad dohlíží nad plněním povinností týkajících se dodržování práv cestujících v železniční přepravě podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a) a vyřizuje stížnosti na porušování těchto povinností.“.

 

8.

V § 58 odst. 2 se slova „v zájmu bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy“ zrušují.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 3. prosince 2009.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.