Čekejte, prosím...
A A A
19/2000 Sb. znění účinné od 18. 2. 2000 do 31. 12. 2004

19

 

ZÁKON

ze dne 12. ledna 2000,

kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol

a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 49/1994 Sb., zákona č. 256/1994 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb., se mění takto:

1.

V § 19 odstavec 1 zní:

(1) Ke studiu na středních školách, kromě škol uvedených v odstavci 2, se přijímají žáci a další uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor vzdělání.“.

2.

V § 27c se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Ubytování a stravování lze žákům vyšších odborných škol v domovech mládeže poskytovat za stejných podmínek jako žákům středních škol․“.

3.

V § 32 odst. 4 se za slova „učiliště se“ vkládá slovo „přednostně“.

4.

V § 32a odst. 2 se za slova „školy s jednoletou a dvouletou přípravou se“ vkládá slovo „přednostně“.

Čl. II

Zrušovací ustanovení

V § 45 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 390/1991 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb., se odstavce 1 a 8 zrušují.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.