Čekejte, prosím...
A A A
194/2000 Sb. znění účinné od 1. 7. 2001 do 13. 1. 2002

Certifikáty přezkoušení vzorku vydané a výsledky měření emisí hluku získané podle nařízení vlády č. 194/2000 Sb. lze použít pro vypracování technické dokumentace podle příloh č. 5 až 8 k tomuto nařízení po dobu platnosti těchto certifikátů. Pokud není v certifikátu uvedena doba jeho platnosti, lze certifikát společně s výsledky měření podle věty první použít do tří let od nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přílohy č. 1 až 6 k tomuto nařízení vládybyly vyhlášeny v samostatné příloze této částky vydávané současně (str. 2777 až 2976).

194

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. června 2000,

kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku

 

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení se z hlediska emisí hluku vztahuje na

a)

kompresory, svařovací generátory, elektrická zdrojová soustrojí, rýpadla, nakladače, rýpadla-nakladače, dozery, věžové jeřáby, mechanizovaná ruční bourací a sbíjecí kladiva, pokud jsou tyto výrobky určeny pro stavební účely,

b)

sekačky na trávu a

c)

domácí spotřebiče.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)

kompresorem – zařízení s motorovým pohonem pro oběh a stlačování vzduchu, s výjimkou zařízení, které zajišťuje oběh vzduchu při tlaku přepravované vzdušniny nepřevyšujícím atmosférický tlak o 10 %, a zařízení, které umožňuje vyčerpání vzduchu o tlaku nepřevyšujícím atmosférický tlak z uzavřeného prostoru,

b)

svařovacím generátorem – rotační zařízení, které za účelem svařování vyrábí elektrický proud,

c)

elektrickým zdrojovým soustrojím – zařízení obsahující motorovou jednotku pohánějící rotační generátor, který dodává elektrický proud,

d)

rýpadlem – samojízdné zařízení, které může otáčet vrchní částí v úhlu přesahujícím 360° a které těží, zdvihá, přenáší a vysypává materiál buď pohybem výložníku, násady a lopaty, nebo pohybem lopaty ovládané lanem navíjecího zařízení, při instalovaném výkonu menším než 500 kW,

e)

nakladačem – samojízdné zařízení, které nabírá, zdvihá, přepravuje a vysypává materiál kombinací svých vlastních pohybů a pohybů lopaty, při instalovaném výkonu menším než 500 kW,

f)

rýpadlem-nakladačem – samojízdné zařízení, které plní funkce rýpadla a nakladače,

g)

dozerem – samojízdné zařízení s namontovanou radlicí, která slouží především k přemísťování nebo rozhrnování materiálu, při instalovaném výkonu menším než 500 kW,

h)

věžovým jeřábem – mechanizované strojní zdvihací zařízení, které se za provozu sestává z vertikální věže s výložníkem připevněným k její horní části a které je vybaveno prostředky pro zvedání a spouštění zavěšených břemen a pro horizontální pohyb takových břemen změnou poloměru vyložení břemene, nebo otáčením výložníku, nebo pojezdem celého zařízení a je konstruováno tak, aby mohlo být odvezeno, pokud je skončena práce, pro kterou bylo postaveno,

i)

sekačkou na trávu – samostatné zařízení s motorovým pohonem vhodné pro ošetřování zatravněných ploch jakýmkoliv druhem sečení, s výjimkou zařízení, které má sloužit pro zemědělské a lesnické účely, a s výjimkou zařízení, jehož žací ústrojí je poháněno koly nebo zabudovaným tažným, případně nosným prvkem, a víceúčelového zařízení s hlavními hnacími prvky o instalovaném výkonu větším než 20 kW,

j)

domácím spotřebičem vysavač prachu, myčka nádobí, pračka a odstředivka, akumulační pokojové topidlo, sušička prádla, ventilátor a mikrovlnná trouba, určené pro použití v domácnosti.

§ 3

Nejvyšší přípustné hodnoty emisí hluku

(1)

Výrobky stanovené v § 1 písm. a) a b) (dále jen „stanovené výrobky“) nesmí překročit nejvyšší přípustné hodnoty emisí hluku vyjádřené pomocí hladiny akustického výkonu a popřípadě pomocí hladiny akustického tlaku, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2)

Pro stanovení způsobu měření emisí hluku u stanovených výrobků a pro dozor podle § 18 zákona se použijí metody uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 4

Posouzení shody

(1)

Požadavky podle § 3 odst. 1 se u stanovených výrobků posuzují přezkoušením vzorku (prototypu) stanoveného výrobku autorizovanou osobou.1

(2)

K žádosti o přezkoušení vzorku se pro každý typ stanoveného výrobku připojuje příloha. Náležitosti žádosti o přezkoušení vzorku spolu se vzorem přílohy k této žádosti jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(3)

Pokud vzorek (prototyp) výrobku odpovídá požadavkům stanoveným tímto nařízením vlády, vystaví autorizovaná osoba certifikát o přezkoušení vzorku. Náležitosti certifikátu jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

(4)

Ke každému výrobku určitého typu, který odpovídá přezkoušenému vzorku, výrobce nebo dovozce připojí prohlášení o shodě, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 5 k tomuto nařízení, a současně výrobek označí viditelnou a trvalou značkou. Grafické zpracování značky a údaje, které se na ní vyznačují, jsou uvedeny v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

§ 5

Uvádění údaje o hluku

(1)

Domácí spotřebiče mohou být uváděny na trh pouze tehdy, pokud výrobce nebo dovozce zveřejní v návodu k použití nebo v záručním listu údaj s uvedením hladiny akustického výkonu vyzařovaného těmito spotřebiči a šířeného vzduchem.

(2)

Je-li domácí spotřebič vybaven štítkem obsahujícím informace o jeho technických vlastnostech, údaj podle odstavce 1 se uvede též na tomto štítku.

(3)

Pro určení údaje podle odstavce 1 a pro ověření jeho pravdivosti se použije postup pro určení hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného elektrickými spotřebiči pro domácnost a podobné účely, stanovený českou technickou normou.2

§ 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2001.

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

 

Ministr životního prostředí:

RNDr. Kužvart v. r.Poznámky pod čarou:

§ 11a zákona č. 22/1997 Sb․, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

ČSN EN 607 04.

Poznámky pod čarou:
1

§ 11a zákona č. 22/1997 Sb․, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

2

ČSN EN 607 04.